ކ. މާލެ
|
28 އޯގަސްޓް 2023 | ހޯމަ 07:11
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ތިމަރަފުށީގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ތިމަރަފުށީގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
އެމްޑީޕީ
ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީ
ތިމަރަފުއްޓާއި ގުޅިފައި އޮތް ހިރިޔަންފުށީގައި ސިޓީ ހޮޓަލަކާއި ވެމަންޑޫ ބިން ހިއްކާ ތާރުއަޅުއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
 
ތިމަރަފުއްޓާ ކައިރީގައި އޮތް ކަނިމީދޫ ފަތުރުވެރިކަމަށް ހުޅުވާލާ ރިސޯޓަކަށް ބަދަލުކުރުން
 
ފުނައްޑޫއިން މަސްވެރިންނަށް ފަސޭހައިން މަސްކިރޭނެ ގޮތް ހަދާ އެތަނުން ތެލާއި އައިސް ލިބޭނެ ގޮތް ހެދުން

ތިމަރަފުއްޓާއި ގުޅިފައި އޮތް ހިރިޔަންފުށީގައި ސިޓީ ހޮޓަލަކާއި، ވެމަންޑޫ ބިން ހިއްކާ ތާރުއަޅުއްވާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އުފާވެރި އަމާންރާއްޖެ ކެމްްޕޭނަށް ތިމަރަފުއްޓަށް ވަޑައިގެން ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ، އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅަންވީ ބިންގާ މި ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަނީ އަޅަން ފެށިފައި ކަމަށާއި، އޭގެން ގިނަ ކަންތައްތައް ނިމިފައިވާ ކަމަށެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ ތިމަރަފުށީގައި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިއްޖެ ކަމަށާއި، ރާއްޖެއަށް ގެންނަ ބޮޑު ބަދަލާއެކީގައި އަމާޒު ހިފާފައިވާ އެއްކަމަކީ ފަތުރުވެރިކަން، ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ފުޅާކޮށް ހުޅުވާލުން ކަމަށެވެ. ތ. އަތޮޅަކީ އޭގެ ނަސީބު މުޅިން ލިބިފައި ނެތް އަތޮޅެއް ކަމަށާއި، އޭގެ މަދު އަދަދެއް ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީވެފައި ނެތް ކަމަށް ވެސް ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement

ރައީސް ވިދާޅުވީ ތިމަރަފުށީގައި އެއަރޕޯޓެއް އެބައޮތް ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް އެ އެއަރޕޯޓް އެންމެ ރަނގަޅަށް ހިނގައިގަނެވޭނީ އެ ހިސާބުގައި ފަތުރުވެރިކަން ފައްކާވެގެން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ރައްޔިތުން އެދޭ އެދުމަކީ ބިން ހިއްކާ ނިމުނު އިރު އެކުވެފައިއޮތް ހިރިޔަންފުށީގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުން ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ހިރިޔަންފުށީގައި ސިޓީ ހޮޓަލެއް އެޅުމަށް އިއުލާން ކުރައްވާނެކަމަށެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ މީގެ ކުރިން ވަޑައިގެންނެވި ދަތުރުފުޅެއްގައި މަސްވެރިން ބައްދަލުކޮށް އެދުނީ ފުނައްޑޫ މިފްކޯއަށް ނަގައި އެތަނުގައި މަސްކިރޭ ގޮތް ހެއްދެވުމަށް ކަމަށެވެ. އެކަން އެގޮތަށް ކުރެއްވުމަށް ނިންމެވި ނަމަވެސް، އެއިރު ފުނައްޑޫ އޮތީ ބީއެމްއެލްގައި މޯގޭޖްކޮށް ވިއްކާލަން ތައްޔާރުވެފައި ކަމަށެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއާއި ވާހަކަ ދައްކައިގެން އެއަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާދީ ފުނައްޑޫ ވާނީ މިފްކޯގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރެވިފައި ކަމަށެވެ.

ދެން އޮތީ އެތަނަށްކުރަންޖެހޭ އިންވެސްޓްކުރުން. ބަނދަރު ހަދަންޖެހޭ އަދި ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖް ރިޕެއަރވެސް ކުރަންޖެހޭ. ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ފުނައްޑުއަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލު ގެނެސް މިރަށާއި، މިހިސާބުގަނޑުގެ މަސްވެރިންނަށް ފަސޭހައިން މަސްކިރޭނެ ގޮތް ހަދާ އެތަނުން ތެލާއި އައިސް ލިބޭނެ ގޮތް ހެދުން. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން ހަދައިދޭނަން.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު

ކުރިއަށް އޮތް ދައުރުގައި ތިމަރަފުއްޓަށް ކޮށްދެއްވާނެ ކަންކަން ވެސް ރައީސް ވަނީ ހާމަކުރައްވާފައެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ ތިމަރަފުއްޓާ ކައިރީގައި އޮތް ކަނިމީދޫ ފަތުރުވެރިކަމަށް ހުޅުވާލާ ރިސޯޓަކަށް ބަދަލުކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ލަސްތަލެއް ނުވެ ކަނިމީދޫ ޓުއަރިޒަމަށް ބިޑަށް ހުޅުވާލާނެ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ ތިމަރަފުށީގެ ބަނދަރަކީ އައުކުރަންޖެހޭ ބަނދަރެއް ކަމަށާއި، ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތަަށް ގާއިމްކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ރޭގަނޑު ކުޅެވޭ ގޮތަށް ލައިޓް ޖަހާ، މަގުތައް ހަދަމުންދާ އިރު މަގުތަށް އިތުރުކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

ވޭމަންޑޫއަށް ކުރައްވާނެ ކަންކަން ރައީސް ވަނީ މި ބައްދަލުވުމުގައި ހާމަކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން އިތުރު ރަށެއް ފަތުރުވެރިކަމަށް ބިޑަށް ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ރަށުގެ އިރުމަތީފަރާތު ގޮނޑުދޮށުން ހިމާޔަތްކުރާ ސަރަހައްދު ހިމެނޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ވޭމަންޑޫގެ ބޮޑެތި މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ހަދާ ތާރު އަޅުއްވާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ބިން ހިއްކަވާނެކަމަށް ވެސް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވޭމަންޑޫއާއި ކިނބިދޫ ކޯޒްވޭއަކުން ގުޅާލާނެ ކަމަށާއި، އެކަމުގެ ޕްލޭންތައް ހެދިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފެނާ ނަރުދަމާގެ މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން ރައީސް ވިދާޅުވީ، ވޭމަންޑޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމަކީ ކުރީ ސަރުކާރުން އަޅަން ފަށާފައިވާ މަސައްކަތެއް ކަމަށާއި، އެފަދަ އިތުރު ތިން ހަތަރު ރަށެއް އެބަހުރި ކަމަށެވެ. އުނދަގޫތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ކަމަށާއި، އެއީ ޕްލޭނެއް ނެތި ކުރަން ޖެހުމުން ދިމާވެފައިވާ މައްސަލައެއް ކަމަށާއި، އެންމެ ފަހުން ސަރުކާރުން ޖެހުނީ ކޮންޓްރެކްޓް ބާތިލްކޮށް އެ މަސައްކަތް ފަށަން ކަމަށާއި، އެ މަސައްކަތާއެކު ފެނުގެ ނިޒާމް ވެސް އަޅާ ނިމިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވެސް މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަވާނީ މިގޮތަށް ކަމަށާއި، އެދިވަޑައިގަންނަވަނީ ތިމަރަފުއްޓާ ވޭމަންޑޫއިން ވެސް އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެއެއް ހޯދުމަށް ބައިވެރިވެވަަޑައިގަތުމަށް ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް