ކ. މާލެ
|
12 އޯގަސްޓް 2023 | ހޮނިހިރު 18:58
ނައިބު ރައީސް، ފައިސަލް ނަސީމް
ނައިބު ރައީސް، ފައިސަލް ނަސީމް
ރައީސް އޮފީސް
ނައިބު ރައީސް، ފައިސަލް ނަސީމް
ނައިބުރައީސް ޓީޗަރުންނަށް: ރަނގަޅު ތަރުބިއްޔަތެއް ލިބިފައިވާ، މަސައްކަތްތެރި ކުދިންތަކެއް ތަރުބިއްޔަތުކުރެއްވުމަށް ސަމާލުކަންދެއްވާ
 
އައު މައުލޫމާތާއި އިލްމު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާނުލައި ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ހިތްވަރުދެއްވި
 
ކުދިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގައި މުޖުތަމައުގެ ތެރޭގައި ހުރި އެކި ނުރަނގަޅު އޮއިވަރުތަކުގައި ނުޖެހި، ކުރިޔަށްދެވޭނެ މަގު ކުދިންނަށް ދައްކައިދިނުމަށް އެދިވަޑައިގަތް
 
ދުނިޔެއަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ޓީޗަރުންވެސް ހޭނުން މުހިންމު

ރަނގަޅު ތަރުބިއްޔަތެއް ލިބިފައިވާ މަސައްކަތްތެރި ކުދިންތަކެއްގެ ގޮތުގައި ކުދިން ތަރުބިއްޔަތުކުރުމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް، ޓީޗަރުންގެ ކިބައިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ.

ނައިބު ރައީސް މިފަދައިން އެދިވަޑައިގަތީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހަވީރު ޣިޔާސުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގައި ބޭއްވި "ކެމްބްރިޖް ޓީޗަރސް ޖޮބް-އެލައިކް ސެޝަން" ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ވާހަކަފުޅުގައި ވަނީ ސްކޫލް ކުދިން ތަރުބިއްޔަތުކުރުމުގައި ޓީޗަރުން މިހާރުވެސް ކުރަމުން އަންނަ ބުރަ މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަދި ތައުލީމީ ދާއިރާއިން ތަމްރީނުތައް ހިންގައި މީހުން ބިނާކުރުމަށާއި، ޓީޗަރުންނަށް ރަނގަޅު އުޖޫރައެއް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ސަރުކާރުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައްވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އެމަނިކުފާނުގެ ވާހަކަފުޅުގައި ދުނިޔެއަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ޓީޗަރުންވެސް ހޭނުމުގެ މުހިންމުކަން ފާހަގަކުރައްވައި، އައު މައުލޫމާތާއި އިލްމު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާނުލައި ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ހިތްވަރުދެއްވިއެވެ. އަދި ކުދިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގައި މުޖުތަމައުގެ ތެރޭގައި ހުރި އެކި ނުރަނގަޅު އޮއިވަރުތަކުގައި ނުޖެހި ކުރިޔަށްދެވޭނެ މަގު ކުދިންނަށް ދައްކައިދީ، ކުދިންގެ ތަރުބިއްޔަތަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށްވެސް ޓީޗަރުންގެ ކިބައިން ނައިބު ރައީސް އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

Advertisement

"ކެމްބްރިޖް ޓީޗަރސް ޖޮބް-އެލައިކް ސެޝަން"ގެ ނަމުގައި ބޭއްވި ފޯރަމަކީ، އިންޑިޔާގެ ޝްރީ އެޑިޔުކެއަރ ލިމިޓެޑްގެ މާލީ އެހީގައި ޣިޔާސުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލާއި ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ގުޅިގެން އިންތިޒާމުކޮށްފައިވާ ފޯރަމެކެވެ. މި ފޯރަމަކީ މުދައްރިސުންގެ ފެންވަރުމަތި ކުރުމާއި، އޯ ލެވެލަށް ކިޔަވައިދިނުމުގައި މުދައްރިސުންނަށް ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތަކަށް، މަޝްވަރާގެ އަލީގައި ހައްލު ހޯދުމާއި، އުނގަންނައި ދިނުމުގެ މާހައުލުން ކުރެވޭ ތަފާތު ތަޖުރިބާ ހިއްސާ ކުރުމުގެ ތެރެއިން އުނގެނުން ފަހި ކުރުމުގެ މަގުސަދުގައި ބޭއްވި ފޯރަމެކެވެ.

މި ފޯރަމުގައި މާލޭ ސަރަހައްދުގެ ސްކޫލްތަކުގެ ގްރޭޑް 9 އަދި 10ށް ކިޔަވައިދޭ 257 ޓީޗަރުން ބައިވެރިވިއެވެ. ފޯރަމްގައި މައުލޫމާތު ދީފައިވާ މާއްދާތަކުގެ ތެރޭގައި؛ އިނގިރޭސި، ހިސާބު، ފިޒިކްސް، ކެމިސްޓްރީ، ބަޔޮލޮޖީ، އާރޓް އެންޑް ޑިޒައިން، ކޮމްޕިއުޓަރ ސައިންސް އަދި މެރިންސައިންސް ހިމެނޭއިރު، ފޯރަމުގެ ބައިވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވާފައި ވަނީ ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ތަޖުރިބާކާރުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް