ކ. މާލެ
|
19 އޯގަސްޓް 2023 | ހޮނިހިރު 19:00
ހއ. ހޯރަފުށީ ހޮސްޕިޓަލް އައު އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްފި
ހއ. ހޯރަފުށީ ހޮސްޕިޓަލް އައު އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްފި
ހއ. ހޯރަފުށީ ހޮސްޕިޓަލް އައު އިމާރާތް
ހއ. ހޯރަފުށީ ހޮސްޕިޓަލް އައު އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްފި
 
އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ މީލާދީގޮތުން 540 (ފަސްސަތޭކަ ސާޅީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާގޮތަށް
 
ހއ. ހޯރަފުށީ ހޮސްޕިޓަލް އައު އިމާރާތުގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގަކީ 85,736,587.55 ރުފިޔާ
 
އެ މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި ވަނީ ޕީޓީ ސިޓްރަމަސް ހެވީ އިންޑަސްޓްރީސް އިން ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ވިތު ފްލެކްސިންކ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ

ހއ. ހޯރަފުށީ ހޮސްޕިޓަލް އައު އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

Advertisement

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން ބުނީ އެ މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި ވަނީ ޕީޓީ ސިޓްރަމަސް ހެވީ އިންޑަސްޓްރީސް އިން ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ވިތު ފްލެކްސިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ކަމަށެވެ.

ހއ. ހޯރަފުށީ ހޮސްޕިޓަލް އައު އިމާރާތުގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގަކީ 85,736,587.55 ރ (އަށްޑިހަ ފަސްމިލިއަން ހަތްސަތޭކަ ތިރީސްހަހާސް ފަސްސަތޭކަ އަށްޑިހަ ހަތް ރުފިޔާ ފަންސާސް ފަސް ލާރި)އެވެ.

އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ މީލާދީގޮތުން 540 (ފަސްސަތޭކަ ސާޅީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާގޮތަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ފެނަކައިން ވަކިކުރި މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ އިއާދަކޮށް މުވައްޒަފުން ވަކިކުރާ މައްސަލަ އެސްއޯއީ ކޮމިޓީން ބަލައިދިނުމަށް ހުށަހަޅައިފި
ހޯރަފުށީ ބޮޓްލިންގ ޕްލާންޓްގެ ޕްރޮޖެކްޓްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ 22 މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި
މެދަފުށީގައި ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ތިން ފަހަރު އިއުލާންކުރި، އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބީލަން ހުށަހަޅާފައިނުވޭ: ޑރ.މައުސޫމް
އެމްޑީޕީއަކީ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ފުރުސަތު އޮތް، ކުރިއަށްދާން މަގު ކޮށައިދޭ ޕާޓީއެއް: މެންބަރު ސަލީމް
މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް ކަމަށް މެންބަރު ސަލީމް އިންތިހާބުކޮށްފި
ރާއްޖޭން ލިބޭ އެންޓިބަޔޮޓިކްސްއަކީ ފެންވަރު ރަނގަޅު ބޭސްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން: ހެލްތު މިނިސްޓްރީ
ޔުނިސެފުން ހިމަބިއްސާއި ރުބެއްލާ ވެކްސިން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާ ކޮށްފި
ސާޖިދާ އަށް ޑީޖީގެ މަގާމު ނުދިން މައްސަލަ ހައިކޯޓުން ބޭރުކޮށްލީ ރަނގަޅަށް: ސުޕްރީމް ކޯޓު