ކ. މާލެ
|
22 އޯގަސްޓް 2023 | އަންގާރަ 09:58
މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ނައިބު ރައީސް ފިއްލަވައިގެން އުޅުއްވުމަކީ ކުރެވޭ ވަރަށް ބޮޑު ވައްކަމެއް: މެންބަރު ޝިފާއު
މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ނައިބު ރައީސް ފިއްލަވައިގެން އުޅުއްވުމަކީ ކުރެވޭ ވަރަށް ބޮޑު ވައްކަމެއް: މެންބަރު ޝިފާއު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް
މަޖިލިސް ހުއްޓުވާ، ބޮޑުތަޅު އަޅުވާފައި އޮތަސް ރައީސް ޞާލިހުގެ ހިތްވަރު ބައްޔެއް ނުކުރެވޭނެ - ޝިފާއު
 
މަޖިލީސް ހުއްޓުވާ އުނދަނގޫ ކުރިއަސް ސަރުކާރުން ދާނީ ބާރަށް ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންކަން ކޮށްދެމުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި
 
ރައްޔިތުންގެ އުންމީދުތައް ހަގީގަތަކަށް ހެދުމުގައި ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރާ މެމްބަރުންގެ ބުރަ މަސައްކަތުން ކަމަށް ޝިފާއު ވިދާޅުވި
 
ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި އަސާސީ ހައްގުތައް ހޯއްދަވައިދެއްވުން ފަދަ އެތައް ކަމެއް މި ސަރުކާރުން ކޮށްދެއްވާފައިވާ ކަމަށް ޝިފާއު ވިދާޅުވި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ހުއްޓުވާފައި، ބޮޑު ތަޅު އަޅުވާފައި އޮތަސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ހިތްވަރު ބަލި ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ޝިފާއު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޝިފާއު އެފަދައިން ވިދާޅުވީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ. މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ފެއްޓެވުމުގެ ކުރިން މަޖިލީހުގެ އަމީންއާއްމު ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ފުރާވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސް އީވާ އަބްދުﷲގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާތީ އެކަމާއި މެދު ގޮތެއް ނިމެންދެން އެކަމަނާ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވުމަށް އުޒުރުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާކަން އަންގަވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާނީ ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަސައިން އަފީފް ކަމަށް އަމީންއާއްމު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއީ މަޖިލީސް ހުއްޓިފައި އޮންނަތާ އެތައް ދުވަހަކަށް ފަހު ޖަލްސާ އެއް ކުރިއަށްގެންދާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. މަޖިލިސް ޗުއްޓީ އަށް ދިއުމުގެ ކުރިން ވެސް މަޖިލިސް ރަނގަޅަށް ކުރިއަށް ނުގެންދެއެވެ. އަދި ޗުއްޓީ އަށް ފަހު ދައުރުން ބޭރުގައި އެއް ޖަލްސާ ބޭއްވި ނަމަވެސް ޗުއްޓީ އަށް ފަހު ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ވެސް ކުރިއަށް ނުގެންގޮސް މެދުކަނޑާލީއެވެ. ހޯމަ ދުވަހާއި އަންގާރަ ދުވަހުގެ އެޖެންޑާގައި ވެސް އޮތީ އެންމެ ކަމެކެވެ. އެއީ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތެވެ. މަޖިލީސް ކުރިއަށް ނުގޮސްވާތީ ސަރުކާރު ހިންގާ މައި ޕާޓީ އެމްޑީޕީ އަށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރުން ދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވަމުންނެވެ.

Advertisement

އެގޮތުން އަންގާރަ ދުވަހު ޝިފާއު ވިދާޅުވީ މަޖިލިސް ހުއްޓުވާފައި އޮތީ ރިޔާސަތުގައި ހުންނެވި އަފީފްގެ ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމާ ވެސް އެކުގައި ކަމަށެވެ. އެކަން ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ކުށްވެރިކުރާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. މި ސަރުކާރަކީ ވަރަށް ގިނަ ރައްޔިތުންގެ އުންމީދާއި ގުޅިފައިވާ ސަރުކާރެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެ އުންމީދުތައް ހަގީގަތަކަށް ހެދުމުގައި ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރާ މެންބަރުންގެ ބުރަ މަސައްކަތުން ކަމަށް ޝިފާއު ވިދާޅުވިއެވެ. މަޖިލީސް ހުއްޓުވާފައި ބާއްވަނީ އެހެންވެގެން ކަމަށް ޝިފާއު ތުހުމަތުކުރެއްވިއެވެ. މަޖިލީސް ހުއްޓުވާ އުނދަނގޫ ކުރިއަސް ސަރުކާރުން ދާނީ ބާރަށް ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންކަން ކޮށްދެމުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި އަސާސީ ޙައްޤުތައް ހޯއްދަވައިދެއްވުން ފަދަ އެތައް ކަމެއް މި ސަރުކާރުން ކޮށްދެއްވާފައިވާ ކަމަށް ޝިފާއު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
50%
0%
0%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް