ކ. މާލެ
|
29 އޯގަސްޓް 2023 | އަންގާރަ 07:09
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ގަމުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ގަމުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
އެމްޑީޕީ
ގަން އަރބަން ސެންޓަރަކަށް
އަމާޒަކީ ލ. ގަމަކީ އަރބަން ސެންޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ޑިވަލޮޕްކުރުން - ރައީސް
 
10 އަހަރުގެ ތެރޭގައި 25000 އާބާދީއަކަށް ގަން ސަރަހައްދު ބަދަލުކުރާނަން
 
ސިއްހީ ހިދުމަތް ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަރުވާނަން
 
ގަމަށް ޖުމްލަ 5000 ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ ވައުދު ރައީސް ވެވަޑައިގެންނެވި

އަމާޒަކީ ލ. ގަމަކީ އަރބަން ސެންޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރެއްވުން ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

"އުފާވެރި އަމާންރާއްޖެ" ކެމްޕޭނަށް ލ. ގަމަށް ވަޑައިގެން ބޭއްވެވި ކެމްޕޭން ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ އިގްތިސާދު ޑަބަލް ކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އިގްތިސާދުގެ އެކި ހިސާބުގައި އެކި ކަންތަކުގައި ރައްޔިތުން ވީހާވެސް ބޮޑަކަށް ބައިވެރިވެވޭގޮތަށް ބައްޓަން ކުރުން އެއީ އެންމެ މުހިންމު އެއް ކަންތައް ކަމަށެވެ. ހާއްސަކޮށް ރާއްޖޭގައި މި ހުރި ކަންތައްތައް އެންމެ ރަނގަޅަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް ސިޔާސަތު ބައްޓަންކުރަންޖެހޭ ކަމަށާއި، ލ. އަތޮޅަކީ ވަރަށް ބޭނުންތެރި ފައިދާހުރި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވޭނެ ރަށެއް ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ މި ހިނގާ 5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަމާޒަކަށްވީ އެ ސަރަހައްދު ތަފާތުކޮށް ތަރައްގީކުރެއްވުން ކަމަށެވެ.

މަސައްކަތްތަކެއް ޕްލޭންކޮށްގެން ފެށީ. އެގޮތުން ގަމާއި ފޮނަދޫ އެއްކޮށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން މަސައްކަތް ފެށީ. އެގޮތުން ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލް އެޅުމާއި، ކެންސަރ ހޮސްޕިޓަލް ބަދަލުކުރުމާއި، އެއަރޕޯޓް އިންޓަރނޭޝަނަލް ކުރުމާއެކު އަރބަން ސެންޓަރަކަށް ބަދަލުކުރުމަކީ ވިސްނުމެއް. ބައެއް މަސައްކަތް ފެށުން ލަސްވެއްޖެކަމަށް ގަބޫލުކުރަން. އެކަން އެ ދިމާވީ ކޮވިޑާއި ހެދި ވިސްނުން އެހެން ކަންތައްތަކަށް ބަދަލުކުރަން ޖެހުމުން. އޭގެ އިތުރުން ގަމާއި އައްޑޫއާއި ތިނަދުއާއި ފުވައްމުލަކާއި ވިލިނގިއްޔަށް ގެންނަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކަކީ ބިޔަ ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތަކެއް. މިކަންތައްތައްކަށް ފައިސާ ހޯދާ ރޭވުމުގައި ކުޑަކޮށް ދަތިތަކެއް ދިމާވި. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕްލޭނަކަށް ބަދަލެއް ނާދޭ
ރައީސް ސާލިޙު

ރައީސް ވިދާޅުވީ އަމާޒަކީ ގަމަކީ އަރބަން ސެންޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ޑިވަލޮޕްކުރެއްވުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ޑިވަލޮޕްކުރައްވާ، އަމާޒަކީ ކުރިއަށް އޮތް 10 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 25،000 މީހުންގެ އާބާދީއަކަށް އެތަން ބަދަލުކުރެއްވުން ކަމަށެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ އެކަން ކުރެއްވުމަށް ހައުސިންގއާއި ސިއްހީ ހިދުމަތާއި ތައުލީމާއި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމަށް ބަދަލު ގެނައުން ޕްލެންގައި އެބައޮތް ކަމަށެވެ.

25،000 މީހުންގެ އާބާދީއެއް މިތަނަށް އުޅެން ނިންމާއިރުގައި ބޯހިޔާވަހިކަން އެއީ އެންމެ މުހިންމު އެއްކަންތައް. ވިސްނުމެއް ނެތް މަޖުބޫރުން މީހުން ގެނައުން. ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަކީ މީހުން ޝައުގުވެރިވާކަހަލަ ހިޖުރަކުރާނެކަހަލަ ކަންކަން މިތަނުގައި ޑިވަލޮޕްކުރުން. މިސާލަކަށް މާލެއަށް މީހުންދަނީ ކީއްކުރަންތޯ. އެއްކަމަކީ ވަޒީފާ އަނެއްކަމަކީ ތައުލީމް އަދި އަނެއްކަމަކީ ސިއްހީ ހިދުމަތް ލިބެެންހުރުން. މިކަންތައްތައް ފުރިހަމަވުމުން މީހުން ދިރިއުޅެން އަންނާނެ. މިއީ އަސާސީ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އަރބަން ސެންޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ޑިވަލޮޕްކުރަން ބޭނުންވާނަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައް.
ރައީސް ސާލިޙު

ރައީސް ވިދާޅުވީ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ފުރަތަމަ ފޭސްގައި އަންނަ އަހަރުގެ އަމާޒަކީ ގަމުގައި 1000 ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅައިދެއްވުން ކަމަށެވެ. އަދި މުޅި އަމާޒަކީ 5000 ހައުސިންގ ޔުނިޓް އަޅައިދެއްވުން ކަމަށާއި، އެއީ ގަމުގެ ރައްޔިތުންނަށާއި، ގަމަށް އަންނަން ބޭނުންވާ ހުރިހާ އެންމެންނަށް ބައިވެރިވެވޭގޮތަށް ހުޅުވާލާ ސްކީމެއް ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި ޓަރޝަރީ ހޮސްޕިޓަލުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ޓެންޑަރކޮށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށް އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށާ ހިސާބުގައި ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެއާއެކު ޔަގީންކަން އަރުވަނީ ޕްލޭނުގައި އޮތްގޮތަކަށް ކެންސަރު ހޮސްޕިޓަލް އެޅިގެންދާނެ ކަމަށާއި، އެ ޕްލޭނަކަށް ބަދަލެއް ނުގެންނަވާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ އެ މަސައްކަތް އޮތީ ރި-ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި ކަމަށާއި، އެއާ އެކީގައި ޓެންޑަރިންނަށް ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ދާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
50%
0%
0%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް
29 އޯގަސްޓް 2023 | އަންގާރަ 07:14
ބޭބެ
ރައީސް އިބޫ އަކީ މި ގައުމު ދުއް އެއްމެ ރަނގަޅު ރައީސް.
ގުޅުންހުރި
އެސްއެމްއީ ބޭންކުގައި ފައިސާއެއްނެތް، ފައިސާއަށް ހެދީ ކިހިނެތްތޯ ބަލަންޖެހޭ: ރައީސް ޞާލިހު
އައްޑޫ އެއާޕޯޓަށް ރައީސް މުއިއްޒުގެ ނަންފުޅު ދެއްވުމަށްފަހު ވިޔަސް މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދަވާ: ރައީސް ޞާލިހު
ރަސްމާލެ ތަރައްގީ ކުރި ނަމަވެސް މާލެސިޓީ ތޮއްޖެހުމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ނާންނާނެ: ރައީސް ޞާލިހު
ހިލޭ ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމާއި، ސްޓޫޑަންޓް ލޯނު ހޯދުމަށް ދަތިވުމާއި ގުޅިގެން ދަރިވަރުން ދަނީ އެކަމުގެ ޝަކުވާ ކުރަމުން: ރައީސް ޞާލިހު
18 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަރަދުވާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި މަޝްރޫއަށް އޮތީ ފައިސާ ހަމަޖެހި، ބަޔަކާއި ހަވާލުކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި
ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ލަސްވާ ސަބަބު ބަލައިދިނުމަށް ޖޭއެސްސީއަށް ހުށަހަޅާނަން - އަސްލަމް
އެމްޑީޕީ މެޖޯރިޓީ އޮވެ ރައީސް މުއިއްޒަށް މަޖިލީހުން އެއްބާރުލުން ނުދިނީ ކޮންކަމެއްގައިތޯ :އަސްލަމް
އައްޑޫގެ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދަންޖެހޭ، ބްރިޖު މަޝްރޫއަށް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ލިބޭނެ: ރައީސް ޞާލިހު