ކ. މާލެ
|
4 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޯމަ 21:23
މޮރިޝަސް މައްސަލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭއްވެވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
މޮރިޝަސް މައްސަލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭއްވެވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
މޮރިޝަސްގެ ބޮޑުވަޒީރަށް ރައީސް ފޮނުއްވި ސިޓީފުޅު
މޮރިޝަސްއަށް ފޮނުއްވި ސިޓީފުޅު - "އެ ސިޓީފުޅުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ބައެއް ގެއްލިގެންނެއް ނުދޭ"
 
ރާއްޖެއަކީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ހަމަތަކާއި މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް އިން ވަކިކުރެވިފައިވާ، ފުރިހަމަ ގައުމަކަށް ވަނީ ބަދަލުވެފައި
 
އެ ސިޓީފުޅަކީ ޕްރައިމް މިނިސްޓަރަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީފުޅެއްކަން ކަށަވަރު ކުރެވިފައިވޭ
 
އެ ސިޓީފުޅުގައި އިޓްލޮސްގެ ނިންމުމަށް އަސަރުކުރާފަދަ ކަމެއް ނެތް

ރާއްޖެއާ މޮރިޝަސްއާ ދެމެދު ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން ފުށުއަރާ ސަރަހައްދުގެ އިން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ ބަލަމުންދަނިކޮށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު މޮރިޝަސްގެ ބޮޑުވަޒީރަށް ފޮނުއްވި ސިޓީފުޅުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ބައެއް ގެއްލިގެން ނުދާކަމަށް، ބާ ކައުންސިލްގެ ލޯ ރިވިއު ކޮމިޓީ (އެލްއާރްސީ)ން ނިންމައިފިއެވެ.

އެލްއާރްސީން އެ ނިންމުން ނިންމިކަން ބާކައުންސިލްގެ ރައީސް އިސްމާއިލް ވިޝާމް ވަނީ "ރާއްޖެއެމްވީ" އަށް ކަށަވަރުކޮށްދެއްވާފައެވެ. ބާ ކައުންސިލްގެ ލޯ ރިވިއު ކޮމިޓީ (އެލްއާރްސީ)އާ ހަވާލާދީ ބާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް "ރާއްޖެއެމްވީ"އަށް ވިދާޅުވީ، އެ ސިޓީފުޅަކީ ޕްރައިމް މިނިސްޓަރަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީފުޅެއްކަން ކަށަވަރުކުރެވިފައި ވާކަމަށެވެ. އަދި އެ ސިޓީފުޅުގައި އިޓްލޮސްގެ ނިންމުމަށް އަސަރުކުރާފަދަ ކަމެއް ނެތްކަމަށާއި، ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް އަސަރުކުރާނެ ކަމެއް ރާއްޖެއިން ހިމަނާފައި ނުވާކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން އެ ސިޓީގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ބައެއް ގެއްލިގެން ދިޔަ ކަމަށް ބުނެ ދެކެވެނީ ހަގީގަތާ ޚިލާފު ދޮގު ވާހަކަަތަކެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖެއާއި މޮރިޝަސްގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގެ މައްސަަލައިގައި އިޓްލޮސްއަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި ރާއްޖޭގެ ދައުލަތުން އަމަލުކުރިގޮތުގެ ދިރާސާއެއް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. ރައީސް ސާލިހު ވަނީ ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި، އެ ދިރާސާގެ ތެރެއިން، މޮރިޝަސްގެ ބޮޑުވަޒީރަށް ފޮނުއްވި ސިޓީފުޅު ބާ ކައުންސިލާ ހިއްސާކުރައްވާފައި ވާކަން ހާމަަކުރައްވާފައެވެ.

ރައީސް ސިޓީފުޅެއް ފޮނުއްވީ، ޗާގޯސްއާ، ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ ސަރަހައްދެއް ފުށުއަރާކަމަށް ބުނެ މޮރިޝަސްއިން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓްރައިބިއުނަލް ފޯރ ދަ ލޯ އޮފް ދަ ސީ (އިޓްލޮސް)އަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ކުރިއަށްދަނިކޮށެވެ. އެ ސިޓީފުޅަށް ރިއާޔަތްކޮށް ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން ބޮޑު ބައެއް ގެއްލިފައިވާކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ ތުހުމަތުކުރަމުންނެވެ. ނަމަވެސް ސަރުކާރުން ވަނީ އެ ތުހުމަތުތައް ދޮގުކޮށްފައެވެ.

ރާއްޖެއާއި މޮރިޝަސްގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން ފުށުއަރާ ސަރަހައްދުގެ އިން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލާގައި އިޓްލޮސްއިން ގޮތް ނިންމަވާފައިވަނީ ރާއްޖޭން ފާހަގަކުރި ނުކުތާތަކަށް ތާއީދުކޮށް، ރާއްޖެއަށް ފައިދާވާގޮތަށެވެ. އަދި މި ނިންމުމާ ގުޅިގެން، ފުށުއަރާ ސަރަހައްދުން ރާއްޖެއަށް 47232 އަކަކިލޯމީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއް ވަނީ ލިބިފައެވެ. އެހެންކަމުން އެ ނިންމުމާއެކު، ރާއްޖެއަކީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ހަމަތަކާއި މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް އިންވަކިކުރެވިފައިވާ، ފުރިހަމަ ގައުމަކަށް ވަނީ ބަދަލުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް