ކ. މާލެ
|
22 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހުކުރު 07:48
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙީމް މުހައްމަދު ސާލިޙު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙީމް މުހައްމަދު ސާލިޙު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
އެމްޑީޕީ
ހައުސިން އެލަވަންސް ބޮޑުކުރުން
އަމިއްލަ ރަށް ނޫން ރަށްރަށުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޕްރިންސިޕަލުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް 7000 ރުފިޔާއަށް ބޮޑުކުރަން ރައީސް ނިންމަވައިފި
 
1200ށް ވުރެ ގިނަ ކްލާސްރޫމް، 80ށް މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލު އަޅައި ނިމިފައިވޭ
 
ރާއްޖޭގެ ތައުލީމީ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް މި ސަރުކާރުން ދަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން
 
ގެދޮރު ކުށްޔަށް ހިފަން ޖެހުމުން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު ބޮޑުވުމުގެ މައްސަލަ އާދޭ

އަމިއްލަ ރަށް ނޫން ރަށްރަށުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޕްރިންސިޕަލުންނަށް ދޭ ހައުސިން އެލަވަންސް 7000 ރުފިޔާއަށް ބޮޑުކުރަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ނިންމަވައިފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ހުވަދޫ ޖަގަހައިގައި ބޭއްވެވި ކެމްޕޭން ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ އަމިއްލަ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށްރަށުގައި މަސައްކަތް ކުރަައްވާ ޕްރިންސިޕަލުން ގެދޮރު ކުށްޔަށް ހިފަން ޖެހުމުން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު ބޮޑުވުމުގެ މައްސަލަ އަންނަ ކަމަށެވެ.

Advertisement

އެކަންބޮޑުވުންތައް ޕްރިންސިޕަލުން ހިއްސާކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވައި ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ މިމައްސަލަ ހައްލުކޮށްދިނުމަށް އަމިއްލަ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޕްރިންސިޕަލުންނަށް ހައުސިން އެލަވަންސްއެއްގެ ގޮތުގައި އިތުރު 7000 ރުފިޔާ ދެއްވަން ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޕްރިންސިޕަލުން ޓްރެއިންކޮށްގެން ރަށްރަށުގެ ސްކޫލުތަކަށް އެބަ ގެންނަން. މިއަދު އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ޕްރިންސިޕަލުންނަށް ދިމާވާ އެއްކަމަކީ ރަށް ދޫކޮށް އެހެން ރަށެއްގައި ދިރިއުޅެން ޖެހުން. ދިރިއުޅެން ޖެހުމުން ލިވިންގއަށް ގެދޮރު ކުށްޔަށް ހިފަން ޖެހުމުން ކުރަންޖެހޭ ހަރަދު ބޮޑުވުމުގެ މައްސަލައާދޭ. އޭގެ ޕްރިންސިޕަލުން އަޅުގަނޑުމެންނާއި ބައްދަލުކޮށް އޭގެ ވާހަކަ ދެއްކި. އަޅުގަނޑުމެން އެކަމަށް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް މިހާރު ވާނީ ނިންމާފައި. އެގޮތުން އަމިއްލަ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޕްރިންސިޕަލުންނަށް ހައުސިން އެލަވަންސްއެއްގެ ގޮތުގައި އިތުރު 7000 ރުފިޔާ އަޅުގަނޑުމެން ދޭން މިހާރު ނިންމައިފިން.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު

ރައީސް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭ ތައުލީމީ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް މި ސަރުކާރުން ދަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން ކަމަށެވެ.

މި މަސައްކަތްތަކަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ ހިލޭ ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމާއި ސްކޮލަރޝިޕްތައް ވީހާ ވެސް ގިނަ ދަރިވަރުންނަށް ފަހިކޮށްދިނުމުގެ އިތުރުން ރަށްރަށުގެ ސްކޫލުތަކުގެ އުމްރާނީ ތަރައްޤީ އާއި އަދި ރަނގަޅު ޓީޗަރުންނާއި ޕްރިންސިޕަލުން ހޯދުމަށްޓަކައި ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ސަރުކާރުން ކުރަމުންގެންދާ ކަމަށެވެ.

މިދައުރުގައި ހަމައެކަނި ރާއްޖޭގެ އެކި ސްކޫލުތަކުގައި 1200ށް ވުރެ ގިނަ ކްލާސްރޫމާއި 80ށް ވުރެ ގިނަ މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލު އަޅައި ނިމިފައިވާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޕްރިންސިޕަލުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް 7000 ރުފިޔާއަށް ބޮޑުކުރަން މިސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާއިރު، މިހާރު ހައުސިން އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ލިބެނީ 5000 ރުފިޔާއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް