ކ. މާލެ
|
14 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 08:30
އިންގްލެންޑުގެ ކޯޗު ސައުތުގޭޓް އަދި ޑިފެންޑަރު މެގުއާ
އިންގްލެންޑުގެ ކޯޗު ސައުތުގޭޓް އަދި ޑިފެންޑަރު މެގުއާ
ޓްވީޓަރ
އިންގްލެންޑު ޤައުމީ ޓީމު
މެގުއާގެ ދިފާއުގައި މިފަހަރު ވެސް ސައުތުގޭޓް
 
މީގެ ކުރިން ކުޅުންތެރިޔަކާ މެދު އެގޮތަށް ކަންތައް ވަމުން އަންނަކަން އެނގިފައި ނެތް ކަމަށް ސައުތުގޭޓް ބުނި

އިންގްލެންޑުގެ ޑިފެންޑަރު ހެރީ މެގުއާގެ ދިފާއުގައި އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ގަރެތު ސައުތުގޭޓް އަނެއްކާ ވެސް ތެދުވެއްޖެ އެވެ.

އިންގްލެންޑުން ސްކޮޓްލެންޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި، ސްކޮޓްލެންޑުގެ ބައެއް ސަޕޯޓަރުން ވަނީ މެގުއާއާ ދިމާކޮށްލައިފަ އެވެ. އެ މެޗުން އިންގްލެންޑު 3-1 އިން މޮޅުވިއިރު، މެގުއާ އަތުން ވަނީ ބައި ކޮޅަށް ލަނޑެއް ވަދެފަ އެވެ. އެއާއެކު މެޗު ބަލަން ދަނޑަށް ވަދެ ތިބި ސްކޮޓްލެންޑުގެ ބައެއް ސަޕޯޓަރުން ވަނީ މެގުއާއާ ދިމާކޮށްލައިފަ އެވެ.

އެ މެޗަށްފަހު އޮތް ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ސައުތުގޭޓް ބުނީ، ސްކޮޓްލެންޑުގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ނަޒަރުން ބަލާނަމަ، އޭނާ އަށް އެކަން ޤަބުލު ކުރަން ފަސޭހަ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ސްކޮޓްލެންޑުގެ ސަަޕޯޓަރުންގެ އެ އަމަލާމެދު ޝަކުވާ ކުރަން ބޭނުންނުވާ ކަމަށެވެ. ސައުތުގޭޓް ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި ދިގު މުއްދަތެއް ވަންދެން މެގުއާ އަންނަނީ އެ ކަހަލަ ކަންކަން ތަޖުރިބާ ކުރަމުން ކަމަށެވެ. އަދި އަމިއްލަ ސަޕޯޓަރުންގެ ފަރާތުން ވެސް އެކަހަލަ ކަންކަން ކުރިމަތިވެ އެވެ. އޭނާ ބުނީ، އެއީ މެޗުގައި ހިނގާ ބައެއް ކަންކަމުގެ ސަބަބުން އަންނަ "ހޫނު ގަނޑެއް" ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ޖޯކެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާ ފާހަގަ ކުރި އެވެ. މީގެ ކުރިން ކުޅުންތެރިޔަކާ މެދު އެގޮތަށް ކަންތައް ވަމުން އަންނަކަން އެނގިފައި ނެތް ކަމަށް ސައުތުގޭޓް ބުންޏެވެ.

އޭނާ ފާހަގަ ކުރީ ހަމައެކަނި ސަޕޯޓަރުންގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިވި ކަންކަން އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. ކޮމެންޓްރީގައި ތިބޭ މީހުންނާއި، އެނަލިސްޓުންގެ ފަރާތުން ވެސް އެކަހަލަ ކަންކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ހިނގާ ކަމަށް ސައުތުގޭޓް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އޭނާ ބުނީ އެއީ މީގެ ކުރިން ފެންނަ މަންޒަރެއް ނޫން ކަމަށާއި، އެކަންކަމަކީ ކުޅުންތެރިޔާ އަށް އެތައް ގެއްލުމެއް ދައްކަމުން އަންނަ ކަމެއް ކަމަށެވެ. ސައުތުގޭޓް ބުނީ މިފަހުން އިންގްލެންޑު ޓީމުގައި އޭނާ އަށް އެންމެ މުހިންމު އެއް ކުޅުންތެރިޔަކީ ވެސް މެގުއާ ކަމަށެވެ.

މީގެ ކުރިން ވެސް އެކި ފަރާތްތަކުން މެގުއާއާ ދިމާކޮށް، ޖޯކު ޖެހުމުން، ސައުތުގޭޓް ވަނީ މެގުއާގެ ދިފާއުގައި ވާހަކަ ދައްކައިފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް