ކ. މާލެ
|
17 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 12:55
ނޭޝަނަލް ބޯޓިންގ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް އިސްމާއިލް ޙަމީދު (ހައިރައިސް އިއްސެ)
ނޭޝަނަލް ބޯޓިންގ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް އިސްމާއިލް ޙަމީދު (ހައިރައިސް އިއްސެ)
ރާއްޖެއެމްވީ
ޒަމާންވީ، ބައު ސަފާރީތައް
ހުޅުމާލޭ ފަޅުތެރޭގައި ހުރި ޒަމާންވީ، ބައު ސަފާރީތައް ނެގޭނެ އެކަށީގެންވާ އުސޫލެއް އޮންނަންޖެހޭ: އިއްސެ
 
ބޭނުން ނުކުރާ އުޅަނދެއް އޮތްނަމަ، ސެކިއުރިޓީ ގޮތުންވެސް އެ އުޅަނދެއް ނެގޭނެ އުސޫލެއް އޮންނަންޖެހޭ
 
އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް ޤާއިމު ކުރެވިއްޖެނަމަ މި މައްސަލައަށް ޙައްލެއް ގެނެވިދާނެ

ހުޅުމާލޭ ފަޅުތެރޭގައި ސަފާރީތައް އަޅާފައި ހުންނަ ދިމާލުގައި ހުރި ޒަމާންވީ، ބައު ސަފާރީތައް ނެގޭނެ އެކަށީގެންވާ އުސޫލެއް އޮންނަންޖެހޭކަމަށް ނޭޝަނަލް ބޯޓިންގ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް އިސްމާއީލް ހަމީދު (ހައިރައިސް އިއްސެ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އިއްސެ ވަނީ ހުޅުމާލޭ ފަޅުތެރޭގައި ސަފާރީތައް އަޅާފައި ހުންނަ ދިމާލުގައި ހުރި ޒަމާންވީ، ބައު ސަފާރީތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަަވާފައެވެ.

އިއްސެ ވިދާޅުވީ، ދަތުރުކުރާ މަގެއްގައި އެފަދަ ބޭނުން ނުކުރާ އުޅަނދެއް އޮތްނަމަ، ސެކިއުރިޓީ ގޮތުންވެސް އެ އުޅަނދެއް ނެގޭނެ އުސޫލެއް އޮންނަންޖެހޭކަމަށެވެ. ހުޅުމާލޭ ފަޅަކީ އަބަދުވެސް ގިނަ ދަތުރުތަކެއް ހިނގާ ތަނެއްކަން އިއްސެ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement

މިސާލަކަށް އެއާޕޯޓުގެ ސީޕްލޭން ޖައްސާ ސަރަޙައްދަށް ބޯޓެއް ދޫކޮށްލާފައި ނުބޭއްވޭނެ ބީދައިން، ހުޅުމާލޭ ފަޅުތެރޭގައި ހުރި ޒަމާންވީ، ބޭނުން ނުކުރާ ސަފާރީތައްވެސް ނެގެނެޖެހޭކަން އިއްސެ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އިއްސެ ވިދާޅުވީ، އެ މައްސަލައަށް ޙައްލެއް ގެނެވިދާނެ ގޮތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މީގެ ކުރިންވެސް މަޝްވަރާތަކެއް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް ޤާއިމު ކުރެވިއްޖެނަމަ މި މައްސަލައަށް ޙައްލެއް ގެނެވިދާނެކަަމަށް އިއްސެ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް