ކ. މާލެ
|
19 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 11:25
މީހަކު ބީއެމްލެ އިންޓަނެޓް ބޭންކިންގެ ހިދުމަތްހޯދަނީ
މީހަކު ބީއެމްލެ އިންޓަނެޓް ބޭންކިންގެ ހިދުމަތްހޯދަނީ
ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ބީއެމްއެލްގެ ޚިދުމަތްތައް
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އިންޓަނެޓް އަދި މޯބައިލް ބޭންކިންގ އަށް ޑިވައިސް މެނޭޖްމަންޓް ތައާރަފްކޮށްފި
 
ކަސްޓަމަރުންނަށް އެކްޓިވް ސެޝަން ބަލާލެވުމާއި ބޭނުންވާ ވަކިވަކި އަދި ހުރިހާ ޑިވައިސް އަކުން ވެސް ލޮގްއައުޓް ކުރެވޭނެ
 
މި ހިދުމަތުގެ ސަބަބުން ކަސްޓަމަރުން ސްކޭމްތަކުން ރައްކާތެރިވެ، ސެކިއުރިޓީ އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރެވިގެންދާނެ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އިންޓަނެޓް އަދި މޯބައިލް ބޭންކިންގ އަށް ޑިވައިސް މެނޭޖްމަންޓް ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، އިންޓަރނެޓް އަދި މޯބައިލް ބޭންކިންގ މެދުވެރިކޮށް ޑިވައިސް މެނޭޖްމަންޓް ޚިދުމަތް ތައާރަފްކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. މި ޚިދުމަތުގެ ސަބަބުން ކަސްޓަމަރުން ސްކޭމްތަކުން ރައްކާތެރިވެ، ސެކިއުރިޓީ އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރެވިގެންދާނެކަމަށްވެސް އެ ބަޔާނުގައިވެއެވެ.

Advertisement

މި ޚިދުމަތް މެދުވެރިކޮށް ކަސްޓަމަރުންނަށް އެކްޓިވް ސެޝަންތައް މޮނީޓަރކޮށް އިންޓަނެޓް އަދި މޯބައިލް ބޭންކިންގ އަށް އެކްސެސްވެފައިވާ ޑިވައިސްތަކުން ލޮގްއައުޓް ކުރެވޭނެކަމަށާއި، ކަސްޓަމަރުންނަށް އެކްޓިވް ސެޝަން ބަލާލެވުމާއި ބޭނުންވާ ވަކިވަކި އަދި ހުރިހާ ޑިވައިސްއަކުން ވެސް ލޮގްއައުޓް ކުރެވޭނެކަމަށް ބަޔާނުގައިވެއެވެ.

މި ޚިދުމަތާއި ގުޅިގެން، ބީއެމްއެލްގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ކާރލް ސްޓުމްކަ ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ޑިވައިސް މެނޭޖްމަންޓަކީ ކަސްޓަމަރުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށާއި ސެކިއުރިޓީ އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ތައާރަފް ކުރެވުނު މުހިންމު ފީޗަރއެއްކަމަށާއި، މި ފީޗަރގެ ސަބަބުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ފަސޭހައިން އެންމެ ފަހުން ލޮގިންވެފައިވާ ލޮކޭޝަން އަދި ޑިވައިސް ބަލާލެވި، ވަކިވަކި ޑިވައިސްތަކުން ނުވަތަ ހުރިހާ ޑިވައިސްތަކުން ލޮގްއައުޓް ވެވޭނެކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް