ކ. މާލެ
|
24 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 14:22
ޖަޕާނުގެ މިމަޝްރޫޢުގެ އަމާޒު ހިފާފައިވަނީ ޓެކްދާއިރާ ނޫން އެހެން ސިނާއަތްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް
ޖަޕާނުގެ މިމަޝްރޫޢުގެ އަމާޒު ހިފާފައިވަނީ ޓެކްދާއިރާ ނޫން އެހެން ސިނާއަތްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް
ރޮއިޓާސް
ޖަޕާން
ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްތެރިންގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރުމަށް މެދު އުމުރުގެ މަސައްކަތްތެރިންނާ ދިމާއަށް ޖަޕާނުން މިސްރާބު ޖަހަނީ
 
ޕްރޮގްރާމަރުންނާއި ސޮފްޓްވެއާ އިންޖިނިއަރުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް ކުންފުނިތަކާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރާނެ
 
ބައިވެރިވާ ކުންފުނިތަކުގައި އިންޓާންތައް ހަ މަސް ދުވަހަށް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވޭ

ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްތެރިންގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރުމަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން މެދު އުމުރުގެ މަސައްކަތްތެރިންނާ ދިމާއަށް ޖަޕާނުން މިސްރާބު ހިފައިފިއެވެ.

ޖަޕާނުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ބުނީ، އެކަމާގުޅިގެން ކެރިއާ ޗޭންޖަރުންނަށް ޕައިލެޓް އިންޓާންޝިޕް ޕްރޮގްރާމެއް އަންނަ އަހަރު ފަށަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޖަޕާނުގެ ލޭބާ މިނިސްޓްރީން އަލަށް ފެށި މި މަސައްކަތުގައި އަމާޒު ހިފައިފައިވަނީ ސޮފްޓްވެއާ އިންޖިނިއަރުންނާއި ޕްރޮގްރާމަރުންނަށް ވުމަށް ބައެއް ތަމްރީނުތައް ހާސިލްކޮށްފައިވާ، ޓެކްދާއިރާ ނޫން އެހެން ސިނާއަތްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

ބައިވެރިވާ ކުންފުނިތަކުގައި އިންޓާންތައް ހަ މަސް ދުވަހަށް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، އެ މުއްދަތުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ މެންޓަރުންނާއެކު ދިގު މުއްދަތަކަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެއެވެ.

ޓްރަޔަލް އުސޫލުން ތައާރަފްކުރާ މި ޕްރޮގްރާމުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 60 ކުންފުންޏަކުން ބައިވެރިވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ލަފާކުރެ އެވެ. އިންޓާންތަކަށް އެމީހުންގެ މަސައްކަތުގެ އުޖޫރަ ދޭގޮތަށްވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާއިން 2030 ވަނަ އަހަރު ޖަޕާނަށް އަށް ލައްކައާ ގާތްކުރާ އަދަދަކަށް މަސައްކަތްތެރިންގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވާނެ ކަމަށް އެގައުމުގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް، ޓްރޭޑް އެންޑް އިންޑަސްޓްރީއިން ލަފާކުރެ އެވެ. އާ ޕްރޮގްރާމުގެ މަގްސަދަކީ އާ ދާއިރާތަކަށް ވަނުމަށް އާންމުގޮތެއްގައި އުނދަގޫވާ، އުމުރުން ދުވަސްވީ މަސައްކަތްތެރިން ކުރިއެރުމުގެ ސިނާއަތްތަކަށް ދިއުމަށް ހިތްވަރުދީ، މި ދަތިކަމަށް ލުޔެއް ހޯދައިދިނުމެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމްގެ ފުރަތަމަ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ޓްރަޔަލްގައި އުމުރުން 35 އަހަރުން މަތީގެ ގާތްގަނޑަކަށް 2،400 މީހުން އިންޓާންޝިޕް ހަދާނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ. އެކަން ކާމިޔާބުވެއްޖެނަމަ ލޭބާ މިނިސްޓްރީގެ އަމާޒަކީ ފުލް ސްކޭލް ރޯލްއައުޓެއް ގެނައުމެވެ.

