ކ. މާލެ
|
23 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 05:57
ހުޅުމާލޭ ތިންވަނަ ފިޔަވަހީގެ ފަޅު ހިއްކަން ފެށުން
ހުޅުމާލޭ ތިންވަނަ ފިޔަވަހީގެ ފަޅު ހިއްކަން ފެށުން
އަމްނާ އިމާދު
ހުޅުމާލެ ފޭސް 3 ހިއްކަން ފެށުން
ހުޅުމާލެ ފޭސް 3ގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު ރަސްމީކޮށް ފަށައިފި
 
ހުޅުމާލެ ފޭސް 3 ގައި 63 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކާނެ

ހުޅުމާލެ ފޭސް 3ގެ ބިންހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު ރަސްމީކޮށް ފަށައިފިއެވެ.

ބިންވެރިޔާ ސްކީމުގެ ދަށުން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޯތިތަކަށް ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކުމަށް، ހުޅުމާލޭ ތިންވަނަ ފިޔަވަހީގެ ފަޅު ހިއްކުމަށް މިހާރު ވަނީ ތައްޔާރުވެފައެވެ. މިމަސައްކަތް ކުރިއަށްދާގޮތާ ގުޅޭގޮތުން ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރު ހުސައިން ހަނާން އަހުމަދު ވިދާޅުވީ، ފޭސް 3ގެ މަސައްކަތް ގާތްގަނޑަކަށް 6 ހަފުތާ ނުވަތަ އެއަށްވުރެވެސް އަވަހަށް ނިމޭނެ ކަމަށެވެ. 

ހުޅުމާލެ ފޭސް 3 ގައި 63 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢު ފެށިގެންދާއިރު މި މަޝްރޫޢުއަކީ މާލޭގެ ގިނަ ރައްޔިތުންނެއް އެތައް އަހަރެއް ވަންދެން ތަހައްމަލު ކުރަމުންދިޔަ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ދަތިކަމަށް ބޮޑު ލުޔެއް ލިބި، ގިނަބައެއްގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުވޭތޯ ދެކެމުންދިޔަ ހުވަފެންތައް ހަގީގަތަކަށް ވެގެންދާނެ މަޝްރޫޢުއެއްކަމަށް އަރބަންކޯ އިން ބުނެއެވެ.

Advertisement

ހަމަ އެހެންމެ ހުޅުމާލޭގައި މިހާރު ތަރައްގީ ކުރެވެމުންދާ  ފިޔަވަހިތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން ތިން ވަނަ ފިޔަވަހީގައިވެސް ރައްޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭހަވާނޭހެން ގިނަ ޚިދުމަތްތަކާއި ވަސީލަތްތައް  އެންމެ  އަދާހަމަ ބީދައަކުން ތަރައްގީކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް އަރބަންކޯއިން ބުނެއެވެ. މިގޮތުން  މަގުތަކާއި  ބްރިޖްގެ އިތުރުން ހިތްގައިމު ޕާރކްތައްހަދާ ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ހަރަކާތްތަކަށްވެސް ގިނަ   ފުރުސަތުތަކެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

ފޭސް 3ގެ ބިން ހިއްކައި ނިމުމުން، ދިޔަނެރު ފަޅު ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ބާރު ސްޕީޑްގައި ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް އަރބަންކޯއިން ބުނެއެވެ.

މިމަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ ކެޕިޓަލް މެރިން އެންޑް ސިވިލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕަނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ސީ.އެމް.ސީ) އާ ހަވާލުކޮށްގެންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
50%
50%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް