ކ. މާލެ
|
31 އޯގަސްޓް 2023 | ބުރާސްފަތި 07:24
ނ ކުޑަފަރީގައި ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ އައު އިމާރާތް އެޅުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ނ ކުޑަފަރީގައި ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ އައު އިމާރާތް އެޅުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ހެލްތު މިނިސްޓްރީ
ކުޑަފަރީ އާއި ފޮއްދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އައު އިމާރާ
ނ ކުޑަފަރީ އަދި ފޮއްދޫގައި ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އައު އިމާރާތުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި
 
ސިއްހީ މަރުކަޒުތައް ނިންމަން ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 365 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
 
ދެ ރަށުގައި ސިއްހީ މަރުކަޒު އެޅުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އިވޮރސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ

ނ. ކުޑަފަރީ އަދި ފޮއްދޫގައި ސިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އައު އިމާރާތްކުރުމަށް ބަޔަކާއެކު ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

ނ.ކުޑަފަރީ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އައު އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އިވޮރސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގަކީ 24,755,904.92ރ (ސައުވީސް މިލިއަން ހަތްލައްކަ ފަންސާސް ފަސްހާސް ނުވަސަތޭކަ ހަތަރު ރުފިޔާ ނުވަދިހަ ދެލާރި) އެވެ. ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އައު އިމާރާތް ނިންމަންޖެހެނީ 365 ދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

ނ.ފޮއްދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އައު އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްވެސް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އިވޮރސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ އެވެ.

Advertisement

މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގަކީ 24,759,717,32ރ (ސައުވީސް މިލިއަން ހަތްލައްކަ ފަންސާސް ނުވަހާސް ހަތްސަތޭކަ ސަތާރަ ރުފިޔާ ބައްތިރީސް ލާރި) އެވެ. މިމަސައްކަތް ނިންމަންޖެހެނީ 365 ދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

ސަރުކާރުން ގެންދަނީ އެކި ރަށްރަށުގެ ސިއްހީ މަރުކަޒު ބޮޑުކޮށް އައު އިމާރާތްތައް އަޅައި ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް