ކ. މާލެ
|
18 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޯމަ 07:18
ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަހުމަދު މަޚުލޫފް
ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަހުމަދު މަޚުލޫފް
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023
ކެމްޕޭންގެ ތެރޭގައި ރަށްރަށަށް ފުލުހުން ފޮނުވަން ޖެހުނީ ގަޔަށް ލޮލަށް ބޮލަށް އަރާ ހިސާބަށް ދިއުމުން - މަޚުލޫފް
 
ހިޔާ ސަރަހައްދަކީ ވަކި ބައެއްގެ ބާރު ހިނގާ ވަކި ބަޔަކަށް ކެމްޕޭން ކުރެވޭ އަދި އެމްޑީޕީއަށް އެހިސާބަށް ނޭރޭނެ ތަނެއްކަމަށް ބުނެ އިންޒާރުތައް ދެމުންދާތާ ދުވަސްކޮޅެއް ވެއްޖެ
 
ހިޔާ ސަރަހައްދަކީވެސް އަދި ރަށްރަށަކީ ވެސް ވަކި ބައެއްގެ މިލްކެއް ނޫން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ކެމްޕޭންގެ ތެރޭގައި ރަށްރަށަށް ފުލުހުން ފޮނުވަންޖެހުނީ ގަޔަށް ބޮލަށް އަރާ ހިސާބަށް ދިއުމުން، އެކަންކަން ހުއްޓުވުމަށް ކަމަށް ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަޚުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު މަޚުލޫފް ވިދާޅުވީ ހިޔާ ފުލެޓް ސަރަހައްދަށް ފަސްޓްލޭޑީ ފަޒްނާ އަހުމަދު ވަޑައިގެންނެވި ވަގުތު އެކަމަނާއަށް އެތަނުން ފުރައްސާރަކޮށް، ގަޔަށް އަތްލާ ހިސާބަށް އެތަނުގެ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ހިންގި އަމަލު ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރައްވާ ކަމަށެވެ. މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ހިޔާ ސަރަހައްދަކީ ވަކި ބައެއްގެ ބާރު ހިނގާ ވަކި ބަޔަކަށް ކެމްޕޭން ކުރެވޭ އަދި އެމްޑީޕީއަށް އެހިސާބަށް ނޭރޭނެ ތަނެއްކަމަށް ބުނެ އިންޒާރުތައް ދެމުންދާތާ ދުވަސްކޮޅެއް ވެއްޖެއެވެ.

Advertisement

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ހިޔާ ސަރަހައްދަކީވެސް އަދި ރަށްރަށަކީ ވެސް ވަކި ބައެއްގެ މިލްކެއް ނޫން ކަމަށާއި، ބޭނުން ބަޔަކަށް މިނިވަންކަމާއެކީގައި އެ ސަރަހައްދެއްގައި އުޅެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އިސްލާމްދީނާއި ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ޚިލާފު ނުވެ ބޭނުންކަމެއް ކުރެވޭނެ ކަމަށާއި، ކެމްޕޭންވެސް ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

މި އަމަލު އަޅުގަނޑު ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރަން. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ވެގެން މިއުޅޭކަމަކީ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށްވުރެ 5 ވަރަކަށް ޕަސެންޓް ވޯޓު ލިބުމުން ތަންކޮޅެއް އަވަހަށް ސެލެބްރޭޓް ކުރެވެނީހެން. ﷲ އިރާދަފުޅާއެކު އަޅުގަނޑުމެން މިކުރާ މަސައްކަތުން 30 ވަނަ ދުވަހު މި އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރާނަން. އެއްވެސް ހާލެއްގައި އެއްވެސް ރައްޔިތެއްގެ މިނިވަންކަމަށް ހުރަސްއެޅޭގޮތަށް އެއްވެސް ރައްޔިތެއްގެ ހައްގަކަށް އުނިކަން އަންނާނެ ގޮތަކަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން، ހާއްސަކޮށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ކެންޑިޑޭޓަށް އަދި ތާއިދުކުރާ ފަރާތްތަކުން މިނިވަންކަމާއެކީގައި ކެމްޕޭންކޮށް ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ދޭންޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި މަންޒަރު ފެނުނު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅުތައް ފެއްޓެވި ގަޑީގަައިވެސް ބައެއް ރަށްރަށުން މި ޒާތަށް ހުރަސް އަޅަން މަސައްކަތް ކުރި
ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަޚުލޫފް

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ފުލުހުން ރަށްރަށްގޮސް ކެމްޕޭނަށް ހުރަސް އެޅުން ހުއްޓުވަން މަޖުބޫރުވީ އެ ސަބަބާހެދިކަމަށެވެ. ގަޔާ ދިމާލަށް އައިސް ގަޔަށް ލޮލަށް ބޮލަށް އަރާހަމައަށް ދިއުމުން ދެން އެހިސާބުން އެކަންކަން ހުއްޓުވަން ޖެހޭ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ބައެއް ރަށްރަށުގައި ދަމާފައި ހުންނަ ބެނާތައް ނަގާ ވީޑިއޯ ފެންނަ ކަމަށާއި، އަދި އެއިން ރަށެއްގައި ރައީސް ޞާލިޙު އިސްތިއުފާ ޖަހާފައި އިން ބެނާއެއް ނުނަގާނެ ކަމަށެވެ. މި ހުރިހާކަމެއް މިނިވަންކަމާއެކީގައި ކޮށް ޚިޔާލުފާޅުކޮށް ބޭނުންތަނަކަށް އެއްވުއުޅެވޭނެ ގޮތް ހަދާފައިވާ ކަމަށާއި، އިމުން ބޭރުނުވުމަށް މިނިސްޓަރު ވަނީ ގޮވާލައްވާފައެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް