ކ. މާލެ
|
9 އޯގަސްޓް 2023 | ބުދަ 06:17
ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހީމް އަމީރު
ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހީމް އަމީރު
ރާއްޖެ އެމްވީ
އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެ
މިއަހަރު ނިމޭއިރު ރާއްޖޭގެ އިގްތިޞާދު 107 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާނެ: އަމީރު
 
ކުރިޔަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ތެރޭގައި އިގްތިޞާދު ދެގުނަކުރުމަށް ސިޔާސަތުތަކެއް އެބައޮތްކަމަށް އަމީރު ވިދާޅުވި
 
ކޮވިޑް ނައިނަމަ 2023 ވަނަ އަހަރު ނިމޭއިރު ރާއްޖޭގެ ޖީޑީޕީ ގާތްގަނޑަކަށް 140 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާނެކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި

މިއަހަރު ނިމޭއިރު ރާއްޖޭގެ އިގްތިޞާދު ގާތްގަނޑަކަށް 107 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާނެކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހީމް އަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ގދ ގައްދޫގައި ކުރިޔަށްދިޔަ "އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެ" ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އަމީރު ވަނީ ރާއްޖޭގެ އިގްތިޞާދު މިސަރުކާރުގައި ކުރިއަރައިގެންދިޔަ ގޮތާއި ކުރީ ސަރުކާރާއި މިސަރުކާރުން ހިންގާފައިވާ މަޝްރޫޢުތައް އަޅާކިޔުއްވާ ހިސާބު އަދަދުތަކުން އެކަންކަން ހާމަކުރައްވާފައެވެ. އަމީރު ވިދާޅުވީ މިސަރުކާރު ވެރިކަމާއި ހަވާލުވިއިރު އަހަރު ކަމުގައިވާ 2018 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަތް ބޮލަކަށް ޖެހޭ އަދަދު ނުވަތަ ޖީޑީޕީ ހުރީ 81 ބިލިއަން ރުފިޔާގައި ކަމަށެވެ. ސަރުކާރާ ހަވާލުވިއިރު ރާއްޖޭގެ ރިޒަރވްގައި ބޭނުންކުރެވޭ ރިޒަރވް ނުވަތަ ޔޫސަބަލް ރިޒަރވްގެ ގޮތުގައި ހުރީ 162 މިލިއަން ޑޮލަރުކަމަށް އަމީރު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ޖެހިގެން އައި 2019 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ ޖީޑީޕީ 86 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އެރިއިރު އެއަހަރު ޔޫސަބަލް ރިޒަރވްގައި ހުރީ 316 މިލިއަން ޑޮލަރު ކަމަށް އަމީރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަމީރު ވަނީ 2020 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެ އާއި މުޅި ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވި ކޮވިޑްގެ އާލަމީ ވަބައިނައިނަމަ ރާއްޖޭގެ އިގްތިޞާދު ހުންނާނެ މިންވަރުވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިގޮތަށް ކޮވިޑް ނައިސް ދިޔަނަމަ 2023 ވަނަ އަހަރު ނިމޭއިރު ރާއްޖޭގެ ޖީޑީޕީ ގާތްގަނޑަކަށް 140 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާނެ. ޔޫސަބަލް ރިޒަރވް ގައި 500 ބިލިއަން ޑޮލަރު ހުންނާނެ. ކޮވިޑް ނައިސް 2023 ވަނަ އަހަރު އައިނަމަ 3 އާއި 4 މިލިއަނާ ދެމެދު ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އަންނާނެ
އިބްރާހީމް އަމީރު / ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ

އަމީރު ވިދާޅުވީ ކޮވިޑާއެކު ރާއްޖޭގެ ޖީޑީޕީ 2020 ވަނަ އަހަރު 57 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް ދަށަށް ދިޔަކަމަށެވެ. އެއީ 31 އިންސައްތައިގެ ދަށްވުމެއްކަމަށާއި އެއަހަރު ރާއްޖެ އައީ ފަސްލައްކަ ފަންސާސްހާސް ފަތުރުވެރިންކަމަށް އަމީޒު ވިދާޅުވިއެވެ. އެއަހަރު ނިމުނުއިރު ޔޫސަބަލް ރިޒަރވްގައި ހުރީ 177 މިލިއަން ޑޮލަރުކަމަށް އަމީރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަމަވެސް ޖެހިގެން އައި 2021 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ އިގްތިޞާދު ބޮޑު ޖަމްޕެއް ޖެހިކަމަށާއި އެއާއެކު ރާއްޖޭގެ އިގްތިޞާދު 41.7 އިންސައްތައަށް ކުރިއަރައިގެންދިޔަ ކަމަށެވެ. އެއަހަރު ނިމުއިރު ރާއްޖޭގެ އިގްތިޞާދު 83 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އިގްތިޞާދަކަށް ބަދަލުކޮށްލިކަމަށް އަމީރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަމީރު ވިދާޅުވީ އިގްތިޞާދަށް މިބަދަލު ގެންނެވީ ރާއްޖޭގެ އިގްތިޞާދާއި ދުނިޔޭގެ އިގްތިޞާދަށް ދުވަހަކުވެސް ކުރިމަތިނުވާ މިންވަރުގެ އިގްތިޞާދީ އަޑިގުޑަން ތަކަކާއެކު ކަމަށެވެ.

މިކަންކުރީ އިންކަމް ސަޕޯޓްގެ ގޮތުގައި 22،946 ފަރާތަކަށް 421 މިލިއަން ރުފިޔާ ދީގެން. ފްރޮންޓް ލައިން އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި 18365 ފަރާތަކަށް 365 މިލިއަން ރުފިޔާ އަޅުގަނޑުމެން ދިނިން. އެސްއެމްއީ ސަޕޯޓާއެކު 2133 ފަރާތަކަށް 368 މިލިއަން ރުފިޔާ ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތަކަށް 419 ވިޔަފާރިއަށް 585 މިލިއަން ރުފިޔާ ދިނިން. ގޭބެސީތަކަށް ދެ ލައްކަ އަށް ވުރެ ގިނަ ގޭބިސީއަށް 146.7 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޑިސްކައުންޓް ފެނާއި ކަރަންޓުން ދިނިން.
އިބްރާހީމް އަމީރު / ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ

އަމީރު ވިދާޅުވީ މިކަންކަން ކުރީ ހިކުމަތްތެރިކަމާއެކު ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ އިރުޝާދާއެކު ކަމަށެވެ. އަމީރު ވަނީ މީގެކުރިން އައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ތަރައްގީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ހޭދަކުރި މިންވަރާއި މި ފަސް އަހަރު ތެރޭގައި ހޭދަކޮށްފައިވާ މިންވަރުވެސް ހާމަކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން :

ފެނާއި ނަރުދަމާ:

- 2014ން 2018ށް ކުރީ ސަރުކާރުގައި ހޭދަކޮށްފައިވަނީ 2.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ

- 2019ން 2023ށް މިސަރުކާރުގައި ހޭދަކޮށްފައިވަނީ 6.3 ބިލިއަން ރުފިޔާ

ބަނދަރުހެދުމާއި، ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމާއި ބިން ހިއްކުން:

- 2014ން 2018ށް ކުރީ ސަރުކާރުގައި 1.7 ބިލިއަން ރުފިޔާ

- 2019ން 2023ށް މިސަރުކާރުގައި 12 ބިލިއަން ރުފިޔާ

މަގު ހެދުމަށް:

- 2014ން 2018ށް ކުރީ ސަރުކާރުގައި 96 މިލިއަން ރުފިޔާ

- 2019ން 2023ށް މިސަރުކާރުގައި 5.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ

އަމީރު ވިދާޅުވީ މިސަރުކާރުން އިގްތިޞާދީ ބޮޑެތި ދަތިތަކާއެކުވެސް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއްކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. އަދި ކުރިޔަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ތެރޭގައި އިގްތިޞާދު ދެގުނަކުރުންކަމަށާއި އެކަމަށްވެސް ސިޔާސަތުތަކެއް އެބައޮތްކަމަށް އަމީރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް މިހާރު ނިމެންދަނީ. ޕަސިންޖަރ ޓަރމިނަލް ނިމެމުން އެދަނީ. އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް 4 މިލިއަން ޓޫރިސްޓުންގެ ކެޕޭސިޓީ ހުންނާނެ ތަނެއް. ހަނިމާދޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަޕޯޓް، އައްޑޫ އިންޓަރނޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ހެދެމުންދަނީ. މާލޭ ހާބަރ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދަނީ. މާލެ ކަނެކްޓިވިޓީ މަޝްރޫޢު ކުރިޔަށްދޭ. 140 ރަށުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް އެބަދޭ. އާރުޓީއެލް އެބަދޭ. މިހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދަނީ އިގްތިޞާދު ދެގުނަކުރުމަށް.
އިބްރާހީމް އަމީރު / ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ކޮންމެ ދިމާލަކަށް ބަލާލިނަމަވެސް މިސަރުކާރުން މަސައްކަތްތަކެއް އެދާއިރާތައް ކުރިއެރުވުމަށް ކޮށްފައިހުންނާނެކަމަށެވެ. އިޖުތިމާއީ ގޮތުން ސިޔާސަތުތަކަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައިވާނެކަމަށާއި އެގޮތުން މިނިމަމް ވޭޖު ގެނައުމާއި ސަރވިސް ޗަރޖް ގެނެސްދީފައިވާނެކަމަށް އަމީރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޕޭހާމަނައިޒޭޝަންގެ ދަށުން ޓީޗަރުންނާއި ޑޮކްޓަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކޮށް މަތީ ތައުލީމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކުރުމަށް ހިލޭ ޑިގްރީ ތަޢާރަފްކޮށް ސްޓޫޑެންޓް ލޯނު ކުރިޔަށްގެންދާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މިކަންތައްތަކަކީ މީގެކުރިން ދުވަހަކުވެސް ރާއްޖޭގައި ނުކުރާ ކަންތައްތަކެއްކަމަށާއި މިކަންކަން ކޮށްފައިވަނީ ދުނިޔޭގެ ތާރީޚުގައިވެސް ނުދެކޭ ފަދަ އިގްތިޞާދީ ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކާއެކުކަމަށް އަމީރު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް