ކ. މާލެ
|
19 އޯގަސްޓް 2023 | ހޮނިހިރު 13:01
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ފައިސަލް ނަސީމް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ފައިސަލް ނަސީމް
ރައީސް އޮފީސް
ނައިބު ރައީސް، ފައިސަލް ނަސީމް
އަސްލު ކެމްޕޭން ކުރަންވީ ގިޔާމަތް ދުވަހު ބޭނުންވާ މަގާމު ހޯދުމަށް: ނައިބު ރައީސް
 
އެންމެންނަށްވެސް އޮތީ އުއްމީދުކޮށް، ހެޔޮ ރަހުމަތަށް އެދި ދުއާކުރުން
 
ކިޔަވާ އެއްޗެއް ދޭހަވުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ވަގުތު ހޯދަންޖެހޭ
 
ގުރުއާން ރީތިކޮށް ކިޔަވަން ދަސްކޮށްދިނުމާއި އަދި ދޭހަކޮށްދިނުމަކީ އެންމެ ތުއްތުއިރުން ފެށިގެން ތާއަބަދު ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް

ކޮންމެ މީހަކުވެސް ކެމްޕޭން ކުރަންވީ އެ މީހަކު ގިޔާމަތް ދުވަހުން ބޭނުންވާ މަގާމު ހޯދުމަށް ކަމަށް, ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމަނިކުފާނު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގެ ކުއްލިއްޔާ އޮފް ގުރުއާން އެންޑް ސުންނާއިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބޭއްވި "މަހްފަލުލް ގުރްއާނި 1445" ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައެވެ. އެމަނިކުފާނު ވަނީ ކީރިތި ގުރުއާނުގެ އިލްމު އެންމެ ފުރިހަމައަށް އުނގެނި، އެ މާތް ފޮތުގައި އަންގަވާފައިވާ ގޮތަށް އަމަލުތައް ބެހެއްޓުމަށް އިލްތިމާސްކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement

ނައިބުރައީސް ވިދާޅުވީ ގުރުއާން އުގަންނައިދީ ގުރުއާން ރީތިކޮށް ކިޔަވަން ދަސްކޮށްދިނުމާއި އަދި ދޭހަކޮށްދިނުމަކީ އެންމެ ތުއްތުއިރުން ފެށިގެން ތާއަބަދު ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ގުރުއާން ކިޔަވާއިރު އޭގެ މާނަ އެނގޭނަމަ އެކަމަކާ ދޭތެރޭ ފުންކޮށް ވިސްނުން އިތުރުވާނެ ކަމަށާއި އެހެންވެ، އެ ކިޔަވާ އެއްޗެއް ދޭހަވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވަގުތު ހޯދުމުގެ މުހިންމުކަން އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މިހާރު ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފޯރިއާއެކު ކުރިއަށްދަނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭންކަން ފާހަގަކުރައްވައި ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވީ، ހަމަ އެ ފޯރީގައި ގިޔާމަތް ދުވަހު ބޭނުންވާ މަގާމު ހޯދުމަށް ކެމްޕޭން ކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. ކެމްޕޭން ކުރަނީ އުއްމީދުތަކަކަށް އެދިގެން، ހެޔޮ ގޮތްތަކެއް އެދިގެން ކަމަށްވާއިރު، ގިޔާމަތް ދުވަހު ބާއްޖަވެރިކަމާއި ސުވާރުގެއަށްވުރެ މަތިވެރި މަންޒިލެއް ނޯންނާނެކަން އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ކޮން ކަމަކުތޯ އަޅުގަނޑުމެން މިއުޅެނީ؟ ބޭނުންވާ ކަމެއް ހާސިލްކުރަން. ވަރަށް ހެޔޮ ނިޔަތެއްގަ ކޮންމެ ބަޔަކު ކުރިއަސް އެކަމެއް މިކުރަނީ. އުއްމީދުތަކަކަށް އެދިގެން. ހެޔޮ ގޮތްތަކަކަށް އެދިގެން. އަޅުގަނޑުމެން އެ ބޭނުންވާ ކަމެއް ހާސިލްވުން. މުޅި ގައުމަށް މުޅި ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކަކަށް އެދިގެން. ހަމަ ވަކި ދިމާލަކަށްދާން ނޫންތޯ އަޅުގަނޑުމެން މި މަސައްކަތް ކުރަނީ. ކިހާ ފޯރިއާއެކު ރެއާ ދުވާލު އަޅުގަނޑުމެން އެ މަސައްކަތް ކުރަނީ. އެވެސް ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް. އެގޮތަށް އަޅުގަނޑު ހިތަށް އެރީ. ގިޔާމަތް ދުވަހު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބާއްޖަވެރިކަމާ ސުވަރުގެ. އެ މަގާމު މާ އިއްޒަތްތެރި، މާ ޝަރަފުވެރި، މަތިވެރި. އަނެއްކާ ނިމުމެއް ނުވާ އެއް ޓަރމް ހަމަ.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ފައިސަލް ނަސީމް

ނައިބު ރައީސް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ކޮންމެ މީހަކުވެސް ބޭނުންވަނީ ކުރާ ކަންކަން ރަނގަޅުވެ، ހަޔާތް ބާއްޖަވެރިވުމަށް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އަމަލު ރަނގަޅުނުކޮށް އެކަން ނުކުރެވޭނެކަމަށެވެ. އަދި އެއްވެސް އިންސާނަކީ އެންމެ ފުރިހަމަ މީހެއް ނޫންކަމަށާއި އެންމެންނަށްވެސް އޮތީ އުއްމީދުކޮށް ހެޔޮ ރަހުމަތަށް އެދި ދުއާ ކުރުންކަން އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ،

ނައިބު ރައީސް ވާހަކަފުޅުގައި ސްކޫލްތަކުގައި ގުރުއާން ކިޔަވައިދިނުމުގައި މިހާރު ކުރިމަތިވާ އެކިއެކި ގޮންޖެހުންތަކަށް "މަހްފަލުލް ގުރުއާނި 1445"ގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ހައްލުތަކެއް ހޯދިގެންދާނެކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާ ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

"މަހްފަލުލް ގުރުއާނި 1445"އަކީ ގުރްއާން ކިޔަވައިދެއްވާ މުދައްރިސުންނާއި ގުރްއާނުގެ ދާއިރާއިން މަތީ ތައުލީމް ހާސިލުކުރަމުންދާ ބޭފުޅުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން، ކުއްލިއްޔާ އޮފް ގުރްއާން އެންޑް ސުންނާގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ މިފަދަ 3 ވަނަ ގުރުއާން މަހްފަލެވެ. މި މަހްފަލުގައި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގެ މަޝްހޫރު ބައެއް ގާރީން ކިޔަވާވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ. މިއީ ކީރިތި ގުރްއާން ކިޔެވުމުގައި ބޭނުންކުރާ މަގާމާތުތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމާއި، އަޑު ގެންގުޅޭނެ ގޮތުގެ ހުނަރުތައް ލިބިދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި ކުރިއަށްގެންދާ މަހްފަލެެކެވެ. މި މަހްފަލުގައި ގުރުއާން ޓީޗަރުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން، ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކުގައި ގުރުއާނުގެ މުގައްރަރު ކިޔަވައިދިނުމުގައި ހުރި ގޮންޖެހުތަކާއި އެކަމުގެ ހައްލުގެ ނަމުގައި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއްވެސް ކުރިއަށްގެންދާނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް