ކ. މާލެ
|
20 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުދަ 07:27
ރާއްޖެއާއި ހޮންޑޫރަސްއާ ދެމެދު ވިސާއާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއާއި ހޮންޑޫރަސްއާ ދެމެދު ވިސާއާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ތެރެއިން
ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
ވިސާ
ދިވެހިންނަށް ހޮންޑޫރަސް އާއި ޓޯގޯއަށް ވިސާއާ ނުލައި ދަތުރުކުރެވޭގޮތް ހަދައިފި
 
"ވިސާ ވެއިވާ" އެއްބަސްވުންތަކުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުން ސޮއި ކޮށްފައިވަނީ ހޮންޑޫރަސް އާއި ޓޮންގޯ ސަރުކާރާއެކުގައި

ދިވެހިންނަށް އިތުރު ދެ ޤައުމަކަށް ވިސާއާ ނުލައި ދަތުރު ކުރެވޭގޮތަށް އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީން އަންގާރަ ދުވަހު ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި "ވިސާ ވެއިވާ" އެއްބަސްވުންތަކުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުން ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ހޮންޑޫރަސް އާއި ޓޮންގޯ ސަރުކާރާއެކުގައެވެ. މި އެއްބަސްވުންތަކުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ޚަލީލުއެވެ. ހޮންޑޫރަސް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ އެ ޤައުމުގެ މިނިސްޓަރ އިފް ފޮރިން އެފެއާސް އެންޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން އެޑުއަރޑޯ އެންރީކޭ ރެއިނާ ގަރސިއާއެވެ. އަދި ޓޯގޯގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާސް، ރީޖަނަލް އިންޓަގްރޭޝަން އެންޑް ޓޮގޮލީޒް އެބްރޯޑް، ޕްރޮފެސަރ ރޮބަރޓް ޑުސޭއެވެ.

Advertisement

ދިވެހި ސަރުކާރާއި ހޮންޑޫރަސް ސަރުކާރާ ދެމެދު ވެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދިވެހިންނަށް ވިސާ ނެގުމަކާނުލައި 30 ދުވަސް ވަންދެން އެ ޤައުމަށް ދަތުރު ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ހޮންޑޫރަސްގެ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ހަމަ މިފުރުސަތު މިހާރު ވަނީ ފަހިވެފައެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ޚަލީލް ވަނީ ރާއްޖެއާއި ހޮންޑޫރަސް އާ ދެމެދު ގުޅުން ބަދަހިކުރެއްވުމަށްޓަކައި އެ ޤައުމުގެ ސަރުކާރުން ކުރައްވަމުންގެންދަވާ މަސައްކަތްތަކަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ. އަދި މި އެއްބަސްވުމުގެ ސަބަބުން ދެ ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ ގުޅުން ބަދަހިވެ، އެކި ދާއިރާތަކުން ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރެވޭނެކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖެއާއި ޓޯގޯއާ ދެމެދު ވިސާއާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމުގެ ތެރެއިން - ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

ޓޯގޯއާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެދަށުން ވެސް ދިވެހިންނަށް ވިސާއާ ނުލައި ޓޯގޯއަށް ދަތުރުކޮށް، އެ ޤައުމަށް އެތެރެވާ ދުވަހުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން 30 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް އެ ޤައުމުގައި ތިބެވޭނެއެވެ. އަދި ޓޯގޯ ރައްޔިތުނަށްވެސް ވިސާނެގުމެއްނެތި 30 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރެވޭނެއެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން، ދެ ޤައުމުގެ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް ޓޯގޯ ސަރުކާރުން ދެއްވާ އެއްބާރުލުމަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވައި، މި އެއްބަސްވުމުގެ ސަބަބުން ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދުގައި އޮންނަ ގުޅުން އިތުރަށް ހަރުދަނާވެގެންދާނޭކަމަށް އުއްމީދުކުރަައްވާކަމަށް ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ޚަލީލް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެ ޤައުމުގެ މިނިސްޓަރު ޑުސޭވެސްވަނީ ދެ ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާހުރި ކަންތައްތަކެއް ކުރުމުގެ މަގު މި އެއްބަސްވުމުގެ ސަބަބުން ފަހިގެންދާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. 

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް