ކ. މާލެ
|
21 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 15:12
މުހައްމަދު ނަޝީދު - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް
މުހައްމަދު ނަޝީދު - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ
ނޫން، ގޮނޑިކޮއްކޮއެއް ނޫން
 
މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް ވަޑައިނުގެން، ކުޑަދަށުގައި ތިއްބެވުންވެސް މިހާރު މައްސަލައަކަށް ވެއްޖެ
 
ހަގީގަތުގައި އަމިއްލަފުޅަށް ގޮނޑިކޮއްކޮއޭ ވިދާޅުވެވޭކަށް ނެތް
 
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރަށްފަހު ފެށި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައްވެސް ފެންނަނީ މުޅިން ތަފާތުކޮށް

ބުދަ ދުވަހުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވަނީ، އެމަނިކުފާނަކީ މަޖިލީހުގައި އިންނެވި ގޮނޑިކޮއްކޮއެއްކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން ނަޝީދަކީ އެމަނިކުފާނު އަރިހުގައި އެއިރަކު ދެންނެވި މިންވަރަކަށް، ދެންނެވި އެއްޗެއް ވިދާޅުވެ، އެ މިންވަރަކަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާ ބޭފުޅެއްކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހިސާބުން މަޖިލިސް ފާއިތުވެ ދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި ހިނގަމުން އައި ގޮތާމެދު ވިސްނާލެވުނެވެ.

މަޖިލީހުގެ ދާއިމީ ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުދާތީ އެތައް މަސައްކަތެއް މަޑުޖެހިފައި އޮތްކަމަށް ވިދާޅުވެ، ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީ އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރުން މަޖިލީހުގައި "އާދޭސް" ދަންނަވަމުން ގެންދެވި މަންޒަރު ދުށީމެވެ.

އޭރު މެމްބަރުން މަޖިލިސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްދެއްވުން އެދި މަޖިލީހުގެ އަމީންއާންމަށް ފޮނުއްވެވި ސިޓީތަކާއި، މަޖިލިސް ކުރިއަށް ނުދާތީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައި ބޭއްވެވި ސިލްސިލާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުންތައްވެސް ދުށީމެވެ.

އޭރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް އެކި ސަބަބުތަކާހުރެ ކުރިއަށް ނުގޮސް، އެގޮތް މިގޮތުން ހަލަބޮލިވެ، ޖަލްސާތައް ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭތާ ދުވަސްތަކެއް އޮތީ ވެފައެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި، ނާއިބުރައީސް އީވާ އަބްދުﷲގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ހިސާބުން މަޖިލިސް އޮތީ މުޅިންހެން މަރުތަޅު އެޅުވިފައެވެ.

ކަންއެހެން އޮއްވައި، ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރަށްފަހު އައި ސިޔާސީ އޮއިވަރަށްފަހު ތާވަލުކުރަން ފެށި މަޖިލިސް ޖަލްސާތައްވެސް މި ފެންނަނީ މުޅިން ތަފާތުކޮށެވެ. އެމްޑީޕީން ހުށަހަޅާފައިވާ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަތައް އަނބުރާ ގެންދިއުމާއެކުހެން، އެއްކަލަ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައްވެސް ހިނގައިގަންނަން ފަށައިފިއެވެ.

Advertisement

ރަނގަޅަން ކަންވީ ގޮތް ބަލައިލިއިރު، މަޖިލީހުން ކޮންމެހެން ނިންމުމަށް އަމާޒު ހިފާފައިވާ މުހިއްމު މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި، ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމާގުޅޭ ގަރާރުގެ މަސައްކަތް ފެށިތަން ފެނުނެވެ. އެ ގަރާރުގެ މަސައްކަތް މެކުހަށް ޖަހައި، އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން ރިޔާސަތުން އެ ގަރާރު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މަޖިލީހުން މަގު ތަނަަވަސް ކޮށްދެއްވަމުން ގެންދިޔަ މަންޒަރު ފެނިގެން ދިޔައެވެ.

އެ ދުވަހު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް ވަޑައިނުގެން، ކުޑަދަށުގައި ތިއްބެވުންވެސް މައްސަލައަކަށްވެއްޖެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން މާ ބޮޑު ދަތި އުނދަގޫތަކެއް ނެތި މިވަނީ އެ ގަރާރުވެސް ފާސްކޮށްފައެވެ. ޤަރާރުގެ މަސައްކަތް ނިމެންދެން މަޖިލީހުގެ ވަގުތު ދިގުކުރައްވައި، މަޖިލީހުގެ ތަޅުން މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަށް ބަދަލު ކުރައްވައި، ކޮމިޓީ މަރުހަލާގެ ވޯޓުވެސް ނެގިތަން ފެނުނެވެ.

އެއަށްފަހު އަނެއްކާވެސް މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ ތަޅުމަށް ބަދަލު ކޮށްލައްވައި، ގަރާރަށް ވޯޓަށް އަހައި ފާސްކުރިތަންވެސް ފެނުނެވެ.

އެ ވޯޓާއެކު އެއްކަލަ ނުނިންމިގެން އުޅުނު ކޮމިޓީ މައްސަލަވެސް އިސާހިތަކު ނިމިއްޖެއެވެ.

ވުމާއެކު، ހަގީގަތުގައި އަމިއްލަފުޅަށް ގޮނޑިކޮއްކޮއޭ ވިދާޅުވެ އަމިއްލަ ނަފްސުފުޅަށް ކުޑައިމީސް ކުރެއްވޭކަށް ނެތެވެ. ގޮނޑިކޮއްކޮއެއް ނޫނެވެ. ހަމަ ފުރިހަމަ އާރާއި ބާރުގައި، ބޭނުންފުޅު ގޮތަކަށް މަޖިލިސް ކުރިއަށް ގެންދެވުމުގެ އިޚުތިޔާރުގެ ބޭނުން ކުރައްވަނީއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
67%
0%
0%
0%
33%
0%
ކޮމެންޓް