Advertisement

ޑިޖިޓަލް ދާއިރާއަކީ އިގްތިސާދީ ގޮތުން އިސްކަންދޭ ދާއިރާއެއް ކަމަށް ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ފުމިއޯ ކިޝިދާ ދެކެވަޑައިގަންނަވާ އިރު، އެ ދާއިރާއިން ހުނަރުވެރިންނަށް ކުރާ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ލޭބާ މިނިސްޓްރީން 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި މީހުން ތަމްރީނު ކުރުމަށާއި އެހެނިހެން ގުޅުންހުރި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް 200 ބިލިއަން ޔެން (ގާތްގަނޑަކަށް 1.35 ބިލިއަން ޑޮލަރު) އަށް އެދުނު އިރު، އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް، އާ ޕްރޮގްރާމަށް ބޭނުންކުރާނެ އެވެ.

ޖަޕާނުގައި މެދު އުމުރުގެ މީހުންނާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ ގިނަ މަސައްކަތްތެރިން ކެރިއަރަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ ލައިފްޓައިމް އެމްޕްލޯއިމަންޓާއި ސީނިއާ ބޭސްޑް ސިސްޓަމްތައް ފަދަ އާދަޔާ ޚިލާފު އާދަތައް ދަށަށް ދިއުމުގެ ސަބަބުން ނުތަނަވަސްކަން އިތުރުވަމުން ދާތީ އެވެ.

އުމުރުން 45 އަހަރާއި 64 އަހަރާ ދެމެދުގެ މީހުން ވަޒީފާ ބަދަލުކުރަން ނުވަތަ އެހެން ވަޒީފާއެއް އަދާކުރަން ބޭނުންވާ މީހުންގެ އަދަދު މިދިޔަ އަހަރު އެވްރެޖްކޮށް 3.46 މިލިއަނަށް އަރާފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކަ އެވެ.

އެގޮތުން ޕްރައިވެޓް ސެކްޓާގެ ގިނަ ކުންފުނިތަކަކުން ދަނީ މަސައްކަތްތެރިންގެ މެދުގައި ޑިޖިޓަލް މައުލޫމާތު އުފެއްދުމަށް އަމިއްލައަށް ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުންނެވެ.

ވިހިހާހަށްވުރެ ގިނަ ވައްޒަފުންގެ އަބާދީއެއް އޮންނަ ޖަޕާނުގެ އެއާލައިނެއް ކަމަށްވާ އޯލް ނިޕޯން އެއާވޭސް އިން މިދިޔަ މެއި މަހު ވަނީ އުމުރުން 50 އަހަރާއި 58 އަހަރާ ދެމެދުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ރީ ސްކިލިން ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައި، ޑިޖިޓަލް ހުނަރު ހޯދުމަށް ނުވަތަ އެކައުންޓިން ފަދަ ދާއިރާތަކުން ސެޓިފައި ވުމަށް ބާރު އަޅާފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން 1876 ވަނަ އަހަރު އުފެދުނު ޖަޕާނުގެ ބިޔަރު އުފައްދާ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ސަޕޯރޯ ހޯލްޑިންގްސް އިންވެސް މިދިޔަ އަހަރު އެ ކުންފުނީގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަކީ ޑިޖިޓަލް ކޮށް ގާބިލް ބަޔަކަށް ހެދުމުގެ އަމާޒެއް ކަނޑައަޅައި، ގާތްގަނޑަކަށް 6،000 މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނު ދީފައިވެ އެވެ.

ހަމައެކަނި އުނގެނުމުގެ ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމަކީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ރީ ސްކިލިން އަށް ކުރިއެރުމެއް ލިބޭނެ ކަމެއް ނޫން
ހިޑެނޯބޫ ނަކަހާޓާ / ޖަޕާނުގެ ހިޓާޗީގެ ހިއުމަން ކެޕިޓަލް ގްރޫޕްގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު

އެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ގުރޫޕަކީ އުމުރުން ދުވަސްވީ މުވައްޒަފުން ހިމެނޭ ގޮތަށް ކުންފުނިވައިޑް ރީ ސްކިލިންގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ގްރޫޕެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް