ކ. މާލެ
|
8 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހުކުރު 19:46
ހޮންގކޮންގުގެ މަގެއްގައި ފެންބޮޑުވެފައި
ހޮންގކޮންގުގެ މަގެއްގައި ފެންބޮޑުވެފައި
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ހޮންހޮންގަށް މޫސުން ގޯސްވުން
ހޮންގކޮންގަށާއި ދެކުނު ޗައިނާއަށް 140 އަހަރު ތެރޭގައި ކުރިމަތިނުވާވަރުގެ މޫސުމީ ކާރިސާތަކެއް
 
ހުކުރު ދުވަހު މެންދުރުފަހާ ހަމަޔަށް އައިއިރު ވާރޭ ތުނިކޮށްލާފައި ވީނަމަވެސް، ހޮނިހިރު ދުވަހާ ހަމަޔަށްވެސް މޫސުން ގޯސްވާނެކަމަށް މޫސުމާބެހޭ އިދާރާއިން ބުނެފައިވޭ

ހޮންގކޮންގަށާއި ދެކުނު ޗައިނާގެ ބައެއް ސިޓީތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހެމުން ދިއުމާއެކު، ބޮޑެތި ސަރަހައްދު ތަކުގައި ފެންބޮޑުވެ، އެކަމުގެ އުނދަގޫތައް ކުރިމަތިވެއްޖެއެވެ. ހޮންގކޮންގުގެ ވަރަށް ގިނަ މަގުތަކާއި ސަބްވޭ ސްޓޭޝަންތައް ހުކުރު ދުވަހު ވަނީ ފެނުއަޑީގައެވެ. އެހެން ކަމުން ސްކޫލްތަކާއި އޮފީސްތައް ވަނީ ބަންދުކުރަން ޖެހިފައެވެ.

ވެދަރ ބިއުރޯއިން މައުލޫމާތު ދޭގޮތުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކުރަންފެށި ވިއްސާރަޔަކީ ފާއިތުވި 140ހަކަށް އަހަރުގެ ތެރޭގައިވެސް އެހިސާބުތަކަށް ކުރި އެންމެ ގަދަ ވިއްސާރައެވެ. އިމަޖެންސީ ސަރވިސަސްއިން ޚަބަރުދޭގޮތުގައި އެކި ހާދިސާތަކުގައި އަނިޔާވި ސަތޭކައެއްހާ މީހުން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދަން ޖެހިފައި ވެއެވެ. އަދި އެތައް ބަޔެއްގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކޮށްދީފައި ވެއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭގެ ބައެއް ވީޑިއޯތަކުން ފެންނަގޮތުގައި ހޮންގކޮންގުގެ މަގުތައްވަނީ ހަލަބޮލި ކޯރުތަކަކަށް ބަދަލުވެފައެވެ. ބޮޑުވެފައިވާ ފެންގަނޑު އެތައް މީޓަރަކަށް އުފުލިފައިވާއިރު، ބައެއް މީހުން ފެނުން ސަލާމަތް ވުމަށްޓަކައި ކާރުތަކުގެ މައްޗަށްވެސް އަރައި ތިބޭ މަންޒަރު ފެނެއެވެ.

ހޮންގކޮންގުގައި ބިންގަނޑު ކަނޑައިގެން ގޮސްފައިވާ ތަނެއް - ގެޓީ އިމޭޖަސް

ހުކުރު ދުވަހު މެންދުރުފަހާ ހަމަޔަށް އައިއިރު ވާރޭ ތުނިކޮށްލާފައި ވީނަމަވެސް، ހޮނިހިރު ދުވަހާ ހަމަޔަށް ވެސް މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް މޫސުމާބެހޭ އިދާރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ. ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހޮންގކޮންގަށް ވަނީ މޫސުމުގެ ގޮތުން ބްލެކް ވޯނިންގ ނެރެފައެވެ. އެއީ ގަޑިއަކު 70 މިލީމީޓަރަށްވުރެ ގިނައިން ވާރޭ ވެހުމުން ނެރޭ ވޯނިންގެކެވެ. ހަމަ އެރޭ ވަނީ ވާރޭ ވެހުނު މިންވަރު 158 މިލިމީޓަރަށް އަރާފައެވެ. މިއީ 1884 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން ހޮންގކޮންގަށް އެންމެ ބޮޑަށް ވާރޭ ވެހުނު މިންވަރު ކަމަށް ވެއެވެ. ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން އެތައް ހިސާބެއްގައި ބިންގަނޑު ކަނޑައިގެންގޮސް، ކިސަޑު ފޭބުމުގެ ސަބަބުން އެތައް މަގެއް ބަންދުވެފައިވެއެވެ.

ދެކުނު ޗައިނާއަށް މީގެ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސް ކުރިންވެސް މޫސުން ގޯސްވެ ބޮޑެތި ކާރިސާތަކެއް ވަނީ ހިނގާފައެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް