ކ. މާލެ
|
2 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 07:49
ެރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ރަނިންގ މޭޓް މުހައްމަދު އަސްލަމް
ެރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ރަނިންގ މޭޓް މުހައްމަދު އަސްލަމް
އެމްޑީޕީ
އުފާވެރި މާލެ ޖަލްސާ
އެމްޑީޕީ އުފެދުނީ ރައްޔިތުންނަށް އުފާވެރިކަމާއި އަމާންކަން ހޯދައިދޭން: އަސްލަމް
 
އަސްލަމް ވިދާޅުވީ ފެންނަމުންދަނީ އެމްޑީޕީ ފުޅާވަމުންދާތަން ކަމަށާއި ތާއީދު އިތުރުވަމުންދާތަންކަމަށް
 
އެމްޑީޕީން އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރަމުން ދިޔައީ ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދައިދީ ފެނާއި ނަރުދަމާ އަޅާ ޑްރަގުގެ ވަބާއިން ރައްޔިތުން ސަލާމަތްކޮށް ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމަކުން ރާއްޖެ ގުޅާލުމަށް

އެމްޑީޕީ އުފެދިގެން އައީ ރާއްޖެއަށް އުފާވެރިކަމާއި އަމާންކަން ހޯދައިދޭންކަމަށާއި މިސަރުކާރުން ކުރަމުންދަނީވެސް އެކަންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ރަނިންގ މޭޓް މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމްޑީޕީ އާއި ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ މާލޭގައި ބޭއްވި އުފާވެރި މާލެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އަސްލަމް ވަނީ އެމްޑީޕީން ވަކިވެގެންދިޔަ ފަރާތްތަކަށް ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ދެއްވާފައެވެ. އަސްލަމް ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީގެ ފިކުރަކަށް ބަދަލު ނާންނަކަމަށާއި ބަދަލުވެގެން ދުރުވެގެންދިޔައީ ވަންހަނާވެގެންވާ ފިކުރެއްކަމަށެވެ. އެފިކުރަކީ އެމްޑީޕީ ދަންނަ ފިކުރެއް ނޫންކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަސްލަމް ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީން އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރަމުން ދިޔައީ ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދައިދީ ފެނާއި ނަރުދަމާ އަޅާ ޑްރަގުގެ ވަބާއިން ރައްޔިތުން ސަލާމަތްކޮށް ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމަކުން ރާއްޖެ ގުޅާލުމަށްކަމަށެވެ.

ދެން އެނޫން ކޮންކަމެއްތޯ މިސަރުކާރުން ކުރަނީ. އަދި މިކަންކަންކުރަނީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރަށް. ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމުތަކުގައިވެސް އެކަން ކުރާނެ ފެންވަރަށް. ދެން އެގޮތްތޯ ކަމުނުގޮސްގެން ތިއުޅުއްވަނީ. އަދި ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުންނަށްވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިކަމުގެ އުފާވެރިކަމާއި ފާގަތިކަމާއި ހަމަޖެހުން އޮތީ މިރާއްޖޭގެ އެންމެ ރައްޔިތުންނަށޭ. ހަމައެކަނި އެމްޑީއޭ އަދާލަތު އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންނަށް ނޫނޭ. މި ރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށް މިފަސޭހަކަމާއި މިލުއިކަން ލިބިގެންމިދަނީ. ކެމްޕެއިން ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުވެސް ރަށްތަކަށް ދަތުރުކޮށްފިން. އަޅުގަނޑަށް މިކުރެވުނު ދަތުރުގައި ހަގީގަތުގައި އަޅުގަނޑަށް ވެސް އިހުސާސްކުރެވުނީ ރައީސް ޞާލިހު ސަރުކާރުގައި ރައީސް ތިކޮށްދެއްވާ ބިޔަ ބުރަ ހިދުމަތް. އަދި އެމްޑީޕީގެ މިއުސޫލުތައް ނަގަހައްޓާ ދެމެހެއްޓުމަށް ތިކުރައްވާ ބުރަ މަސައްކަތް.
މުހައްމަދު އަސްލަމް/ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ރަނިންގ މޭޓް

އަސްލަމް ވިދާޅުވީ ފެންނަމުންދަނީ އެމްޑީޕީ ފުޅާވަމުންދާތަން ކަމަށާއި ތާއީދު އިތުރުވަމުންދާތަންކަމަށެވެ. އެއީ ރައްޔިތުންގެ ފައިދާއަށް މިސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ނަތީޖާކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

141 ރަށުގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ގާއިމުކުރެވިއްޖެ. 135 ރަށުގައި އައު އިންޖީނުގެ އަޅާ ނޫނީ އިންޖީނުގެ އަޕްގްރޭޑް ކުރެވިއްޖެ. 1578 ކްލާސްރޫމް އެޅިއްޖެ، 85 މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލު އެޅިއްޖެ . 127 ރަށަށް އެމްބިޔުލަންސް ފޯރުކޮށްދެވިއްޖެ، 41 ރަށުގެ ފުޓްބޯޅާ ދަނޑު އެޅިއްޖެ، 70 ފުޓްސަލް ދަނޑު އެޅިއްޖެ. 35 ރަށުގައި ވޮލީ ކޯޓު އެޅިއްޖެ. މިހެން ގޮސް މިލިސްޓް އެިންތިހާއަށް ދިގު. ހަމަޔަގީނުންވެސް ބަނދަރުތަކާއި މަގުތަކާއި މިވާހަކަތައް ހިންގަވާ ބާއްވަމާ. އުމްރާނީ ތަރައްގީގައި ވެސް ރާއްޖެ ދުވަހަކު ނުދެކޭ މިންވަރަށް އެމްޑީޕީގެ މިސަރުކާރުން ރައީސް ޞާލިހުގެ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަތް ކޮށްދެއްވި. އެކަން ރައްޔިތުން ހެޔޮހިތުން ބަލައިގަނޭ.
މުހައްމަދު އަސްލަމް/ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ރަނިންގ މޭޓް

އަސްލަމް ވިދާޅުވީ މިސަރުކާރުން ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމަށްވެސް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. ކޮންމެ ރަށެއްގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެކަންކަން ވަކި ގޮތަކަށް ރޭވިގެން ކުރިޔަށްދާކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެއިތުރުން މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލު ގެނައުމަށް އެއްވެސް ސަރުކާރަކަށް ކުރަން ނުކުރެނު ގޯތި ކަނޑާފައި މިސަރުކާރުން ހަވާލުކޮށްދީފިކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި ގިރާވަރުފަޅާއި ގުޅީފަޅު ތަރައްގީވެގެންދާނީ މާރަނގަޅު ޕްލޭނަކާއެކު ކަމަށާއި އެތަންތަނުން ގޯތި ލިބުނު ފަރާތްތަކުން އެއްގޮތަކަށްވެސް އެކަމާއި ހިތްހަމަނުޖެހުމަށް އަސްލަމް އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އެމްޑީޕީއަށް މަޖިލީސް ލިބުމުން އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރާނެކަމަކީ ޤާނޫނަކުން ވަޒީފާގެ ކަށަވަރުކަން ދިނުން: ރައީސް ޞާލިހު
އަޑުއިވެމުންދަނީ އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލު ތަސްދީގު ނުކުރަނީ އިންތިހާބަށްފަހު ސަރުކާރުން މެންބަރުން ގަންނަން ބޭނުންވާތީ ކަމަށް - ޞާލިހު
ވަޒީފާގެ ބިރު ދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދައްކަމުން، އިސްދޫން އެކަނިވެސް 100ށް ވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުން ވަކިކޮށްފި
މުއިއްޒުގެ އަތްޕުޅަށް ބާރުތައް ދިން ވަރަކަށް އިތުރަށް އެ ބާރުތައް މުށުތެރެއަށް ލައްވައި ބާރުކުރައްވަމުން ގެންދަވާނެ: ސާލިހު
ގައުމުގެ ވެރިޔާއާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގައުމުގެ ހާލަތު ވަނީ ގޮސްފައި: ރައީސް ސާލިހު
ޓެކްސް ފައިސާ ކައުންސިލްތަކަށް ދިނުމަށް ރައީސް މުއިއްޒު ނިންމެވިއިރު، އެއީ މިހާރު ވެސް ދެމުންދާ ފައިސާއެއް: ރައީސް ސާލިހު
މިސަރުކާރުން ވަނީ ގަމުގައި އެޅުމަށް ނިންމާފައިވާ ކެންސަރު ހޮސްޕިޓަލް ފޭރިގެންފައި: ޝާހިދު
މިސަރުކާރުން ކުރާ ކަމަކީ ކުޑަ ރަށެއް ބޮޑު ރަށެއް ތަފާތު ކުރުމެއްނެތި ބިރު ދެއްކުން: ޝާހިދު