ކ. މާލެ
|
2 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 07:45
ފައްޔާޒު އިސްމާއީލް
ފައްޔާޒު އިސްމާއީލް
އެމްޑީޕީ
ރައީސް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރައްވާނެ
އިންތިޚާބުގައި ރައީސަށް 56 އިންސައްތަ، ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ކެންޑިޑޭޓު ދާނީ ހަތަރުވަނައަށް: ފައްޔާޒު
 
މުއިއްޒަކީ ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ، އަދި ކްރިމިނަލް ނެޓްވޯކްތަކާއި ގުޅިފައި އޮތް ކެންޑިޑޭޓެއް
 
އެމްޑީޕީއާއެކު މަސައްކަތްކުރި ބަޔަކު މިއަދު އަނިޔާވެރިކަން ގެނައުމަށް މަސައްކަތްކުރާތީ ކޯފާވޭ
 
މާލެ އަތޮޅާއި، އައްޑޫ ސިޓީން ބޮޑުކޮށް މެޖޯރިޓީ ނަގާނެ

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ 2023ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހަށް 56 އިންސައްތަ ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށާއި، ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ކެންޑިޑޭޓު ދާނީ ހަތަރުވަނައަށް ކަމަށް، އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕަރސަން އަދި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއީލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ކުރިއަށް ދިޔަ "އުފާވެރި މާލެ" ޖަލްސާގައި ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ، ރިޔާސީ އިންތިޚާބުން ރައީސް ސާލިހަށް 56 އިންސައްތަ ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށާއި، އެއީ ޔަގީން އަދަދެއް ކަމަށެވެ. އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރައްވާނީ އެއްބުރުން ކަމަށާއި، މާލެ އަތޮޅާއި، އައްޑޫ ސިޓީން ބޮޑުކޮށް މެޖޯރިޓީ ނަންގަވާނެ ކަމަށް ފައްޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވާ ފަދައިން ކޮންމެ ދުވަހަކީވެސް ވޯޓު އިތުރުވާނެ ދުވަހެއް ކަމަށެވެ.

ޑިމޮކްރެޓްސްއަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީއާއެކު މަސައްކަތްކުރި ބަޔަކު މިއަދު އަނިޔާވެރިކަން ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކުރާތީ އެކަމާ ކޯފާވާކަމަށާއި، އެޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިލްޔާސް ލަބީބަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުން 4 ވަނަ ކަމަށެވެ. އަދިވެސް ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށާއި، ވޯޓު ބޭކާރުނުކުރައްވައި އެމްޑީޕީއާ ގުޅިވަޑައިގެން، ރައީސް ސާލިހަށް އިންތިޚާބުން 60 އިންސައްތަ ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް ފައްޔާޒު ގޮވާލެއްވިއެވެ.

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިއަދު ކެންޕޭންގަ އެބުނާ ޑޭޓާ ބަލަހައްޓާ ކުއްޖަކީ އަޅުގަނޑު. ތިބޭފުޅުންނަށް ޔަގީންކަމާއެކު ކަށަވަރުކަމާއެކު މިދަންނަވަނީ 56 އިންސައްތައަށްވުރެ އެންމެ ވޯޓަކުންވެސް އަޅުގަނޑުމެން ތިރިއެއްނުވާނެ. 56 ޕަސެންޓަށްވުރެ އެންމެ ވޯޓެއްވެސް މަދެއް ނުވާނެ. އަޅުގަނޑުމެން އެއްބުރުން، ވަރަށް ޔަގީންކަމާއެކު މިދަންނަވަނީ. ބައްލަވާ! ތިބޭފުޅުން އަޅުގަނޑު ހޮވީ މިޕާޓީ ހިންގާލާށޭ. އާދެ! ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތަށް، އިތުރުވާ ކޮންމެ ދުވަހަކީ އެ 56 ޕަސެންޓު އިތުރުވާނެ ދުވަސް. އެއްވެސް ޝައްކެއް އޮތް ކަމެއް ނޫން. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ސެޕްޓެންބަރު 9ގަ އަޅުގަނޑުމެން މި އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރާނީ ބޮޑުކޮށް، ޚާއްސަކޮށް މާލެ އަތޮޅާއި، އައްޑުއަތޮޅުން ބޮޑުކޮށް މެޖޯރިޓީއާއެކު. އެކަމަކު ރުޅިވެސް އެބައާދޭ. ރުޅި އަންނަނީ އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރި މަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރިންނާ ހަމައަށް ދިޔަނުދޭން އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ނުކުމެ މަސައްކަތް ކުރާތީ. އަޅުގަނޑުމެންނާއެކު މަސައްކަތްކުރި ބަޔަކު އެކަން އަނބުރާ އޮތް އަނިޔާވެރިކަން އިއާދަކުރަން މަސައްކަތްކުރާތީ. އަމިއްލަ އެދުމުން ފުރިގެން އެކަން ކުރާތީ. އާދެ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ހެޔޮވިސްނުން ގެންނާށޭ. ވެރިކަން ނުލިބުނީމަ ވެރިކަމުގެ ބޭނުމުގައި ނޫނީ ސަރުކާރުގައި ބޭނުންވާ ވަރަށް ބައިވެރިނުވީމަ އެއީ ދެން ތިބޭ ރައްޔިތުންނަށް އޭގެ ހަސްކާ ދޭންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން. އާދެ! އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ވަކިވެގެން ގޮސް އައު ޕާޓީއެއް ހަދައިގެން އުޅޭ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ އާއްމު މެންބަރުންނަށް މިދަންނަވަނީ ތިބޭފުޅުންގެ ކެންޑިޑޭޓު ދާނީ ހަތަރުވަނައަށޭ.
އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން އަދި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު، ފައްޔާޒު އިސްމާއީލް

ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒަށް ފާޑުވިދާޅުވެ ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ، މިއަދު ދިވެހި ރައްޔިތުން އަނިޔާވެރިކަން އިއާދަކުރަން ބޭނުން ނުވާކަމަށެވެ. ޒުވާނުންނާއި، އަންހެނުންނާއި، އަންހެން ދަރިން ގެއަށް ވައްދައި ފޮރުވައި، މުޖުތަމައުން އެކަހެރިކުރަން ބޭނުންފުޅު ނުވާކަމަށާއި، އަފްޣާނިސްތާނުގައި ހިނގާ ކަންކަން މިގައުމުގައި ހިންގުމަށް ޖާގަ ދެއްވަން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ފައްޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ. ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ މުއިއްޒަކީ މިގައުމުގައި އުފެދިފައިވާ ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ އަދި މިގައުމުގައި އޮތް ކްރިމިނަލް ނެޓްވޯކްތަކާއި ގުޅިފައި އޮތް ކެންޑިޑޭޓެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިއަނިޔާވެރިކަން ޚަތިމްކުރަން ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަމަށް ފައްޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ މިސަރުކާރުގައި އަނިޔާނުކުރާ ކަމަށާއި، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ޖާގަ ދޭކަމަށެވެ. އަދި މިވެރިކަމުގައި އެއްވެސް ގާޒީއެއް ހައްޔަރުނުކުރާ ކަމަށް ފައްޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް 2008 2013 އަދި 2008ގެ ކުރިންވެސް ގާޒީން ހައްޔަރުކުރި ކަމަށް ފައްޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ މިސަރުކާރުން ކުށްވެރިކުރީ ބައެއް ގާޒީން ކުރާ ބައެއް އަމަލުތައް ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ހަންކެޑެ ޕްރޮޖެކްޓަށް ފައިނޭންސްކުރާ ބޭންކާއެކު އެމްއެފްސީން ވަނީ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކޮށްފައި - ފައްޔާޒް
ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން ނަގާފައިވާ ލޯނުތަކުގެ އިންޓަރެސްޓް މިދިޔަ ސަރުކާރުން ވަނީ ކަނޑާލާފައި: ފައްޔާޒު
ޣިޔާސުއްދީންގައި ހިނގިކަންކަމުން އެނގިގެންދިޔައީ މުއިއްޒަކީ ނާގާބިލުކަމުގެ ވާހަކަ ނުދެއްކޭވަރަށް ނާގާބިލު ވެރިއެއްކަން : ފައްޔާޒު
ހަންކެޑެ މަޝްރޫޢު އަށް ފައިސާ ހަމަ ނުޖެހޭ ކަމަށާއި އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއިނުކުރާކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ އަށް ފައްޔާޒް ރައްދު ދެއްވައިފި
މިސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަނީ ދޮގާއި މަކަރުގެ ތެރެއިން ބާރުވެރިކަން ހޯދައިގެން ރައްޔިތުން ބިކަ ކުރަން: ފައްޔާޒު
ކޮއްކޯފުޅު މަޖިލީހަށް ގެނައުމަށް އެއަރޕޯޓް ބަދަލުކުރުމަކީ އިންވެސްޓަރ ކޮންފިޑެންސް ގެއްލުވާލުން - ފައްޔާޒު
ޗައިނާއިން އުތުރު ތިލަފަޅުގައި އިންވެސްޓް ކުރަަނީ ދަނޑުވެރިކަމަކަށް ނޫން، އެއީ އަސްކަރީ މަގުސަދެއްގައި ކުރާކަމެއް - ފައްޔާޒު
ޑޮލަރުގެ އަގު ހެޔޮވެގެން އުޅެނީ ސަރުކާރު ހުއްޓި ކުދި ވިޔަފާރިތައް ހަލާކުވެގެން ދާތީ - ފައްޔާޒް