ކ. މާލެ
|
15 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހުކުރު 14:27
ޒެމްބިއާގެ ރައީސް ހަކައިންޑޭ ހިޗިލެމާ
ޒެމްބިއާގެ ރައީސް ހަކައިންޑޭ ހިޗިލެމާ
ރޮއިޓާސް
ޒެމްބިއާ އާއި ޗައިނާގެ ގުޅުން
ޗައިނާ އާއި ޒެމްބިއާއާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުން ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ދެ ގައުމުގެ ރައީސުން އެއްބަސްވެއްޖެ
 
މިގުޅުމުގެ ސަބަބުން ދެގައުމުގެ އިޤްތިޞާދީ ކުރިއެރުމުގެ އިތުރުން ރައްޔިތުންގެ މެދުގައިވެސް ގުޅުން ބަދަހިވެގެންދާނެ

ޗައިނާ އާއި ޒެމްބިއާއާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުން ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ދެ ގައުމުގެ ރައީސުން އެއްބަސްވެއްޖެއެވެ.

ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންއާއި ޒެމްބިއާގެ ރައީސް ހަކައިންޑޭ ހިޗިލެމާ އާ ދެމެދު ވާޗުއަލްކޮށް ބޭއްވެވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ވަނީ ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާއާއި އުމްރާނީ ތަރައްގީއާއި ދަނޑުވެރިކަމާއި ސިއްހީ ދާއިރާ އާއި ތައުލީމީ ދާއިރާ ފަދަ ދާއިރާތަކުން ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށާއި އެއްބާރުލުން ފުޅާކުރުމަށް ދެ ގައުމުގެ ލީޑަރުން ވައުދުވެވަޑައިގެންފަ އެވެ.

ޑިޕްލޮމެޓިކް ގޮތުން ބޮޑު ކުރިއެރުމެއްގެ ގޮތުން ޗައިނާ އާއި ޒެމްބިއާއާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުން ފުޅާ ސްޓްރެޓެޖިކް ކޯޕަރޭޓިވް ޕާޓްނާޝިޕަކަށް ބަދަލުކުރަން އެޅުއްވި މިފިޔަވަޅުގެ ސަބަބުން އެކި ދާއިރާތަކުން ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ ދޮރު ހުޅުވިގެންދާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ޗައިނާއަކީ ޒެމްބިއާގައި ހާއްސަކޮށް މައިނިން ދާއިރާގައި އެންމެ ބޮޑު އިންވެސްޓަރެވެ. މި ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ސަބަބުން ޒެމްބިއާގެ އެކި ސިނާޢަތްތަކަށް ޗައިނާއިން ކުރާ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް އިތުރުވެ، އިޤްތިޞާދީ ކުރިއެރުމާއި، ވަޒީފާތައް އުފެދިގެންދާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓަކީވެސް ޗައިނާ-ޒެމްބިއާގެ ގުޅުމުގެ ފޯކަސްއެކެވެ. ކޮމްޕްރެހެންސިވް ސްޓްރެޓެޖިކް ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ސަބަބުން ޒެމްބިއާގެ އިޤްތިޞާދީ ކުރިއެރުމަށް މުހިންމު މަގުތަކާއި، ރޭލްވޭއާއި، އެހެނިހެން މުހިންމު އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ތައް ޢިމާރާތްކޮށް އަޕްގްރޭޑްކުރުމުގައި އެއްބާރުލުން އިތުރުވެގެންދާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

ޞިއްޙީ ދާއިރާއާއި ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށްވެސް މި ޕާޓްނަރޝިޕް ފުޅާވެގެންދެއެވެ. ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން ހަރުދަނާކުރުމަށާއި، ޞިއްޙީ ދާއިރާއިން ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް ޒެމްބިއާއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޗައިނާއިން ވަނީ ވައުދުވެފައެވެ. ޗައިނާގައި ކިޔެވުމަށް ޒެމްބިއާގެ ދަރިވަރުންނަށް އެޑިއުކޭޝަނަލް އެކްސްޗޭންޖްތަކާއި ސްކޮލަޝިޕްތައް ފުޅާވެގެންދާނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ.

ޒެމްބިއާގެ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ޤާބިލުކަމަށް ބަލާއިރު، ދަނޑުވެރިކަމުގެ އެއްބާރުލުމަކީ މި ޕާޓްނަރޝިޕްގެ މައިގަނޑު އެއްބައެވެ. ޒެމްބިއާގެ ދަނޑުވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތެރިކަމާއި ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ޗައިނާއިން ފަންނީ އެހީތެރިކަމާއި ތަމްރީނާއި އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ މުހިންމުކަމުގެ މައްޗަށްވެސް މި ބައްދަލުވުމުގައި ލީޑަރުން އަލިއަޅުއްވާލެއްވިއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ސަގާފީ މުއާމަލާތްތަކާއި ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމާއި ދެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އިތުރަށް ވިސްނުން ބަދަހިކުރުން ހިމެނެ އެވެ.

ދެގައުމުގެ ދެމެދުގައި ތަރައްޤީ ކުރެވުނު މި ސްޓްރެޓެޖިކް ކޯޕަރޭޓިވް ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ސަބަބުން ޗައިނާއާއި ޒެމްބިއާއާ ދެމެދު ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ އާ ޒަމާނެއް ރަމްޒުކޮށްދެއެވެ. ބެލެވޭ ގޮތުގައި މި ގާތް ގުޅުމުގެ ސަބަބުން ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިވުމުގެ އިތުރުން ސަރަހައްދީ ހަމަޖެހުމާއި ތަރައްގީއަށް ވެސް މަގުފަހިވެގެންދާނެ އެވެ.

މި ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ސަބަބުން ޒެމް ބިއާ އާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު އޮތް ޒަމާންވީ އެކުވެރިކަން ދައްކުވައިދޭ، ޤައުމުގެ ކުރިއެރުމާއި ތަނަވަސްކަމަށް ފުރުޞަތުތައް ހުޅުވިގެންދާނެ އަދި އެއަށްވުރެ ވެސް ގާތުން އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ މުސްތަގުބަލަކަށް އުންމީދު ކުރަން
ރައީސް ހިޗިލެމާ

އައު ލީޑާޝިޕްގެ ދަށުން ޒެމްބިއާއިން މިފިޔަވަޅު އަޅާފައި މިވަނީ ޗައިނާއިން ބެލްޓް އެންޑް ރޯޑް އިނީޝިއޭޓިވްއާ އެއްގޮތަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ ޕާޓްނާޝިޕްތައް ފުޅާކުރަމުން އަންނައިރު، ބޭރުގެ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ގެނައުމަށާއި އިގްތިސާދު އަލުން ކޮޅަށް ޖެހުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

މިކުރިއެރުމުގެ ސަބަބުން ގުޅިފައިވާ ދުނިޔޭގައި ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުމުގެ މުހިންމުކަން އިތުރަށް ހަރުދަނާވެ، ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީއަށް ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައި ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަން ހާމަވެގެންދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް