ކ. މާލެ
|
23 އޯގަސްޓް 2023 | ބުދަ 11:51
ރ މަޑުއްވަރީ ސައިމާވިލާ އަހުމަދު ރަޝީދުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާފައިވާ މައްސަލަ
ރ މަޑުއްވަރީ ސައިމާވިލާ އަހުމަދު ރަޝީދުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާފައިވާ މައްސަލަ
ރާއްޖެއެމްވީ
ވިލާ އިންޓަނޭޝަނަލް ހައިސްކޫލު
ވިލާ ހައިސްކޫލުން ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި މުވައްޒަފަށް ހައިކޯޓުން ބަދަލު ނަގައިދީފައިވަނީ ރަނގަޅަށް: ސުޕްރީމް ކޯޓު
 
ވިލާއިން މިހާރު ވަނީ އެ ފައިސާ ދައްކައި ޚަލާސްކޮށްފައި
 
ވިލާއިން ފޮނުވި ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އޭނާގެ ވަޒީފާގެ ކޮންޓްރެކްޓު އައު ކުރުމަށް ގަސްދުނުކުރާ ކަމަށް
 
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރީ ނަސޭޙަތް ދިނުމެއް ނެތި އަދި ސަބަބު އެންގުމަކާއި ނުލައި

ވިލާ އިންޓަނޭޝަނަލް ހައިސްކޫލުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދިޔަ ފަރާތެއް ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުން، ހައިކޯޓުން ބަދަލުނަގައިދީފައިވަނީ ރަނގަޅަށްކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފިއެވެ.

މިއީ ރ މަޑުއްވަރީ ސައިމާވިލާ އަހުމަދު ރަޝީދުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ވިލާ އިންޓަނޭޝަނަލް ހައި ސްކޫލުގައި އިސްލާމް ކޯޑިނޭޓަރެއްގެ ވަޒީފާ 13 ޖޫން 2010ން ފެށިގެން އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް، 22 ނޮވެމްބަރު 2018 ގައި ނަސޭޙަތް ދިނުމެއް ނެތި އަދި ސަބަބު އެންގުމަކާއި ނުލައި ވަޒީފާއިން ވަނީ ވަކިކޮށްފައެވެ.  

އޭނަ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސަބަބު އަންގާފައިވަނީ 22 ނޮވެމްބަރު 2018 ގައި ފޮނުވި ސިޓީއެއްގައެވެ. އެގޮތުން އެ ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އޭނާގެ ވަޒީފާގެ ކޮންޓްރެކްޓު އައު ކުރުމަށް ގަސްދުނުކުރާ ކަމަށެވެ. އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރީ ކުރިއަށް އޮތް 3 މަހުގެ މުސަރަވެސް ލިބޭ ގޮތަށެވެ.

އޭނާގެ ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށައެޅީ އޭނާއަކީ ދާއިމީ މުވައްޒަފެއްކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވައި ދެއްވުމަށާއި، އޭނާ ކުރިން ހުރި މަޤާމު އަނބުރާ ދިނުމަށް އެދިއެވެ.

އެ މައްސަލަ ޓްރައިބިއުނަލްއިން ބެލުމަށްފަހު ނިންމާފައިވަނީ ދެފަރާތުގެ މަސްލަޙަތަށް ބަލާއިރު، އޭނާއަށް އަނބުރާ ވަޒީފާދޭނެ ތަނެއް ނެތް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށްކަމަށްވާތީ މާލީ ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި 212،634 ރުފިޔާ ނަގައިދިނުމަށެވެ. އެ ފައިސާ 21 ދުވަހުގެ ތެރެގައި ދެއްކުމަށް ޓްރައިބިއުނަލުން އޮތީ އަންގާފައެވެ.

އެ ނިންމުމާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ވިލާ އެޑިއުކޭޝަނަލް ސަރވިސަސްއިން 1 އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއާއެކު އެ މައްސަލަ ހައިކޯޓަށް ހުށައެޅިއެވެ. އެއީ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދީފައިވަނީ ބަދަލުގެ މިންވަރު ކަނޑައެޅުމުގައި އަމަލުކުރަންޖެހޭ ހަމަތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ކުރީގެ ނިންމުންތަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ހުށައެޅި ނުކުތާއެވެ.

ހައިކޯޓުންވެސް ނިންމީ އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށެވެ.

Advertisement

ވުމާއެކު، ބަދަލެއްގެ ގޮތުން 159،476 ރުފިޔާ އޭނާއަށް ދިނުމަށް ހައިކޯޓުން ޙުކުމްކުރިއެވެ. އެއީ ޓްރައިބިއުނަލުން ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ނަގާދީފައިވާ 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަކަށްވާ ފައިސާގެ އަދަދުން 3 މަސްދުވަހުގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަކަށް ޖެހޭ އަދަދު އުނިކޮށްފައެވެ.

އެ ފައިސާ 14 ދުވަސްތެރޭގައި ދައްކަން ޙުކުމްކޮށްފައިވާތީ ވިލާއިން މިހާރު ވަނީ އެ ފައިސާ ދައްކައި ޚަލާސްކޮށްފައެވެ.

ވުމާއެކު، ހައިކޯޓުން ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ މިންވަރު ކުޑަކޮށްފައިވާ ގޮތް ރަނގަޅު ނޫންކަމަށް ބުނެ އޭނާގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށައެޅީއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ނިންމަވާފައިވަނީ ފަނޑިޔާރު މަހާޒް އަލީ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލީ ރަޝީދު ހުސައިން އަދި ފަނޑިޔާރު ޑރ މުޙައްމަދު އިބްރާހިމްއެވެ. ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ ފަނޑިޔާރު މަހާޒެވެ.

ފަނޑިޔާރުން ނިންމަވާފައިވަނީ ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާ ޚިލާފުކަމަށް އޭނާގެ ފަރާތުން ބުނިނަމަވެސް، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން އެ ޤާނޫނުގެ ޙަވާލާދޭ މާއްދާއާ ޚިލާފުވާގޮތެއް އޭނާއަށް ބުނެދެވިފައިނުވާކަމަށެވެ. އެގޮތުން އޭނާގެ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަކުގައި ޤާނޫނީ ބަހުސެއް ނެތްކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ނިންމެވި ފަނޑިޔާރުން ފާހަގަ ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ވުމާއެކު، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ތަނެއް ނެތްކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ބެއްލެވި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި