ކ. މާލެ
|
12 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 10:30
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގެ ތެރެއިން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގެ ތެރެއިން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތައް
ކޯރަމް ހަމަނުވާތީ، މަޖިލީހުގެ ދާއިމީ ކޮމިޓީތައް އެކުލެވިފައިވާ ގޮތާއި ގުޅޭ މައްސަލައަށް ވޯޓަށް ނޭހުނު
 
ބަހުސް ނިމި ވޯޓުގެ ވަގުތު ޖެހުނުއިރު، ކޯރަމް ހަމަވާ ވަރަށް މެންބަރުން ހާޒިރުވެވަޑައިގެންފައިނުވޭ
 
މެންބަރު ސިރާޖުގެ ނަން އެމްޑީޕީގެ ދަފްތަރުން އުނިކުރެވިފައިވާކަން ވަނީ މަޖިލީހަށް އަންގާފައި
 
ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، އެ މައްސަލައަށް މި ޖަލްސާގައި ވޯޓަށް އައްސަވާނެ ކަމަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދާއިމީ ކޮމިޓީތައް އެކުލެވިފައިވާ ގޮތާއި ގުޅޭ ބަހުސް ފަށައިފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރިޔާސަތުގެ އެންގެވުމުގެ ތެރެއިން ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނެވި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު އެމްޑީޕީން ވަކިވެވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށާއި، އެކަން މަޖިލީހަށްވެސް އަންގަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މެންބަރު ސިރާޖުގެ ނަން އެމްޑީޕީގެ ދަފްތަރުން އުނިކުރެވިފައިވާކަން ވެސް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ މަޖިލީހަށް އަންގާފައެވެ.

ވުމާއެކު، މިހާރު މަޖިލީހުގެ ދަފްތަރުގައި ތިއްބަވާނީ އެމްޑީޕީގެ 53 މެންބަރުންނާއި ޕީޕީއެމްގެ 5 މެންބަރުންނާއި އެމްއެންޕީގެ 3 މެންބަރުންނާއި ދަ ދިމޮކްރެޓްސްގެ 3 މެންބަރުންނާއި އެމްޑީއޭގެ 2 މެންބަރުންނާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ 2 މެންބަރުންގެ އިތުރުން، ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިނުގަންނަވާ 16 މެންބަރުންނެވެ.

Advertisement

ނަޝީދު ވަނީ މި ބަދަލުތަކާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރުންގެ ބަހުސްގެ ވަގުތުތަކާއި ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކުގައި މެންބަރުން ހިއްސާކުރާ ގޮތަށް އަންނާނެ ބަދަލުތައް ފާސް ކުރައްވަންޖެހިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، ކޮމިޓީގައި ބައެއް މަސައްކަތްތައް އެބަހުރި ކަމަށާއި އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާނެކަމަށެވެ.

އެއަށްފަހު ނަޝީދު ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރުން ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކުގައި ހިއްސާކުރާ ގޮތަށް އަންނާނެ ބަދަލާއި ގުޅޭ މައްސަލައިގެ ބަހުސަށް ހުޅުވާލައްވާފައެވެ. ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، އެ މައްސަލައަށް މި ޖަލްސާގައި ވޯޓަށް އައްސަވާނެ ކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ބަހުސް ނިމި ވޯޓުގެ ވަގުތު ޖެހުނުއިރު، ކޯރަމް ހަމަވާ ވަރަށް މެންބަރުން ހާޒިރުވެވަޑައިގެންފައިނުވާތީ މަޖިލިސް ޖަލްސާ ވަނީ ނިންމަވާލައްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް