ކ. މާލެ
|
8 އޯގަސްޓް 2023 | އަންގާރަ 18:58
ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލް
ލިވިންގ އެކްސްޕޯގައި ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކްގެ ހައުސިންގ ފައިނޭންސިންގގެ ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް
 
ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކުން އަންނަނީ ރާއްޖޭގައި ހޯމް ޕަރޗޭސް ފައިނޭންސިންގ ދޫކުރާ އެންމެ ކުޑަ ރޭޓުގައި ފައިނޭންސްކޮށްދެމުން

މި އަހަރުގެ ލިވިންގ އެކްސްޕޯގައި ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކުން ލިބެންހުރި ފައިނޭންސިންގ ފުރުސަތުތަކާއި ދެމުންދާ ހިދުމަތްތަކާބެހޭ މައުލޫމާތު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އެ ބޭންކުން ބުނެފިއެވެ.

މި އަހަރުގެ ލިވިންގ އެކްސްޕޯ ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 3:00ގައެވެ. ލިވިންގ އެކްސްޕޯ އޮންނާނީ މި މަހުގެ 10ން 12އަށް، ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ މެންދުރު 3:00ން ހަވީރު 6:00ށް، އަދި ރޭގަނޑު 8:00ން 11:00އަށް، ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައެވެ.

އެކްސްޕޯގައި ހުންނަ ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ސްޓޯލުން ބޭންކުގެ މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލުކޮށް، ފައިނޭންސިންގއާ ބެހޭ އެކި މައުލޫމާތު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އެ ބޭންކުން ބުންޏެވެ.

ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކުން އަންނަނީ ރާއްޖޭގައި ހޯމް ޕަރޗޭސް ފައިނޭންސިންގ ދޫކުރާ އެންމެ ކުޑަ ރޭޓުގައި ފައިނޭންސްކޮށްދެމުންނެވެ. ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ހައުސިން ފައިނޭންސިންގ ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ ޝަރުއީ ހަމަތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

ދާދި ފަހުން ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކުން ދޫކުރާ ހޯމް ޕަރޗޭސް ފައިނޭންސިންގއަށް ފައިސާ އަނބުރައި ދެއްކުމުގެ މުއްދަތުވަނީ 25 އަހަރަށް އިތުރުކޮށް، ގްރޭސް ޕީރިއަޑްވެސް 24 މަހާ ހަމަޔަށް އިތުރުކޮށްފައެވެ. މި ބަދަލާއެކު، ގެދޮރު ގަންނަ ފަރާތްތަކަށް މިވަނީ ފައިނޭންސިންގއަށް ކޮލިފައިވުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
33%
33%
0%
0%
0%
33%
ކޮމެންޓް