ކ. މާލެ
|
8 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހުކުރު 17:16
ޖީ20 ސަމިޓަށް އިންޑިއާ ތައްޔާރުވެފައި
ޖީ20 ސަމިޓަށް އިންޑިއާ ތައްޔާރުވެފައި
ފޯބްސް މަޖައްލާ
ޖީ20 ސަމިޓް
ޖީ20 ސަމިޓުގައި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކާ އެކު މަސައްކަތް ކުރަން ތައްޔާރު - ޗައިނާ
 
ޖަލްސާގައި ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިން ބައިވެރިނުވެ، އޭގެ ބަދަލުގައި ވަކާލާތު ކުރައްވާނީ ބޮޑުވަޒީރު ލީ ކިއަންގް
 
ޔޫކްރޭނާ ގުޅޭ ގޮތުން ޗައިނާގެ ނަޒަރިއްޔާތު ސާފު

އިންޑިއާގެ ނިއުދިއްލީގައި ބާއްވާ ޖީ20 ސަމިޓުގައި ހުރިހާ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކޮށް ހެޔޮ ނަތީޖާއަކަށް ބާރުއެޅުމަށް ޗައިނާއިން ތައްޔާރަށް އޮތް ކަމަށް ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ތަރުޖަމާނު މައޯ ނިންގް މިހެން ވިދާޅުވީ ޔޫކްރޭން ހިމެނޭ ގޮތަށް އެކި ކަންކަމުގައި އެއްބަސްވުން ލަސްކުރި ކަމަށް އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރު ރިޝީ ސުނަކް ތުހުމަތު ކުރައްވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފައި ވަނިކޮށެވެ.

ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ޖީ20 އަކީ ބައިނަލްއަގްވާމީ އިގްތިސާދީ އެއްބާރުލުމުގެ މައިގަނޑު ފޯރަމް. އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެސް ގަބޫލުކުރަމުން އައީ ޖީ20 އިން ޒިންމާތައް ބެހެއްޓުމަށް ފޯކަސްކޮށް، މެކްރޯ އިގްތިސާދީ ސިޔާސަތުތަކުގެ ކޯޑިނޭޝަން ހަރުދަނާކޮށް، ދުނިޔޭގެ އިގްތިސާދު ތަރައްގީ ކުރިއެރުވުމަށް. ޗައިނާގެ އޮތީ އެއްގޮތަކަށް އަދި ވަރަށް ސާފުކޮށް
ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ތަރުޖަމާނު މައޯ ނިންގް

ޔޫކްރޭނާ ގުޅޭ ގޮތުން ޗައިނާގެ ނަޒަރިއްޔާތު ސާފު އަދި އެއްގޮތަކަށް ވެސް އޮތް ކަމަށް މައޯ ވަނީ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އިތުރަށް ތަފްސީލުނުކޮށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ޗައިނާއިން އަބަދުވެސް ޖީ20 އަށް ވަރަށް ބޮޑު އަހަންމިއްޔަތުކަމެއް ދީ، އެކަމާ ގުޅުންހުރި ހަރަކާތްތަކުގައި ހީވާގިކަމާއެކު ބައިވެރިވި. ނިއުދިއްލީ ސަމިޓަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ޗައިނާގެ ވަފުދުން ވެސް މި ލިޔުމާ ގުޅޭ މަޝްވަރާތަކާއި މަޝްވަރާތަކުގައި ހެޔޮ އަދި ބިނާކުރަނިވި ގޮތެއްގައި ބައިވެރިވި. އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ ތައްޔާރަށް. ބޭނުންވަނީ އިއްތިފާގުގެ އުސޫލުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ނިއުދިއްލީ ސަމިޓުގެ ހެޔޮ ނަތީޖާއެއް ކުރިއެރުވުމަށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމަށް
ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ތަރުޖަމާނު މައޯ ނިންގް

މި ޖަލްސާގައި ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިން ބައިވެރިނުވެ، އޭގެ ބަދަލުގައި ވަކާލާތު ކުރައްވާނީ ބޮޑުވަޒީރު ލީ ކިއަންގްއެވެ. ދެ ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށްދާ ޖީ20 ސަމިޓް އޮންނާނީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ނުވަ ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ނިއުދިއްލީގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް