ކ. މާލެ
|
29 އޯގަސްޓް 2023 | އަންގާރަ 07:13
މާލޭގައި ގާއިމު ކުރި ވޭސްޓް ޓްރާންސްފާ ސްޓޭޝަން
މާލޭގައި ގާއިމު ކުރި ވޭސްޓް ޓްރާންސްފާ ސްޓޭޝަން
ރާއްޖެއެމްވީ
މާލެ ވޭސްޓް ޓްރާންސްފާ ސްޓޭޝަން
މާލެ ވޭސްޓް ޓްރާންސްފާ ސްޓޭޝަން ހުޅުވައިފި
 
ކުނީގެ ބަރުދަން ބަލާލެވޭނެ ވެއި ބްރިޖް ސިސްޓަމެއް ވެސް ވަނީ ގާއިމުކޮށްފައި
 
ކުނި ބައިބަޔަށް ވަކިކޮށްގެން އުކާލެވޭނެ އިންތިޒާމުތައް ގާއިމް ކޮށްފައިވޭ
 
މިއީ މާލޭގައި އުފެދޭ ކުނި ތިލަފުއްޓަށް ގެންދިއުމުގެ ކުރިން ރައްކާތެރިކަމާއެކު ކުނި އުފުލުމަށް ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާއެކު ގާއިމު ކޮށްފައިވާ ސްޓޭޝަނެއް

ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގައި މާލެއަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް ހައްލުކުރުމަށް ގާއިމުކުރި ވޭސްޓް ޓްރާންސްފާ ސްޓޭޝަން ހުޅުވައިފިއެވެ.

މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯނުގައި ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި ވޭސްޓް ޓްރާންސްފާ ސްޓޭޝަން ހުޅުއްވައިދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު، ފައިސަލް ނަސީމެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އައިމިނަތު ޝައުނާ އާއި ވެމްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ޔޫސުފް ސިރާޖާއި ޗާއިނާ އަދި ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރުން ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ވެމްކޯގެ މި ވޭސްޓް ޓްރާންސްފާ ސްޓޭޝަނަކީ މާލޭގައި އުފެދޭ ކުނި ތިލަފުއްޓަށް ގެންދިއުމުގެ ކުރިން ރައްކާތެރިކަމާއެކު ކުނި އުފުލުމަށް ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާއެކު ގާއިމު ކޮށްފައިވާ ސްޓޭޝަނެކެވެ. އެގޮތުން، މި ސްޓޭޝަނުގައި ކުނި ބައިބަޔަށް ވަކިކޮށްގެން އުކާލެވޭނެ އިންތިޒާމުތައް ގާއިމް ކޮށްފައިވާއިރު އެތަނަށް ގެންދާ ކުނީގެ ބަރުދަން ބަލާލެވޭނެ ވެއި ބްރިޖް ސިސްޓަމެއް ވެސް ވަނީ ގާއިމުކޮށްފައެވެ.

Advertisement

ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން، ނާއިބު ރައީސް ވިދާޅުވީ، ކުނި މެނޭޖްކުރުމާއި ރައްކާތެރިގޮތުގައި ކުނި ނައްތާލުމަކީ، މިސަރުކާރުން ހާއްސަ އިސްކަމެއްދީގެން ކުރިޔަށްގެންދާ އެންމެ ބޮޑު އެއް މަޝްރޫއުކަމަށާއި، މި މަޝްރޫއު އެއްކޮށް ނިމިގެންދާއިރު، ކުންޏަކީ އެއިން ނަފާ ހޯދޭ އަގުހުރި އެއްޗަކަށް ވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މާލެ ސަރަހައްދުގައި ބޮލަކަށް އެއްކިލޯގެ ކުނި ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އުފެދޭއިރު އެއީ ވަރަށް ބޮޑު އަދަދެއް ކަމަށާއި ކުނީގެ މައްސަލައަށް ހައްލު ހޯދުމުގައި ކުނި އުފެދޭ މިންވަރު މަދުކުރުމާއި ކަނޑުފަޅާއި ގޮނޑުދޮށްތަކާއި އާންމު ތަންތަނަށް ކުނި ނޭޅުމުގެ މުހިއްމުކަން އެމަނިކުފާނުގެ ވާހަކަފުޅުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވެށީގެ ސާފުތާހިރުކަމަކީ ތަހުޒީބު މުޖުތަމައުތަކުން ފެންނާނެ އެންމެ މުހިންމު އެއްކަންތައް ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ މި މަޝްރޫއު އެއްކޮށް ނިމުމުން އޭގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ކުނި މިހާރު ބަދަލުވެގެން މިދަނީ އޭގެ ޒާތުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަދަލު ހިފޭ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި. ވޭސްޓް ބަދަލުމިވަނީ އެހެން ކަމަށް ރޯމެޓީރިއަލް ގޮތުގައި. ނޫނީ މިހާރު ކުންޏަކީ ރަނޭ ކިޔާ އުސޫލުން އޭގެ ބޭނުންހިފި އޭގެ ފައިދާތައް ކުރާނެ. ވޭސްޓް އެނާޖީ ޕްރޮޖެކްޓް އެއީ އެންމެ ބޮޑު ބޮޔަ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށް މިއޮތީ. އޭގެ ސަބަބުން ކުނި ރައްކާތެރި ގޮތުގައި އުފުލައި، މިހުރިހާ ކަމަކަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ
ނާއިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް

މި ވޭސްޓް ޓްރާސްފާ ސްޓޭޝަނާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު ޝައުނާ ވިދާޅުވީ މިހާރު ކުރިއަށް ވުރެ ފަސޭހައިން އާއްމުންނަށް ކުނި އުކާލުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ވެމްކޯއަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މި ސްޓޭޝަނަކީ ވެމްކޯއަށް ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދޭ ވަރަށް މުހިންމު އެސެޓެއް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން މި ގާއިމުކުރާ ފެސިލިޓީއަކީ ވެމްކޯއަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ ވަރަށް މުހިންމު އެސެޓެއް. އަދި ތިލަފުށީގައި މި ގާއިމު ކުރެވޭ އިކުއިޕްމަންޓާއި ފެސިލިޓިއަކީ ވެސް ވެމްކޯއަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގާއިމު ކޮށްދެވޭ ޤައުމީ، މުހިންމު ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދޭނެ އެސެޓެއްކަން އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން،
މިނިސްޓަރު ޝައުނާ

މާލޭގައި ޤާއިމްކުރެވުނު އައު ވޭސްޓް ޓްރާންސްފަރ ސްޓޭޝަނަކީ، 65000 އަކަފޫޓުގެ ޖާގަ ތަނަވަސް މަރުކަޒެކެވެ. އަދި މި މަރުކަޒު ފަރުމާކޮށްފައި ވަނީ، ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި އަދި ބައިނަލްއަޤުވާމީ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ ގޮތަށެވެ. މި ސެންޓަރުން ތިލަފުއްޓަށް ކުނިއުފުލާނީ ކޮންޓޭނަރުތަކުގައި ކުނި ބަންދުކޮށްގެންނެވެ.

މީގެ އިތުރުން މާލޭ ވޭސްޓް ޓްރާންސްފަރ ސްޓޭޝަންގައި ހިމެނޭ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ހިންގާ ޢިމާރާތަކީ، ކާރިސީ އަދި މޫސުމީ ހީރާސްތަކުން ރައްކާތެރިކަން ހޯދޭނޭ ގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ޢިމާރާތެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް