ކ. މާލެ
|
7 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 18:55
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އައްޑޫ ސިޓީގެ ބިން އިތުރުކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ނިމުން ފާހަގަކޮށްދެއްވަނީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އައްޑޫ ސިޓީގެ ބިން އިތުރުކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ނިމުން ފާހަގަކޮށްދެއްވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
އައްޑޫގެ ތަރައްގީ
ރައީސް، އައްޑޫ ސިޓީގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ބިން އިތުރުކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ނިމުން ފާހަގަކޮށްދެއްވައިފި
 
ސަރުކާރުން އައްޑޫ ސިޓީ ތަރައްގީކުރަނީ ސަރަހައްދީ އިގްތިސާދީ ނާރެހެއްގެ ގޮތުގައި
 
މަރަދޫއާއި މަރަދޫފޭދުއަށް ޖުމްލަ 76 ހެކްޓަރުގެ ބިން އިތުރުކޮށް، ހިތަދުއަށް 80 ހެކްޓަރުގެ ބިން އިތުރުކޮށްފައިވޭ

އައްޑޫ ސިޓީގެ ހިތަދޫ، މަރަދޫ، މަރަދޫފޭދޫ، އަދި ފަތުރުވެރިކަމަށް ޚާއްސަ ކުރާ 3 ރަށާއި ހަންކެޑެއަށް ބިން އިތުރުކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ނިމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ފާހަގަކޮށްދެއްވައިފިއެވެ.

ބިން އިތުރުކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ނިމުން ފާހަގަކޮށްދެއްވާފައި ވަނީ އެމަނިކުފާނު މިހާރު އައްޑޫ ސިޓީއަށް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިންނެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީގެ ބިން އިތުރުކުރުމުގެ މި މަޝްރޫއަކީ އިންޑިޔާގެ އެގްޒިމް ބޭންކުގެ ލައިން އޮފް ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީގެ ދަށުން ވެން އޫޑް އިންޑިއާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިޔަށްގެންދާ ބިޔަ މަޝްރޫއެކެވެ. މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އައްޑޫ ސިޓީއަށް 190 ހެކްޓަރުގެ ބިން އިތުރުކުރެވިފައިވެއެވެ. ހަމަ އެއާއެކު އިތުރު މަޝްރޫއެއްގެ ދަށުން 42 ހެކްޓަރު ބިން ހުޅުމީދޫއަށް އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިގެން ކުރިޔަށް ދެއެވެ.

Advertisement

ހިތަދޫ، މަރަދޫ، މަރަދޫފޭދޫ، އަދި ފަތުރުވެރިކަމަށް ޚާއްސަކުރާ 3 ރަށާއި ހަންކެޑެއަށް ބިން އިތުރުކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން މަރަދޫ، މަރަދޫފޭދޫއަށް ޖުމްލަ 76 ހެކްޓަރުގެ ބިން އިތުރުކޮށް ހިތަދޫއަށް 80 ހެކްޓަރުގެ ބިން އިތުރުކޮށްފައިވެއެވެ.

ސަރުކާރުން އައްޑޫ ސިޓީ ތަރައްގީ ކުރަނީ ސަރަހައްދީ އިގްތިސާދީ ނާރެހެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

އެގޮތުން އައްޑޫ ސިޓީގެ ތަރައްގީއަށް ހިންގޭ ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތަކުގެ ތެރޭގައި އައްޑޫ ސިޓީއަށް ބިން އިތުރުކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ އިތުރުން، އެ ސިޓީގައި 124 ކިލޯ މީޓަރުގެ މަގުތައް ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއާއި، އަހަރަކު 1.5 މިލިއަން ފަތުރުވެރިންނަށް ޚިދުމަތް ދެވޭ ފެންވަރަށް ޒަމާނީ ހުރިހާ ވަސީލަތްތަކާއެކު އައްޑޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް