ކ. މާލެ
|
15 އޯގަސްޓް 2023 | އަންގާރަ 07:14
އެމްޓީސީސީގެ ހަފްލާއެއްގައި ރައީސް ޞާލިހު އާއި އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާޒިމް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ
އެމްޓީސީސީގެ ހަފްލާއެއްގައި ރައީސް ޞާލިހު އާއި އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާޒިމް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ
އެމްޓީސީސީ
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް
ރައީސާއެކު މި ހުންނަނީ އެމަނިކުފާނަކީ ރައްޔިތުންނަށް އުފާވެރި ދުވަހެއް ހޯދައިދެއްވަން މަސައްކަތް ކުރައްވާ ވެރިއަކަށްވާތީ: އާޒިމް
 
ކުރީގެ ސަރުކާރުތަކުން މަޝްރޫއުތައް ހިންގަނީ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ނުހޯދައި، ހުދުމުޚުތާރުގޮތެއްގައި
 
މި ސަރުކާރުން މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށްގެންދަނީ ރައްޔިތުންނާއި ކައުންސިލްތަކުގެ މަޝްވަރާއާއެކުގައި
 
މި ސަރުކާރުން ބަނދަރު ހެދުން ފަދަ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށްގެންދަނީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިހާއެކު ހުންނަވަނީ އެ މަނިކުފާނަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ހިތްފަސޭހަ، އުފާވެރި ދުވަހެއް ހޯދައިދެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާ ވެރިއެއް ކަމުގައި ހިތުގެ އަޑިން ގަބޫލު ކުރައްވާތީ ކަމަށް އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

"ރާއްޖެ ޓީވީ" ގެ ފަލަސުރުޚީގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން އާޒިމް ވިދާޅުވީ މިއަދު ރައީސަކީ ދިވެހިންނަށް އުފާވެރި ދުވަހެއް ހޯދައިދެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާ ވެރިއެއްކަން މިއަދު ބުނަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށާއި އެއީ ފެންނަން އޮތް ހަގީގަތެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، އެމްޓީސީސީއަކީ އަބަދުވެސް އެއް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އައި ކުންފުންޏަކަށްވާއިރު ކުރިން 20 ޕްރޮޖެކްޓު އެއްފަހަރާ ހިންގާއިރު މި ދައުރުގައި އެ ކެޕޭސިޓީ ބޮޑުތަނުން އިތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މީގެ ކުރީ ސަރުކާރުތަކުން ބަނދަރު ހަދާގޮތް ކިޔައިދެއްވަމުން އާޒިމް ވިދާޅުވީ އެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އައީ ބައިތަކަށް ބަހައިގެން ވަކިވަކި ޕްރޮޖެކްޓުތަކުގެ ގޮތުގައި ކަމަށެވެ. މީގެ ސަބަބުން ބަނދަރެއްގެ މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިމޭއިރު ދެތިން ދައުރު ހޭދަވާ ކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ނަމަވެސް މި ސަރުކާރުން ބަނދަރު ހެދުން ފަދަ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށްގެންދަނީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކަމަށާއި އެގޮތަށް އެކަން ކުރަން އިރުޝާދު ދެއްވަނީ ރައީސް ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ބަނދަރެއް ހަދަން ރައީސް ވިދާޅުވަނީ ބަނދަރެއް ހަދައިދިނުމުގެ މާނައަކީ ހަމައެކަނި ބޭރުތޮށީގައި ހިލަކޮޅެއް ޖަހާލުމެއް ނޫނޭ. ތިމަން މަނިކުފާނު ބޭނުންވަނީ ކުރާ ކޮންމެ ކަމެއް، އެތައް ޒަމާނަކަށް ދެން ކުރަން ނުޖެހޭ ވަރަށް ކޮށްދިނުން. ވަރަށް ބޮޑު ބުރަ މަސައްކަތެއްގެ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. އަޅުގަނޑުމެން ނިންމައިފިން 54 ބަނދަރަށްވުރެ ގިނަ ބަނދަރު މި ދައުރު ތެރޭގައި. ކުރީގައި ދައުރެއްގެ ތެރޭގައި އެމްޓީސީސީއަށް ނުހުންނާނެ 20އަކަށްވުރެ ގިނަ ބަނދަރު ދައުރެއްގެ ތެރޭގައި ނިމިފައެއް،
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް

އާޒިމް ވިދާޅުވީ މިހާރުވެސް އެމްޓީސީސީން 55 ބަނދަރަށްވުރެ ގިނަ ބަނދަރުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. މި ބަނދަރުތައް ހަދާއިރު ރަށުގެ ރައްޔިތުންނާއި ކައުންސިލްތަކުން އެދޭގޮތަށް އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ރައީސް އިރުޝާދު ދެއްވާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ދައުރުގައި އެމްޓީސީސީން ނިންމާފައިވާ ބަނދަރުތަކަކީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ހަދާފައިވާ ބަނދަރެއް ނޫން ކަމަށް އެއްވެސް ރަށެއްގެ ރައްޔިތުންނަށް ނުބުނެވޭނެކަން ފާހަގަކުރައްވައި އާޒިމް ވިދާޅުވީ ކުރީގެ ސަރުކާރުތަކުން އެފަދަ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށްގެންދިޔައީ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ނުހޯދައި، ހުދުމުޚުތާރުގޮތެއްގައި ކަމަށެވެ.

މިހާތަނަށް ވެރިކަންކުރި ރައީސުންގެ ތެރެއިން އެއް ދައުރެއްގެ ތެރޭގައި އެންމެ ގިނަ ރަށްތަކަށް ދަތުރު ކުރެއްވި ވެރިއަކީ ރައީސް ޞާލިހުކަން ފާހަގަކުރައްވައި އާޒިމް ވިދާޅުވީ ކައުންސިލްތަކުން ވެސް އެކަން ފާހަގަކޮށް އުފާކުރާ ކަމަށެވެ. އަދި މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމުގައި ސިޔާސީ ގޮތުން ޚިޔާލު ތަފާތު ކައުންސިލްތަކުގެ ޚިޔާލު ހޯއްދަވައި މަޝްވަރާ ކުރައްވާތީ އެ ކައުންސިލްތަކުން ވެސް އެކަން ފާހަގަކުރާ ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް