ކ. މާލެ
|
8 އޯގަސްޓް 2023 | އަންގާރަ 16:07
ބޯއާސް ކްރަޣްވޭކްގެ ބޭނުމަކީ ދުވުމުގެ ތެރެއިން، ޔޫކްރެއިނަށް ފައިސާގެ އެހީ ހޯދައިދިނުން
ބޯއާސް ކްރަޣްވޭކް
ޕޯޑިއަމްއަކަށް އަރައި، ސިޔާސަ ރާގަކަށް ހަޅޭއް ނުލެވިއަސް ބުނަން އުޅޭ އެއްޗެއް ބުނެވިދާނެ ނޫންތަ؟
 
ބޯއާސް ކްރަޣްވޭކްއަކީ ދުރު ރާސްތާތަކަށް ދުވުމަށް ޚާއްސަ ފަހުލަވާނެއް
 
އޭނާއަކީ އާދަޔާ ޚިލާފު ގޮތަކަށް އޭނާގެ ޝުއޫރު ފާޅުކުރަމުންދާ މީހެއް
 
އޭނާގެ ބޭނުމަކީ، ޔޫކްރެއިންގައި ރަޝިއާއިން ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމަ، ވިލާތުގެ ހުޅަނގު ބޯޑަރާ ކައިރިވެފައިވާ މިންވަރު އަންގައިދިނުން

ބޮޑު ކަމެއް ނުވަތަ ހާދިސާއެއް ހިނގުމާއެކު އެ ވާހަކައެއް ދައްކައި، އެކަމަކާ ބަހުސްކޮށް، ޚިޔާލު ފާޅުކުރާ މީހުންގެ އަޑު ގަދަވެއެވެ. އަޑަށް ލެވުނުހާ ބާރެއް ލައި، އެމީހެއްގެ ހިތަށް އަރާހާ އެއްޗެއް ދުލުން ބޭރުކުރާ މީހުން އުޅެއެވެ. ބައެއް މީހުން ދެކޭގޮތުގައި، އެފަދަ ގޮތަކަށް ޝުއޫރުތައް ފާޅު ނުކުރެވިއްޖެނަމަ، ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ ހައްގުން އެ މަހުރޫމުވީއެވެ. ގައުމުތަކުގެ އެންމެ އިސްވެރިންނާ ހިސާބުން ފެށިގެން، އާންމު ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ބެލިކަމުގައި ވީނަމަވެސް، މިކަން އޮތީ މިހެންނެވެ. ކޮންމެ މީހަކުވެސް ބޭނުން ވަނީ، އެކަމެއްގައި އެމީހަކު ދެކޭ ގޮތް، އަނެކާއަށް އިއްވާށެވެ. މެސެޖު ދޭން ބޭނުންވާ މީހާއަށް އަޑު އިވޭހާ ބާރަށެވެ.

ބައިނަލްއަގުވާމީ ޕޯޑިއަމްތަކުގައި މި މޭރުމުން އެންމެ ހޫނު ބަހުސެއް އަދިވެސް ކުރެވެމުންދާ އެއް މައްސަލައަކީ، ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ޔޫކްރެއިންގައި ކުރަމުންދާ ވަރުގަދަ ހަނގުރާމައިގެ މައްސަލައެވެ. ޔޫކްރައިންގެ ބޯޑަރުން އެތެރޭގައި ކުރިއެއް ކަމަކު، މުޅި ދުނިޔެއަށް ހަނގުރާމަ ފެތުރި ހިނގައިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދޭ މީހުން މަދެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް، އެކަމަށް މިއަދު މީހުން ސަމާލުކަން ދޭ މިންވަރު ކުޑަވެއްޖެއޭ ވެސް ދެންނެވިދާނެއެވެ.

ކަމެއް، އެއް ގޮތެއްގައި މާ ގިނަ ދުވަހަށް ދިގުލައިގެން ހިނގައްޖެނަމަ، އެކަމަކީ އާންމު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދުށުމީ އިންސާނީ ތޮބީއަތުވެސްމެއެވެ. ޔޫކްރެއިންގައި ރަޝިއާއިން ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމައަށް ސަމާލުކަން ހޯދުމަށް، ސިޔާސީ ޕޯޑިއަމްތަކުގައި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ވަރުގަދަ ލީޑަރުން، އަޑަށް ލެއްވުނުހައި ބާރެއް ލައްވައި އަޑުގަދަ ކުރައްވަމުން ގެންދަވާއިރު، އާދަޔާ ޚިލާފު ގޮތަކަށް އޭނާގެ ޝުއޫރު ފާޅުކުރަމުންދާ އެކަކީ ނެދަލަންޑްސްގެ ދުވުންތެރިޔާ ބޯއާސް ކްރަޣްވޭކްއެވެ.

ބޯއާސް ކްރަޣްވޭކްއަކީ ދުރު ރާސްތާތަކަށް ދުވުމަށް ޚާއްސަ ފަހުލަވާނެކެވެ. ނުވަތަ އަލްޓްރާ ރަނަރއެކެވެ. އޭނާ މިހާރު ދުވަމުންދާ ޓްރެކު ދެމިގެން ދަނީ ނެދަލަންޑްސްގެ އެމްސްޓަރޑޭމްއިން ޔޫކްރައިންގެ ކީވްއަށެވެ. މަގުސަދު މުހިންމެވެ. އޭނާގެ ބޭނުމަކީ، ޔޫކްރެއިންގައި ރަޝިއާއިން ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމަ، ވިލާތުގެ ހުޅަނގު ބޯޑަރާ ކައިރިވެފައިވާ މިންވަރު އަންގައިދިނުމެވެ. އަދި ދުވުމުގެ ތެރެއިން، ޔޫކްރެއިނަށް ފައިސާގެ އެހީ ހޯދައިދިނުމެވެ.

މި ވަރުގަދަ އަޒުމުގައި ބޯއާސް ކްރަޣްވޭކް ދުވަން ފެށީ ޖުލައި 22 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. 2500 ކިލޯމީޓަރުގެ ރާސްތާއެއް ކަޑައްތުކުރަން ޖެހޭއިރު، އޭނާ އަމާޒު ހިފާފައިވަނީ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް 50 ކިލޯމީޓަރުގެ ރާސްތާއަކަށް ދުވެގެން، 50 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަންޒިލަށް ވާސިލުވުމަށެވެ. ދުވުމުގެ ތެރެއިން ފައިސާގެ އެހީ ހޯދުމުގެ މަގުސަދަކީ، ނެދަލަންޑްސްގައި ހިންގާ ހިލޭ އެހީދޭ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ ސެއިލްސް އޮފް ފްރީޑަމް މެދުވެރިކޮށް، ޔޫކްރެއިނަށް އެމްބިއުލާންސްތަކެއް ގަނެދިނުމެވެ.

އިންތިހާ ދުރު ރާސްތާތަކަށް ދުވާ މީހެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ކުރެވިދާނެ ކަމަކާ ބެހޭގޮތުން އަހަރެމެން މަޝްވަރާކުރަން ފެށީ މީގެ ހައެއްކަ މަސްކުރިން. އެގޮތަށް ޚިޔާލު ބަދަލުކުރަމުން ދަނިކޮށް އަހަރެމެންނަށް ވިސްނުނީ، ޚަބަރަށް އަރާ، ހަނގުރާމަ މިހާ ކައިރިވެއްޖެކަން މީހުންނަށް އަންގައިދެވެން އޮތް ގޮތަކީ، އެމްސްޓަރޑޭމްއިން ކީވްއަށް ދުވުންކަން. މިކަމުން، ބޮޑު އަސަރެއް ކުރުވާނެކަން. ގިނަ އަދަދަކަށް އެހީގެ ފައިސާވެސް އެއްކުރެވިދާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވުނީ.
ބޯއާސް ކްރަޣްވޭކް؛ އަލްޓްރާ ރަނަރ

އުމުރުން 28 އަހަރުގެ މި ޒުވާނާ ކުރަމުންދާ ހިތްވަރުގަދަ ދަތުރުގައި، އޭނާގެ މެނޭޖަރާއި ފޮޓޯގަރާފަރަކުވެސް ދަނީ ބައިވެރިވަމުންނެވެ. ނަމަވެސް، އެމީހުން ދަތުރުކުރަނީ އެއްގަމު އުޅަނދެއްގައެވެ. އެއް އަވަށާ އަނެއް އަވަށާ ދެމެދު އޮންނަ ރާސްތާއަކަށް ބަލައި، ބޯއާސް ކްރަޣްވޭކް، ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް 40 ކިލޯމީޓަރާ 60 ކިލޯމީޓަރާ ދެމެދުގެ ރާސްތާއަކަށް ދުވެއެވެ. އެއަށްފަހު، އަރާމުކޮށް، ނިދައިހެދުމަށް އޭނާވެސް އެ އުޅަނދަށް އަރައެވެ.

50 ދުވަސް. ފިންޏެއް ނުވާނެ. މި އައިސް ވަދެވުނީ ހޫނު މޫސުމުގެ ތެރެއަށް ވިއްޔާ. ވަސްވަސް ދުވާނެ. ހަޑިވެސްވާނެ. އެކަމަކު، މި ވަރުވެސް ވީކަމާމެދު އުފާކުރަން. ދަތުރުގަ މި ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުވެސް ކީވްގަ ބާއްވާފަ އަހަރެމެން އަނބުރާ އަންނާނީ. މިވެސް ބޭނުންކުރެވޭނެތާ ދޯ އެމީހުންނަށް. އެމީހުން މި ބޭނުންކުރާނީ މެޑިކަލް ޓީމެއްގެ ބޭނުމަށް. އަހަރެމެންގެ އަތަކު ބޮޑު ބަޖެޓެއް ނެތް. އެހެންވެ، އެކަންވެސް ވޭތޯ އަހަރެމެން ބަލަމުން މި ދަނީ. އަހަރަމެންނަށް ލިބިފަ މިއޮތް މިންވަރަށް ޝުކުރު ކުރަން. ބޯހިޔާކޮށްލެވޭ. ކައްކާލާ، ނިދާލާހެދޭ. 50 ދުވަސް، އަހަރެމެން ހޭދަކުރާނީ މީގަ.
ބޯއާސް ކްރަޣްވޭކް؛ އަލްޓްރާ ރަނަރ

ދަތުރުގެ މިހާ ހިސާބަށް އާދެވުނުއިރު، ބޯއާސް ކްރަޣްވޭކްއަށް ޖިސްމާނީ ގޮތުން އަނިޔާއެއް ލިބިފައި ނުވާކަން، އޭނާގެ މެނޭޖަރު ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

10 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދަތުރުގެ ރާސްތާއިން 500 ކިލޯމީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއް ހުރަސްކޮށް، ބޯއާސް ކްރަޣްވޭކް ވަނީ އެހީގެ ގޮތުގައި 22000 ޔޫރޯ ހޯދާފައެވެ. އަދުގެ އަގުތަކަށް ބަލާއިރު އެންމެ އެމްބިއުލާންސުގެ އަގުވެސް އުޅެނީ ގާތްގަނޑަކަށް 30000 ޔޫރޯއަށެވެ. ފައިސާ ޖަމާކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ 'އަލްޓްރާ4ޔޫކްރައިން ގޯފަންޑްމީ' ޕޭޖުގައެވެ.  

ބޯއާސް ކްރަޣްވޭކް ރާވާފައި ވާގޮތަށް ދުވުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްދާނަމަ، ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ކީވްއަށް ދެވޭނެކަމަށް އޭނާ އުއްމީދު ކުރެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް