ކ. މާލެ
|
17 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 16:18
ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (ސްޓެލްކޯ)ގެ ހެޑް އޮފީސް
ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (ސްޓެލްކޯ)ގެ ހެޑް އޮފީސް
ރާއްޖެއެމްވީ
ސްޓެލްކޯއާ ގުޅުވައިގެން ދޮގު ވާހަކަދެއްކުން
މުވައްޒަފުން ބަދުނާމުކޮށް، ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅުވައިގެން ދޮގު ވާހަކަ ފެތުރުމަކީ ބަލައިގަންނަ ކަމެއް ނޫން: ސްޓެލްކޯ
 
"ދިޔަރެސް" ނޫހާއި، "ޗެނަލް 13"އިން ދަނީ ކުންފުނީގެ ތަސައްވުރު ކިލަނބުވާގޮތަށް ދޮގު ވާހަތައް ފަތުރަމުން
 
ހިޔާ ޓަވަރުތަކުން ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލަން އުޅޭ ކަމަށްބުނެ، ބުހުތާނު ދޮގު ޚަބަރުތައް ފަތުރާފައިވޭ
 
ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ދަނީ ހަގީގަތާ ޚިލާފު ވާހަކަތައް ދައްކަމުން

ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (ސްޓެލްކޯ)ގެ މުވައްޒަފުން ބަދުނާމުކޮށް، ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅުވައިގެން ކަނޑައެޅިގެން ދޮގު ވާހަކަ ފަތުރައި، ނުތަނަވަސްކަން އުފެއްދުމަކީ ބަލައިގަންނަ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ސްޓެލްކޯއިން ބުނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން އެކުންފުންޏާ ބެހޭގޮތުން ހަގީގަތާ ޚިލާފު ވާހަކަތައް ފަތުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ސްޓެލްކޯއިން ބުނީ އެކުންފުނިން ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ޚިދުމަތްތަކަކީ ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމާ ސީދާ ގުޅިފައިވާ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކެއް ކަމުގައި ވުމުން، އެ ޚިދުމަތްތައް އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ގެންނަންޖެހޭ އަޕްގްރޭޑްތަކާއި، މެއިންޓަނެންސް ފަދަ ރޭވިގެން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން ޚިދުމަތަށް އެއްވެސް ކަހަލަ މެދުކެނޑުމެއް އަންނަ ނަމަ، އެ މަސައްކަތް ހިނގާނެ ވަގުތާއި، ސަރަހައްދާއި، އެ މަސައްކަތައް ހޭދަވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ވަގުތާއި އެހެނިހެން މައުލޫމާތު ދުރާލައި ސޯޝަލް މީޑިއާއާއި، މީޑިއާގެ ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް އަންގަމުން ގެންދާ ކަމަށެވެ. އަދި މިއުސޫލާ ޚިލާފަށް މިހާތަނަށް އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމަންޓުން އަމަލުކޮށް، އެއްވެސް ސަހަރައްދަކުން ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލާފައި ނުވާނެ ކަމަށް ސްޓެލްކޯއިން ބުނެއެވެ.

ސްޓެލްކޯއިން ބުނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅުވައިގެން، "ދިޔަރެސް" ނޫހާއި، "ޗެނަލް 13"އިން އެ ކުންފުންޏާމެދު ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ގެއްލޭގޮތަށް އަދި، ކުންފުނީގެ ތަސައްވުރު ކިލަނބުވާގޮތަށް ކަނޑައެޅިގެން ހަގީގަތާ ޚިލާފު ވާހަކަތަކެއް ފަތުރަމުންދާކަމަށެވެ.

Advertisement

އެގޮތުން ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅުވައި، ހިޔާ ޓަވަރުތަކުން ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލަން އުޅޭކަމަށް ބުނެ ބުހުތާނު ދޮގު ޚަބަރުތައް ފަތުރަމުންދާ ކަމަށް ސްޓެލްކޯއިން ބުނެއެވެ. އެ ޚަބަރުތަކަކީ، އެއްވެސް ކަހަލަ އަސާސެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ފަތުރަމުންދާ ޚަބަރުތަކެއް ނޫންކަމުގެ ޔަގީންކަން ރައްޔިތުންނަށް ދޭކަމަށް ސްޓެލްކޯއިން ބުނެއެވެ. އަދި ބިނާކުރަނިވި ފާޑު ކިޔުމަށް ސްޓެލްކޯއިން އަބަދުވެސް މަރުހަބާ ކިޔާކަމަށާއި، ނަމަވެސް، ފަޚުރުވެރި ދިގު ތާރީޚެއް އޮތް އެ ކުންފުންޏާއި ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުން ބަދުނާމުކޮށް، ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅުވައި ކަނޑައެޅިގެން ދޮގު ވާހަކަ ފަތުރައި، ނުތަނަވަސްކަން އުފެއްދުމަކީ ބަލައިގަންނަ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ސްޓެލްކޯއިން ބުނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސްޓެލްކޯއިން ބުނީ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމާއި، ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމަކީ ގާނޫނު އަސާސީއާއި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަގުވާމީ މުއާހަދާތަކުން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ އަސާސީ ހައްގެއް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ސްޓެލްކޯއާ ގުޅޭގޮތުން ފަތުރަމުންދާ ހަގީގަތާ ޚިލާފު ދޮގު ވާހަކަތަކަކީ، އެ އަސާސްތަކާ ކަނޑައެޅިގެން ޚިލާފަށް ފަތުރަމުންދާ ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

އެހެންކަމުން ރައްޔިތުންނަށް މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމާއި، ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ އަސާސްތަކާއި، އިންތަކާއި މިންތައް، ދެމެހެއްޓުމަށް ސްޓެލްކޯއިން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް