ކ. މާލެ
|
6 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުދަ 12:02
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިހުރި 368 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ އަގުހުރި މަސްތުވާތަކެތި ނައްތާލުން
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިހުރި 368 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ އަގުހުރި މަސްތުވާތަކެތި ނައްތާލުން
ޕޮލިސް
ޑްރަގް ނައްތާލުން
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިހުރި 368 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ އަގުހުރި މަސްތުވާތަކެތި ނައްތާލައިފި
 
މިފަހަރު ނައްތާލާފައިވަނީ 1509 މައްސަލައާއި 659 އިންސިޑެންޓުގައި ހިމެނޭ  4405 އެވިޑެންސް
 
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ 232 ކިލޯއަށްވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި ހިމެނޭ

އެކިއެކި މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން، ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަށުގައިހުރި 368 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ އަގުހުރި މަސްތުވާތަކެތި ނައްތާލައިފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ދޫނިދޫގައި ނައްތާލާފައިވަނީ އެކި މައްސަލަތަކުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ މަސްތުވާތަކެތީގެ ތެރެއިން 2018 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް އެކި މައްސަލަތަކުގައި  ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ 232 ކިލޯއަށްވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެއްޗެވެ.

ފުލުހުން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި މިފަހަރު ނައްތާލާފައިވަނީ 1509 މައްސަލައާއި 659 އިންސިޑެންޓުގައި ހިމެނޭ 4405 އެވިޑެންސެވެ.

އޭގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ މަސްތުވާތަކެތީގެ ބާވަތެއްކަމުގައިވާ އެމްޑީއެމްއޭ 1495.97 ގްރާމް، މެތް 37953.49 ގްރާމް، މޯފިން 90860.86 ގްރާމް، ކެނަބިނޯލް 30266.87 ގްރާމް، ކޮކެއިން 17830.90 ގްރާމް، އެލްއެސްޑީ 0.1142 ގްރާމްގެ އިތުރުން އެހެނިހެން ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ 54145.42 ގްރާމްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗެވެ.

Advertisement

އެހެނިހެން ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ސްޓިމިއުލަންޓާއި މަނާ ބޭހުގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ތަކެއްޗެވެ.

މަސްތުވާތަކެތި ނައްތާލުމުގައި ގެންގުޅޭ އުސޫލުތަކަށް އެންމެ ފަހުން ގެނެސްފައިވާ ބަދަލުތަކާއެކު، އެކި މައްސަލަތަކުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ މަސްތުވާތަކެތީގެ ތެރެއިން އެ މައްސަލައެއް ތަހުގީގު ކުރުމަށް ގާނޫނީގޮތުން ބެހެއްޓުމަށް ލާޒިމުކުރާ މިންވަރަށް ބެހެއްޓުމަށްފަހު ބާކީ ހުންނަ މަސްތުވާތަކެތި ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ނައްތާލައެވެ.

މަސްތުވާތަކެތި ނައްތާލުން ދޫނިދޫގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ހިފެހެއްޓޭ ތަކެތި ނައްތާލުމުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެކަމަށްޓަކައި އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމިޓީގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް