ކ. މާލެ
|
22 އޯގަސްޓް 2023 | އަންގާރަ 07:24
ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލާއި އެސްޓީއޯއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން
ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލާއި އެސްޓީއޯއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން
އެސްޓީއޯ
ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް
ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލުގެ ސީއެސްއެސްޑީ ގާއިމުކުރަން އެސްޓީއޯއާ ހަވާލުކޮށްފި
 
ސީއެސްއެސްޑީ އަކީ ހޮސްޕިޓަލުތަކުގައި އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާތަކެތި ސާފުކޮށް، ޖަރާސީމު ނައްތާލައި ސްޓެރިލައިޒް ކުރަން ހާއްސަ ޑިޕާޓްމަންޓެއް
 
"މަޓަޗާނާ" ބްރޭންޑާ ގުޅިގެން ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލާ އެންމެ އެކަށޭނަ ގޮތަކަށް ސީއެސްއެސް ޑިޕާޓްމެންޓު ފަރުމާކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި

ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލުގެ ސެންޓްރަލް ސްޓެރައިލް ސަރވިސަސް ޑިޕާޓްމަންޓް (ސީއެސްއެސްޑީ) އަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ސަޕްލައިކޮށްދިނުމާއި، އިންސްޓޯލްކޮށްދިނުމަށް ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ)އާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު އެސްޓީއޯގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި އެއްބަސްވުމުގައި އެ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ސީއީއޯ އަބްދުﷲ ސައީދެވެ. އަދި ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ސީއީއޯ މާރިޔާ ސައީދެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ސްޕެއިންގެ މަޝްހޫރު "މަޓަޗާނާ" ބްރޭންޑާ ގުޅިގެން ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލާ އެންމެ އެކަށޭނަ ގޮތަކަށް އެ ޑިޕާޓްމެންޓު ފަރުމާކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި އިންޓީރިއާ ހުރިހާ މަސައްކަތަކާއި، އިކުއިޕްމެންޓްތައް ގެނެސް އިންސްޓޯލްކޮށް، މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންޖެހޭ ތަމްރީނުތައް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުރާނެއެވެ.

މި މަސައްކަތް ނިންމުމަށް އެސްޓީއޯއަށް ދީފައިވަނީ 262 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކެވެ.

Advertisement

އެސްޓީއޯއިން މީގެ ކުރިން ވެސް ވަނީ "މަޓަޗާނާ"ގެ އުފެއްދުންތައް ރާއްޖެ ގެނެސް އިންސްޓޯލްކޮށްދީފައެވެ. އެގޮތުން، ސަރުކާރުގެ މައި ހޮސްޕިޓަލް، އައިޖީއެމްއެޗުގެ ސީއެސްއެސްޑީއަކީ ވެސް އެ ބްރޭންޑުގެ އުފެއްދުންތައް ބޭނުންކޮށްގެން ގާއިމުކޮށްފައިވާ ޑިޕާޓްމެންޓެކެވެ.

ސީއެސްއެސްޑީ އަކީ ހޮސްޕިޓަލުތަކުގައި އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާތަކެތި ސާފުކޮށް، ޖަރާސީމު ނައްތާލައި ސްޓެރިލައިޒް ކުރަން ހާއްސަ ޑިޕާޓްމަންޓެކެވެ. މިއީ ކޮންމެ ހޮސްޕިޓަލަކަށްވެސް މުހިންމު ޑިޕާޓްމަންޓެކެވެ. އެގޮތުން، އޮޕަރޭޝަން ތިއޭޓަރު ފަދަ ތަންތަނުގައި ބަލިމީހާއަށް އެންމެ ރައްކާތެރިކޮށް ފަރުވާދެވޭނީ ރަނގަޅު ސީއެސްއެސްޑީއެއް ހުރެގެންނެވެ.

އެސްޓީއޯ އިން ބުނީ ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލަކީ ކުރިއަރަމުން އަންނަ ހޮސްޕިޓަލަކަށްވާތީ އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ޒަމާނީ ސީއެސްއެސްޑީ އެއް ހުރުން މުހިންމު ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް