ކ. މާލެ
|
21 އޯގަސްޓް 2023 | ހޯމަ 11:01
އެންމެފަހުން ގޭމްސްގައި މެޑަލް ހޯދައިދިން ދީމާ
އެންމެފަހުން ގޭމްސްގައި މެޑަލް ހޯދައިދިން ދީމާ
ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަން
އައިއޯއައިޖީ
މުޅި އަހަރު ސީދާ އައިއޯއައިޖީއަށް ބޮޑު ފޯކަސްއެއް ދީގެން ޓީޓީ ޓީމް ތައްޔާރު!
 
2019 ވަނަ އަހަރުގެ ގޭމްސްގައި އެންމެ ގިނަ މެޑަލް ހޯދީ ޓީޓީން

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ)ގައި މެޑަލް ދިފާއުކުރާނެ ކަމަށް އެންމެ ބޮޑަށް އުއްމީދު ކުރެވޭ އެއް ޓީމު ކަމަށްވާ ޓޭބަލް ޓެނިސް ޓީމުން މުޅި އަހަރު ގޭމްސް އަށް ފޯކަސްކޮށް، މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްގެން ގޭމްސް އަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

ޓޭބަލް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަންގެ ނައިބު ރައީސް އިބްރާހީމް ޝިއުރީ ވިދާޅުވީ މެޑަލް ދިފާއުކުރުމަކީ ވަރަށް ޗެލެންޖިން ކަމެއް ކަމަށާއި، އެކަމަކު އެ ޗެލެންޖަށް ޓީމް ތައްޔާރު ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ އަމާޒަކީ އެންމެ ފަހުގެ ކާމިޔާބީއަށް ވުރެ ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދުން ކަމަށެވެ. އެކަމަށް ރަނގަޅު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނުކަން ޝިއުރީ ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

ޓޭބަލް ޓެނިސް މުޅި ޓީމް ވަނީ އިންޑިއާ އާއި ކްރޮއޭޝިއާގައި ތިން މަހެއްހާ ދުވަހު ތަމްރީނުތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ. އެ ދެ ޤައުމުގެ ކުޅުންތެރިންނާ އެކު ކުޅެ ތަޖުރިބާތަކާއި، ކުރިއެރުންތައް ހޯދިއެވެ.

ވަރށް ރަނގަޅު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނު. ކްރޮއޭޝިޔާގައި ތަމްރީނުތަކެއް ކުރިއަށްގެންދިޔަ. ދެ ކުޅުންތެރިއަކު އިންޑިޔާގައިވެސް ތަމްރީނުހޯދި. މާލޭގައި ކްރޮއޭޝިޔާގެ ކޯޗަކާ ބޭރުން މޮޅު ކުޅުންތެރިން ގެނެސްގެން ތަމްރީނު ހޯދަމުންދަނީ
އިބްރާހީމް ޝިއުރީ/ ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަންގެ ނައިބު ރައީސް

އިންޑިއާ އާއި ކްރޮއޭޝިއާގެ ތަމްރީންތަކަށް ފަހު މިދިޔަ މަހެއްހާ ދުވަހު އަންހެން އަދި ފިރިހެން ޓީމްވެސް އެކުގައި ތަމްރީނު ހޯދަމުންދަނީ ރާއްޖޭގަ އެވެ. ކްރޮއޭޝިއާ ކޯޗެއްގެ އިތުރުން ބޭރުގެ ފިތްނަސް ޓްރޭނަރެއް ވެސް ޓީމާއެކު މަސައްކަތްކުރާތީ ފިޒިކަލީވެސް ޓީމް ވަރަށް ފިޓްކަން ކުޅުންތެރިން ފާހަގަކުރި އެވެ.

މީގެއިތުރުން ރާއްޖޭގައި ތަމްރީނު ހޯދަމުންދަނީ ކްރޮއޭޝިއާ އާއި އިންޑިއާ އާއި ޗައިނާގެ ކުޅުންތެރިން ވެސް ރާއްޖެ ގެނެސް އެ ކުޅުންތެރިންނާ ދެކޮޅަށް ވެސް މެޗުތައް ކުޅެމުންނެވެ. ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން އެގައުމުތަކުގެ ކުޅުންތެރިން ރާއްޖެ އައިސް ދިވެހި ކުޅުންތެރިން ކުރިއަރުވަން އެހީވާކަން ޝިއުރީ ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

ޝިއުރީ ވިދާޅުވީ ބޭރުން ކުޅުންތެރިން ގެންނަނީ އަބަދު އެއްބަޔަކާ އެކު ނުކުޅެ، ތަފާތު ލެވެލްގެ ތަފާތު ސްޓައިލްގެ ކުޅުންތެރިންނާ އެކު ކުޅެ ތަޖުރިބާ ހޯދުމުގެ ގޮތުން، ހަމަ ކުރިން ޕްލޭންކޮށްގެން ކަމަށެވެ.

ޓީމްގެ ކުޅުންތެރިން ބުނީ ކްރޮއޭޝިއާ އާއި އިންޑިއާގައި ތިން މަހެއްހާ ދުވަހު މުޅި ޓީމް ޕްރެކްޓިސް ކުރުމުގެ ސަބަބުން ކޮލިޓީ، ފިޓްނަސް، ހުނަރު،, މެޗު ޓެކްޓިކްސް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް އިމްޕްރޫވް ވެއްޖެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން 2019 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި އައިއޯއައިޖީގައި އެންމެ ގިނަ މެޑަލް ހޯދި ކުޅިވަރަކީ ޓޭބަލް ޓެނިސް އެވެ. އެހެންކަމުން، މި ފަހަރުގެ ގޭމްސްގައި ވެސް އެންމެ އުންމީދު ބޮޑު ކުޅިވަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ޓޭބަލް ޓެނިސް ހިމެނެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް