ކ. މާލެ
|
26 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 05:31
ޓެކް ފެއަރ ނިންމުން
ޓެކް ފެއަރ ނިންމުން
ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023
ޤައުމަށާއި ރައްޔިތުންނަށް މިވަގުތު އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ރައީސް ޞާލިހަށް ތާއީދު ކުރުން: އުގެއިލް
 
ޑިމޮކްރަސީގެ އުސޫލުތަކާއި އަސާސްތަކަށް ތާއީދު ކުރައްވާ ފަރުދެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ވޯޓު ދެއްވަން ބޭނުންފުޅުވަނީ އެމްޑީޕީއަށް ކަމަށް ވިދާޅުވި
 
ސަރުކާރުން ނުވަތަ ވެރިއެއްގެ ފަރާތުން ބޭނުންފުޅުވާ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވި
 
މި ސަރުކާރު ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވި

ޤައުމަށާއި ރައްޔިތުންނަށް މިވަގުތު އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހަށް ތާއީދު ކުރުން ކަމަށް ޕްރޮފެސަރ ހަސަން އުގެއިލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޕްރޮފެސަރ އުގެއިލް ހޯމަ ދުވަހު ފޭސްބުކްގައި ހިއްސާ ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ރިޔާސީ އިންތީޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ވެސް އޭނާ ތާއީދު ކުރައްވާނީ ރައީސް ޞާލިހަށް ކަމަށެވެ. އެގޮތަށް ނިންމެވީ އޭނޭގެ ނަޒަރުގައި ޤައުމަށާއި ރައްޔިތުންނަށް މިވަގުތު އޮތް އެންމެ ރަނގަޅުގޮތަކީ އެއީ ކަމަށްވާތީ ކަމަށާއި އެމްޑީޕީއަކީ މިހާރު ރާއްޖޭގައި ސިޔާސީ ގޮތުން އޮތް އެންމެ ހަރުދަނާ އަދި ތަޖުރިބާކާރު ޕާޓީ ކަމަށް ވެސް އުގެއިލް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްޑީޕީއަށް ތައުރީފު ކުރައްވައި އުގެއިލް ވިދާޅުވީ ޑިމޮކްރަސީގެ އުސޫލުތަކާއި އަސާސްތަކަށް ތާއީދު ކުރައްވާ ފަރުދެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އޭނާ ވޯޓު ދެއްވަން ބޭނުންފުޅުވަނީ އެ ޕާޓީއަށް ކަމަށެވެ.

މި ނިންމެވުމަކީ އޭނާގެ އަމިއްލަ ނިންމެވުމެއް ކަމަށާއި މި ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން ބައެއް ފަރާތްތަކުގެ މަލާމާތާއި ފުރައްސާރަ ރައްދުވާނެކަން އެނގޭ ކަމަށް ވެސް އުގެއިލް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އޭނާގެ ބޮލުގައި ދޮގު އިލްޒާމުތައް އަޅުވާނެކަން ވެސް އެނގޭކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ފުރައްސާރައަށް ރައްދުދެއްވައި އުގެއިލް ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން ނުވަތަ ވެރިއެއްގެ ފަރާތުން އޭނާ ބޭނުންފުޅުވާ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާއަކީ ހަލާލުގޮތުގައި ހޯދާ ފައިސާ އާއި މުދަލުން އާއިލާއާއި އޭނާގެ ދިރިއުޅުން ސާދާގޮތުގައި ތަރުތީބުކުރައްވާ މީހެއްކަން ހެޔޮވިސްނޭ ދިވެހިންނަށް އެނގޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އޭނާއަކީ އަބަދުވެސް ޤައުމަށާއި ރައްޔިތުންގެ ޙައްގުގައި އަމިއްލަ އެދުމުން އެއްކިބާވެހުރެ ބަސްބުނާ މީހެއްކަން ވެސް ހެޔޮވިސްނޭ ހުރިހާ ދިވެހިންނަށް އެނގޭނެ ކަމަށް އުގެއިލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ވެސް ޕްރޮފެސަރ އުގެއިލް ތާއީދު ކުރެއްވީ ރައީސް ޞާލިހަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި ސުލްހަވެރިކަމާއި އަމާންކަމާއެކު ތަރައްގީގެ އެތައް މަޝްރޫއުތަކެއް ފަށައި، ކުރިޔަށް ހިނގަމުންދާ މި ސަރުކާރު ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
25%
0%
75%
ކޮމެންޓް