ކ. މާލެ
|
26 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 08:45
ޅ. އަތޮޅު މަދަރުސާގައި ހިންގި ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމް
ޅ. އަތޮޅު މަދަރުސާގައި ހިންގި ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމް
އިންޓަނެޓު މެދުވެރިކޮށް ހިންގާ ކުށްތައް
އިންޓަނެޓު މެދުވެރިކޮށް ހިންގާ ކުށްތަކުން ރައްކާތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ޅ. އަތޮޅުގައި
 
އެފަދަ ކުށެއްގެ ޝިކާރައަކަށް ވެއްޖަނަމަ ދިމާވެދާނެ ކަންކަމުގެ މައުލޫމާތުވެސް ހިއްސާކޮށްފައިވޭ

ކުރެންދޫގައި ހުންނަ ޅ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ގްރޭޑް 7 އިން 10 އަށް ތައުލީމު ހާސިލުކުރަމުންދާ ދަރިވަރުން އިންޓަނެޓު މެދުވެރިކޮށް ހިންގާ ކުށްތަކުން ރައްކާތެރިކުރުވުމަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

އެ ރަށު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމަކީ އިންޓަނެޓު މެދުވެރިކޮށް ހިންގާ ކުށްތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ފުލުހުންކުރާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ހިންގި ޕްރޮގްރާމެކެވެ. ސެޕްޓެމްބަރު 24 ވަނަ ދުވަހު އެ މަދަރުސާގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސެޝަނުގައި ފުރާވަރު އުމުރުގެ ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށް އިންޓަނެޓު މެދުވެރިކޮށް ހިންގާ ކުށްތަކުގެ މައުލޫމާތު ވަނީ ދީފައެވެ. އަދި އެފަދަ ކުށްތަކަށް ހުށަހެޅެނީ ކިހިނެއްކަމާއި އެފަދަ ކުށްތަކުން ދުރުހެލިވެ ރައްކާތެރިވެ ތިބުމަށް މަސައްކަތްކުރާނެ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ.

Advertisement

އަދި އެފަދަ ކުށެއްގެ ޝިކާރައަކަށްވެއްޖަ ނަމަ ދިމާވެދާނެ ކަންކަމުގެ މައުލޫމާތުވެސް ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ. ހަމައެހެންމެ އެފަދަ ކަންކަން ސިއްރުކޮށްގެން އުޅޭނަމަ ދިމާވެދާނެ ކަންކަމުގެ މައުލޫމާތު ވެސް ދީފައިވެއެވެ. އެ ސެޝަންގައި ރައްކާތެރިގޮތުގައި އިންޓަނެޓު ބޭނުންކުރާނެ ގޮތާއި އިންޓަނެޓުގައި އާންމުކޮށްގެން ނުވާނެ ޒާތީ މައުލޫމާތުތައް ބުނެދިނުމާއެކު ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ގްރޫޕް މަސައްކަތްތައްކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް