ކ. މާލެ
|
29 އޯގަސްޓް 2023 | އަންގާރަ 17:50
ގައުމީ ދާރުލްއާސާރުގައި ރާއްޖޭގެ އެންމެ ފުރަތަމަ އޭޓީއެމް ޑިސްޕްލޭކޮށްފައި
ގައުމީ ދާރުލްއާސާރުގައި ރާއްޖޭގެ އެންމެ ފުރަތަމަ އޭޓީއެމް ޑިސްޕްލޭކޮށްފައި
ބީއެމްއެލް
ގައުމީ ދާރުލްއާސާރު ހުޅުވުން
ބީއެމްއެލްގެ އެހީގައި ގައުމީ ދާރުލްއާސާރު ތަރައްގީކުރުމަށްފަހު މާދަމާ އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލަނީ
 
ބީއެމްއެލްއިން ވަނީ މި ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުމަށް 2 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިލޭ އެހީ ދީފައި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ އެހީގައި ގައުމީ ދާރުލްއާސާރު ތަރައްގީކޮށް, އާންމުންނަށް ހުޅުވާލުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ.

މިއީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 40 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅިގެން ހިންގުނު, މުޖުތަމައަށް ފައިދާހުރި މުހިންމު 12 ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން އެއް ހަރަކާތެވެ.  ބީއެމްއެލްއިން ވަނީ މި ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުމަށް 2 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިލޭ އެހީ ދީފައެވެ.

ދާރުލްއާސާރު ތަރައްގީކުރުމަށް ހިންގުނު ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން, ބީއެމްއެލްގެ އެހީގައި ދާރުލްއާސާރުގައި ކުރިން ޑިސްޕްލޭކުރެވިފައި ނުވާ އާސާރީ ތަކެތި ޑިސްޕްލޭ ކުރެވި، ރައްކާތެރިކޮށް، އަދާހަމަކޮށް ބަލަހައްޓާނެ ކަމަށް ބީއެމްއެލުން ބުނެއެވެ. އަދި ސްކޫލް ދަރިވަރުންނާއި ދާރުލްއާސާރަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދިވެހީންގެ ތާރީޚާގުޅޭ ވީޑިއޯ ޕްރެޒެންޓޭޝަންތައް ދިނުމަށާއި، ދަރިވަރުންނަށް މައުލޫމާތު ސެޝަންތައް ހިންގުމަށް ޚާއްސަ މަލްޓިމީޑިއާ ރޫމެއްވެސް މިހާރު ގާއިމުކޮށްފައި ވާކަމަށް އެ ބޭންކުން ބުނެއެވެ.

Advertisement

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ބެހެއްޓުނު އޭޓީއެމްވެސް މިހާރު ވަނީ ދާރުލްއާސާރުގައި ބަހައްޓާފައެވެ.

މި ގެނައި ބަދަލުތަކާއެކު ގައުމީ ދާރުލްއާސާރު އާއްމުންނަށް ހުޅުވުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. ހުޅުވުމުގެ ކުރިން މިނިސްޓަރ އޮފް އާރޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް ޔުމްނާ މައުމޫނާއި ބީއެމްއެލް ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރ ކާރލް ސްޓުމްކަ ވަނީ އެތަނުގެ މަސައްކަތްތައް ބައްލަވާލައްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް