ކ. މާލެ
|
17 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 23:29
ފަރސްޓްލޭޑީ ފަޒްނާ އަށް ފުރައްސާރަކުރުމުން ވެސް ދެއްކެވީ ރީތި މިސާލު
ފަރސްޓްލޭޑީ ފަޒްނާ އަށް ފުރައްސާރަކުރުމުން ވެސް ދެއްކެވީ ރީތި މިސާލު
ފަސްޓްލޭޑީއަށް ފުރައްސާރަ ކުރުން
ފަސްޓް ލޭޑީއަށް ފުރައްސާރަކުރުން: ނަފްރަތުން އެއްވެސް ކަމެއް ހާސިލް ނުކުރެވޭނެކަން ހާމަވެއްޖެ
 
އެކަމާއި ޖެހެލުންވެވަޑައި ނުގަންނަވާ ކަމަށް ފަޒްނާ ވިދާޅުވެފައިވޭ
 
ނަފްރަތާއި ހަސަދައިން އެއްވެސް ކަމެއް ހާސިލް ނުކުރެވޭނެ
 
މި ހާލަތުގައި ވެސް ފަޒްނާ ދެއްކެވީ ރީތި މިސާލު

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރާއި ގުޅިގެން އެމްޑީޕީ އަދި ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން ދަނީ ވަރަށް ފޯރީގައި ކެންޕޭން ކުރަމުންނެވެ. މުޅި ރާއްޖޭގައި ކެންޕޭންގެ ހަރަކާތްތައް ވަރަށް ފޯރީގައި ކުރިއަށް ގެންދެއެވެ. ކެންޕޭންގެ ތެރޭގައި އެކަކު އަނެކާއި ގުޅުން ބަދަހިވެ، އުފާވެރި ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދެއެވެ. ނަމަވެސް އެ އުފާވެރިކަން ލިބެނީ ވެސް އެ ހަރަކާތެއްގައި އުފާވެރިކަމާއި، އަމާންކަމާއި ރީތި އާދައާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިޔައިމައެވެ. އެއާ ޙިލާފަށް ހަޑިހުތުރު އެއްޗެހި ކިޔާ ރީތި އުސޫލުތަކާއި އަދާ ދޫކޮށްފިނަމަ އެއީ މިއަދުގެ ޖީލު ބަލައިގަންނާނެ ވެސް ކަމެއް ނޫނެއެވެ.

ކަންމިހެން އޮތް ނަމަވެސް އަނެއްކާ ވެސް މިވަނީ އެމްޑީޕީން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކެންޕޭން ހަރަކާތެއްގައި އިދިކޮޅަށް ސަޕޯޓު ކުރާ ދެ މީހެއްގެ ފަރާތުން ވަރަށް ދަށު ދަރަޖައިގެ އަމަލުތަކެއް ފެނިފައެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހުމަދު، އާދިއްތަ ދުވަހު ހިޔާ ޓަވަރުތަކުގައި "ދޮރުން ދޮރަށް" ހަރަކާތް ހިންގަވަމުން ދަނިކޮށް، އެކަމަނާއަށް ފުރައްސާރަކޮށް، އެ ހަރަކާތަށް ހުރަސް އެޅުމަށް މަސައްކަތް ކުރީއެވެ.

މި ހާލަތުގައި ވެސް ފަޒްނާ ދެއްކެވީ ރީތި މިސާލެކެވެ. ކައިރީގައި ތިބި މީހުންގެ ގާތުގައި އަޑުގަދަ ނުކުރުމަށް ބުނެ ނަސޭހަތްތެރިވުމަކީ ހަމަޔަގީނުން ވެސް އެކަމަނާގެ ހިތްތިރިކަމުގެ މިސާލެއްނޫންތޯއެވެ.

Advertisement

މިއަދު އެކަމަނާއަކީ ގިނަ ބަޔަކު ބަލައިގަންނަ ފަސްޓް ލޭޑީއެކެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާއިން މެސެޖެއް ކޮށްލި ނަމަވެސް އެއަށް ޖަވާބު ދެއްވައެވެ. އަދި ގިނަ ބަޔަކާއި ބައްދަކުރައްވައި އިޖްތިމާއީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކުގައި އަބަދުވެސް އެކަމަނާ އުޅުއްވައެވެ. އިޖްތިމާއީ ގިނަ ކަންކަމުގައި އެކަމަނާ އަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަން ފެށީ އެމްޑީޕީއަށް ވެރިކަން ވެސް ލިބުމުގެ މާކުރިންނެވެ. އެހެންކަމުން އެކަމަނާގެ ސާދާ މިޒާޖަކީ މިއަދު ގިނަ އަދަދެއްގެ ދަރިވަރުންނާއި، އާއްމު ރައްޔިތުން ބަލައިގަންނަ ސިފަފުޅެކެވެ. އެކަން މި ހަރަކާތުން ވެސް ވަނީ ފެނިގެން ގޮސްފައެވެ.

ފަޒްނާ ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި ފުރައްސާރަ ކުރި ދެމީހުންނަކީ ވެސް އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓަށް ސަޕޯޓުކުރާ ދެމީހުންނެވެ. އެއީ އެވަގުތު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ނިޔާޒު، އަދި ހުޅުމާލެ ކައުންސިލް މެންބަރު އިބްރާހިމް ޝުޖާއު ގުޅި ނަމަވެސް މާބޮޑު އެއްބާރުލުމެއް ލިބިފައިނުވާތީއެވެ. އަދި އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓަށް ގުޅި ނަމަވެސް ފޯނަށް ޖަވާބުދީފައިނުވެއެވެ. އަދި މެސެޖަށް ވެސް އެއްވެސް ޖަވާބެއް ނުދޭ ކަމަށް ފަޒްނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ފުރައްސާރަ ކުރި މައްސަލައަކީ ސީރިއަސް މައްސަލައެއްކަން ފަޒްނާ ފާހަގަކުރައްވައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ އާއްމުން ނުކުމެ ފުރައްސާރަ ނުކުރާނެ ކަމަށާއި، މަގުމައްޗަށް ނުކުތީ އަލަށް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމާއި ޖެހެލުންވެވަޑައި ނުގަންނަވާ ކަމަށް ފަޒްނާ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ހުޅުމާލެ ފޭސް2 އަށް މިއަދު ދޮރުން ދޮރަށް ހިގަން ދިޔައިން. އެތާ ތިބި ބޮޑު ދެފިރިހެނުން އަޅުގަނޑު ފަހަތުން ފުރައްސާރަ ކުރަމުން ހިނގި. އެމީހުން އެއީ އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓަށް ތާއީދު ކުރާ ދެމީހުން ކަމަށްވޭ. އެކަމުގެ އެއް ހެއްކަކީ އަޅުގަނޑާ އެކުހުރި އެމްޕީ ނިޔާޒް، ހުޅުމާލެ ކައުންސިލް މެންބަރ ގުޅުމުން ''އެހެން ހޭ، ތަންކޮޅެއްދެން ހޔތކޑ ދޯއޭ، ތިމަންނަ މިހިރީ ރައްޖޭން ބޭރުގައޭ، މި ބަލަނީ އޭ ބުނެފަވާތީއެވެ. އެމްޕީ ނިޔާ އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓާ ގުޅިއެވެ. ފޯނެއް ނުނަގައެވެ. މެސެޖް ކުރިއެވެ. އަދިއަދައްވެސް ޖަވާބު ނުދެއެވެ. އެހެންވީމާ ''އާންމުން ނުކުމެ އޭނާއަށް ބާގީ އޭ ގޮވާނީ'' ކަމަށް ބުނެ މިކަމުން ރެކެން އުޅުމަކީ ފިޑިކަމެކެވެ. އާންމުން ނުކުމެ އަޅުގަނޑަށް ފުރައްސާރައެއް ނުކުރާނެއެވެ. އަޅުގަނޑު މަގުމައްޗަށް ނުކުތީ އަލަކަށް ނޫނެވެ.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހުމަދު

ދެރަކޮށް، ނިކަމެތި ކުރުމުގެ މަގުސަދުގައި ހިންގި މިއަމަލުގެ ސަބަބުން ވީ ވެސް ފައިދާއެވެ. އެއީ މިހަރަކާތަށް މީޑިއާތަކުގެ އިތުރުން މުޅި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ސަމާލުކަން ލިބިގެން ގޮސްފައިވާތީއެވެ. އެކަން ފަޒްނާ ވެސް ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އެކަމަނާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެ ދެ ފިރިހެނުން ފުރައްސާރަ ކުރުން ނުހިނގި ނަމަ ގިނަ ބަޔަކަށް އެތަނަށް ވަޑައިގެންނެވި ކަން ވެސް ނޭނގޭނެ ކަމަށާއި، ގިނަ ބަޔަކު ކައިރިއަށް އައިސް ފިރުމައި، ސަލާންކޮށް ހަދާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ޝެޑިއުލްކޮށްފައި ނުވާ ފްލެޓްތަކުން ވެސް ދައުވަތު ލިބިފައިވާކަމަށް ފަޒްނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ބޮޑު ދެ ފިރިހެނުން ފުރައްސާރަކުރަމުން ނުހިނގި ނަމަ އަޅުގަނޑު އެތަނަށް ދިޔަކަންވެސް ގިނަމީހުނަށް ނޭންގޭނެއެވެ. މީ ހުތުރު އަމަލުގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެނަށް ވީ ފައިދާއެވެ. މިހުން އައިސް ސަލާންކޮށް ގައިގަ ފިރުމާ އަޅުގަނޑާ އެކު ފޮޓޯނަގަން އެދުނީއެވެ. ނުވިތާކަށް އަޅުގަނޑު ދާން ޝެޑިއުލްކޮށްފައި ނުވާ ފްލެޓްތަކުންވެސް ދައުވަތު ލިބުނީއެވެ. މަޣްރިބް ނަމާދައް ގޮވުމާއި، އެހެން މީޓިންނެއް 6:30 ގަ އޮތުމާއިއެކު އަޅުގަނޑު މިއަދަށް ނިންމާލީއެވެ. އެހެން ދާއިރާ ތަކުގެ ޑޯޓުޑޯ ނިމުނީމަ އަޅުގަނޑަށް ދައުވަތު ދެއްވި އާއިލަތަކަށް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަދި ޒިޔާރާތް ކުރާނަމެވެ.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހުމަދު

މި ފުރައްސާރަ ކުރުމާއި ގުޅިގެން ގިނަ ބަޔަކު ފަޒްނާގެ ހާލު ބަލަން ގުޅައި މެސެޖްކޮށްފައިވެއެވެ. ޚާއްސަ ޝުކުރެއް ފޮނުއްވަމުން ފަޒްނާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ ކެންޕޭންކުރުމުގައި ސާބިތުކަމާއެކު ހުންނަވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވާފައެވެ. އަދި ''މާތްﷲ ގެ ތަނަވަސް ރަޙްމަަތްފުޅާ އިރާދަފުޅުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސޯލިހަށް މި އިންތިޚާބް ކާމިޔާބުވާނެ'' ކަމަށް އެކަމަނާ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

މާޒީއަށް ބަލާއިރު، 2018 ވަނަ އަހަރު ވެސް ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކެންޕޭން ހަރަކާތެއްގައި ޓީމްގެ އިތުރުން ރައީސް ސާލިހުގެ ގައިކޮޅަށް ކަޅުތެޔޮ ޖެހިއެވެ. އެދުވަހު ވެސް އެމަނިކުފާނުގެ އިތުރުން ސަޕޯޓަރުން ދެއްކެވީ ހިތްތިރި ކަމާއި، ރީތި ނަމޫނާއެވެ. ނަމަވެސް ނަތީޖާ ވަރަށް ފޮންޏެވެ. ނަފްރަތާއި ހަސަދައިން އެއްވެސް ކަމެއް ހާސިލް ނުކުރެވޭނެކަން ހާމަވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
33%
17%
17%
0%
17%
17%
ކޮމެންޓް