ކ. މާލެ
|
22 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހުކުރު 13:35
ޑްރަގްގެ "ބޮޑު ސޭފް" ގެ ގޮތުގައި ޒުވާނުންނާއި ކުޑަކުދިން ދަނީ ބޭނުން ކުރަމުން
ޑްރަގްގެ "ބޮޑު ސޭފް" ގެ ގޮތުގައި ޒުވާނުންނާއި ކުޑަކުދިން ދަނީ ބޭނުން ކުރަމުން
ރާއްޖެއެމްވީ
މަސްތުވާތަކެއްޗާއި މާރާމާރީގެ މައްސަލަތައް
މަސްތުވާތަކެއްޗާއި މާރާމާރީގެ މައްސަލަތައް ވެސް އެންމެ ގިނައީ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގެ ފަހު އަހަރުގައި!
 
2018 ވަނަ އަހަރު މަސްތުވާތަކެތީގެ 2230 މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު

މި ދުވަސްވަރު ކޮންމެ ދިމާލަކަށް ބަލާލިޔަސް ފެނިގެންދަނީ "ތީ ދޮގު ޚަބަރެއް" ނުވަތަ "ތީ ކަނޑައެޅިގެން ދޮގު ވާހަކަތަކެއް" މިފަދަ ސުރުޚީތަކެވެ. ނުވަތަ ޕޯސްޓްތަކެކެވެ. ވާނީވެސް އެހެންތާއެވެ. ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރާ ދިމާކޮށް އެކި ވާހަކަތައް އެކި ގޮތްގޮތަކަށް މީހުން އަނބުރަމުންދެއެވެ. މި ސަރުކާރު މިހެންނޭ، މި ސަރުކާރު މިހެން ކިޔާ އަޑު އެބަ އިވެޔޯލަ އޭ ކިޔައިގެން ހިތު ހުރި ޕޯސްޓްތަކެއް ހަމަ ޖަހަނީއެވެ. ތަން މިނަށް ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ލިބިފައި އޮތުމުން ހަމަ ފައްކާ ޒިލޭބީ ގަނޑެންހެން، ދޮގު ވާހަކަތައް އޮޅަ އޮޅައިގެން ފަތުރަނީއެވެ. ފިތުނަ އުފައްދަނީ އެ ކިޔަން އިންނަ މީހާގެ ސިކުނޑިއަށް ވެސް ކުޅަދާނަ ނުވާ މިންވަރަށެވެ.

މި ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްކޮށް އެ "ފިތުނަވެރި" ވާހަކަތައް ފަތުރަމުންދިޔައިރު ވެސް ސަރުކާރުން އޮތީ ހިމޭނުންނެވެ. ހުރިހާ ވާހަކައަކަށް ރައްދުދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ބެލީ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކޮށްދެވޭތޯއެވެ. ޔޯލަ ޔޯލަ އަދި ފިތުނަވެރި ވާހަކަތަކަށް މާބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ނުދެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ސަރުކާރުން ގެންދަނީ މިފަދަ ވާހަކަތަކުގެ ތެދު ދޮގު، ރައްޔިތުންނާއި ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ. މިފަދައިން މިހާރު ފެތުރޭ އެއްވާހަކަ އަކީ މި 5 އަހަރުގެ ދައުރުގެ ތެރޭގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަ އާއި މާރާމާރީގެ މައްސަލަ ގިނަކަމުގެ ވާހަކައެކެވެ.

މި ވެރިކަމުގައި މީހުން ކުށަށް އަރައިގަންނަ ނިސްބަތް ގިނަ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ފުލުހުންގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާލުމުން ފެންނަން އޮންނަނީ މުޅިން އެހެން މަންޒަރެކެވެ. މިދިޔަ އަހަރާއި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގެ ފަހު އަހަރާއި އަޅާ ކިޔާލަމާތޯއެވެ. ފުލުހުންގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން 2018 ވަނަ އަހަރު މަސްތުވާތަކެތީގެ 2230 މައްސަލަ ހުށަހެޅުނުއިރު 2022 ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅުނީ މަސްތުވާތަކެތީގެ 1431 މައްސަލައެވެ. އަދި 2018 ވަނަ އަހަރު މާރާމާރީގެ 753 މައްސަލަ ހުށަހެޅުނުއިރު 2022 ވަނަ އަހަރު މާރާމާރީގެ 520 މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ.

Advertisement

މި ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާލުމުން ވެސް މިދިޔަ އަހަރު މަސްތުވާތަކެއްޗާއި މާރާމާރީގެ މައްސަލަތައް 2018 ވަނަ އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު މަދުކަން ފާހަގަވެގެންދެއެވެ. މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް މި ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު މިކަމާއި ގުޅޭ އެތައް ވާހަކަތަކެއް ވެސް ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ ވަކިވަކި ސިޔާސީ ފަރާތްތައް މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރީގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އުޅޭކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު ޝެއިޚް އިމްރާން އަބްދުﷲ ވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރީއަކީ ހަމައެކަނި މަގުމަތީގައި އުޅޭ ކުދިންނަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި، މީގެ ފަހަތުގައި ވިޔަފާރިވެރިންނާއި ސިޔާސީ މީހުން ހިމެނޭ ކަމަށް އިމްރާން ވިދާޅުވިއެވެ. މި ސަރުކާރުން ޑްރަގް ނެޓްވޯކްތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މީހުންނާއި ގޭންގުތައް ކުރިމަތީގައި ބޯ ތިރިނުކުރާނެ ކަމަށާއި، އިސް އުފުލާއިގެން ކެރިގެން އެ ކަންތައްތަކާ ކުރިމަތިލާނެ ކަމަށް ވެސް އިމްރާން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ފާއިތުވި ފަސް އަހަރަށް ބަލާލުމުން ވެސް ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް އެއްބަސްވާ އެއްކަމެއް އެބައޮތެވެ. އެއީ މި ފަސް އަހަރު ހަމަޖެހިގެން، އަމާންކަމާއެކު ރައްޔިތުންނަށް އުޅެވޭނެ ފުރުސަތު މި ސަރުކާރުން ފަހިކޮށްދިންކަމެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް