ކ. މާލެ
|
8 އޯގަސްޓް 2023 | އަންގާރަ 00:16
ރައީސް ޞާލިހް އުފާވެރި ދިރިއުޅުން ސިޔާސަތު ލޯންޗްކޮށްދެއްވަނީ
ރައީސް ޞާލިހް އުފާވެރި ދިރިއުޅުން ސިޔާސަތު ލޯންޗްކޮށްދެއްވަނީ
އެމްޑީޕީ
އުފާވެރި ދިރިއުޅުން ސިޔާސަތު
އެމްޑީޕީއާއި ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ އުފާވެރި ދިރިއުޅުން ސިޔާސަތު ލޯންޗްކޮށްފި
 
އުފާވެރި ދިރިއުޅުން ސިޔާސަތުގައި ހިމެނެނީ 3 ބައެއް

އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖޭގެ މެނިފެސްޓޯގައި ހިމެނޭ އުފާވެރި ދިރިއުޅުން ސިޔާސަތު ލޯންޗްކޮށްފިއެވެ.

އުފާވެރި ދިރިއުޅުން ސިޔާސަތު ލޯންޗްކޮށްދެއްވީ، "އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެ" ކުޑަހުވަދޫ ކެމްޕޭން ޖަލްސާގައި، އެމްޑީޕީއާއި ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހެވެ.

މި ސިޔާސަތު އެކުލަވާލާފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ ބަައިވެރިވުމާއި މަޝްވަރާ އަދި ކަމާބެހޭ މާހިރުންގެ އިރުޝާދާއެކުއެވެ. މިކަމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ދަތުރުކޮށް ރައްޔިތުން ބައިވެރިކޮށް ރައްޔިތުންގެ އަޑު އަހައިގެންނެވެ.

އުފާވެރި ދިރިއުޅުން ސިޔާސަތުގައި ހިމެނެނީ 3 ބައެކެވެ.

1 - ދުޅަހެޔޮ ބަދަހި މުޖްތަމައު

2 - އުފެއްދުންތެރި ފުދުންތެރި ޖީލު

3 - ޝާމިލް އޯގާތެރި ރައްޔިތުން

ދުޅަހެޔޮ ބަދަހި މުޖްތަމައު

 • ފެންވަރު ކަށަވަރު ސިއްހީ ހިދުމަތަށް އިތުބާރު
 • ހަމަނޭވާލެވޭ ބޯހިޔާވަހިކަން
 • ރިވެތި އިސްލާމީ ދިރިއުޅުން
 • ފަހުރުވެރި ދިވެހި ރައްޔިތެއް
 • ޖަމާއަތުގެ ބައިވެރިވުމާއި ބާރުވެރުކަން އަދި އިޖްތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން

އުފެއްދުންތެރި ފުދުންތެރި ޖީލު

 • މާދަމާގެ މީހާ މިއަދު
 • ފެންވަރު ކަށަވަރު މަތީތައުލީމާއި ތަމްރީނު
 • ކުރިއަށް ކުޅިވަރު، ކުރިއަށް ކުޅުންތެރިން

ޝާމިލް އޯގާތެރި ރައްޔިތުން

 • އިސްރަށްވެހިންނަށް އިސްކަން
 • ބާރުވެރިވުމުގައި އަންހެނުންނަށް ފަހިކަން
 • ވަށާލެވޭ ހިމާޔަތާއެކު ކުދިންގެ އަޑު
 • މާނަވީ ބައިވެރިވުމުން ގަދަރުވެރި ދިރިއުޅުން

އުފާވެރި ދިރިއުޅުމުގެ ސިޔާސަތުގައި، އެމްޑީޕީއާއި ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ސިޔާސަތުގައި ބުނެފައިވަނީ، އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެއްގެ ފެށުމަކީ އުފާވެރި އާއިލާއެކެވެ. އިންސާނާ ގަރުބަގަތީއްސުރެ ދުނިޔެ ދޫކުރުމާހަމައަށް އެމީހެއްގެ ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ހިދުމަތްތައް އެމީހަކާ ގާތުން، ތަކުލީފެއްނެތި ފުރިހަމައަށް ލިބެންޖެހެއެވެ. ދުނިޔެއަށް އައުމަށްފަހު އެ ދޫކުރާ ނޭވާއަކީ ހަމަނޭވާލެވޭފަދަ މާހައުލަކަށް ދޫކުރާ ނޭވާއަކަށްވުމަކީ އަސާސީ ހައްގެކެވެ.

ދުޅަހެޔޮ ހަށިހެޔޮކަމަށް ބަލިން ރައްކާތެރިވުމާއި، ބަލިން ސަލާމަތްވުމަކީ ހަޔާތުގެ ހުރިހާ މަރުހަލާއެއްގައިވެސް ތަނަވަސްވެފައިވާ ފުރުސަތަކަށް ވާންޖެހެއެވެ. ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްގެ ސަބަބުން މުޖުތަމައުގައި އެހެން ފަރުދުންނެކޭ އެއްފަދައިން ކަންކަމުގައި ޝާމިލުވެއުޅުމަށް އެފަރާތްތަކަށް އެއްވެސް ހުރަހެއް އޮވެގެންނުވާނެއެވެ.

ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭ ކަންކަމުގެ ގޮތް ނިންމުމުގައި އެ ކުދިންގެ އަޑު އަހާ، ޝާމިލުކުރާ ވެއްޓެއްގައި, އެންމެންގެ ލޯތްބާއި އަޅާލުމާއި ހިމާޔަތާއިއެކު ބޮޑުވެ، ކިޔެވުމާއި ކަސްރަތާއި ކުޅިވަރުގެ ފުރުސަތު މުޖުތަމައުގައި ތަންމިނަށް ހުޅުވާލެވިފައި އޮވެ، އޭގެ ހެޔޮ ފައިދާ ލިބުމަކީ ހަމަ ކޮންމެ ކުޑަކުއްޖެއްގެވެސް ހައްގެކެވެ.

މިގޮތުގައި އިބްތިދާއީ އަދި މެދު މަދަރުސީ ތައުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމުން ވިލުންތެރި މުޖުތަމައުއެއްގެ ހެދިހުރި ޒުވާނަކަށް ވުމުގެ ބިންގާ އެވަނީ އަޅާދެވިފައެވެ. މި ބިންގާގެ މަތީގައި ދިރިއުޅުމުގެ ހުރިހާ މަރުހަލާއެއްގައިވެސް އިސްލާމީ ސައްހަ އަގީދާ އިސްކޮށް، އިންސާނީ ކަރާމާތް ރައްކާތެރިކޮށް، އިޖްތިމާއީ އިންސާފު ގާއިމުކޮށް، ދިވެހިންނަށްވީތީ ފަހުރުވެރިވާ ޖީލެއް ބިނާކުރުމަށް ބާރުއަޅަންޖެހެއެވެ.

ފެންވަރު ރަނގަޅު ޒަމާނީ އިލްމާއި ހުނަރުން ހަމަ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ކުދިން ތާޒާވާންޖެހެއެވެ. ފެންވަރު ރަނގަޅު މުދައްރިސުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކުދިން ތަރުބިއްޔަތުކުރުމަށްޓަކައި ކުޑަ ސްކޫލެއް ބޮޑު ސްކޫލެއް ތަފާތުނުކޮށް ވަސީލަތްތައް ފުރިހަމަވާންޖެހެއެވެ.

ގައުމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާތަކުން ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން، ފެންވަރު ރަނގަޅު ތައުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ފުރުސަތުތައް ހޯދައިދޭންޖެހެއެވެ. ފަންނީ ތަފާތު ހުނަރުތަކާއި ކުޅިވަރުން ކުރިއަށްދާނެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދީ، އަތޮޅު ދުނީގެ އެތެރެއިންނާއި ރާއްޖޭގެ އަސްދަނޑީގެ ބޭރަށް ފަންނުވެރިކަމާއި ހުނަރުވެރިކަން ނެރެދޭންޖެހެއެވެ.

މުޖުތަމައުގައި ކުރިއަށްދިއުމަށް ހުންނަ މިފަދަ ފުރުސަތުތައް ހޯދުމުގައި އަދި އެފުރުސަތުތަކުގެ ބޭނުންހިފުމުގައި ވަކި ޖިންސަކަށްވީތީ ހުރި ހުރިހާ ހުރަހެއް ނައްތާލަންޖެހެއެވެ. މި މަގުން ކުރިއަށްދާ ކޮންމެ ޒުވާނަކީވެސް މުޖުތަމައުއަށް ފައިދާހުރި މަސައްކަތެއްގައި ޝާމިލުވާ، ކުރިމަގު ބައްޓަންކުރެވޭނެ މަގު ކޮށައިދީފައިވާ، ފުދުންތެރި ދިރިއުޅުމެއް އުޅުމުގެ މަގު ތަނަވަސްވެފައިވާ ފަރާތެއްކަން ޔަގީންކުރަންޖެހެއެވެ.

އަމާން ރައްކާތެރި މުޖުތަމައުއެއް ބިނާކުރެވޭނީ ކުށުގެ ވެއްޓަށް ހުށަހެޅޭ ސަބަބުތައް ދެނެގަނެ، އެ ސަބަބުތައް ނައްތާލާ ކުށުގެ ވެއްޓަށް ފާރަވެރިވެގެންނެވެ. މުޖުތަމައުއިން ހަވާސާވެފައިވާ ޒުވާނުންނާއި، އެކި ސަބަބުތަކަށްޓަކައި އަނބުރާ އާއްމު ހާލަތަށް ރުޖޫއަވެ، އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް ތެދުވުމަށް އިތުރު އެހީ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް، ވަށައިގެން އެހީއާއި ވަށާޖެހޭ ފަރުވާ ހުޅުވާލަންޖެހެއެވެ.

މި މޭރުމުން މުޖުތަމައު ބިނާކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގައި، އިތުރު އެހީ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އިޖްތިމާއީ ރައްކާތެރިކަމާއި ސިއްހީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ދިގު އަތް ފޯރަންޖެހެއެވެ. ދިރިއުޅުމުގެ އެކި މަރުހަލާތައް ކަޑައްތުކުރުމަށްފަހު އިސްރަށްވެހިކަމާ ކުރިމަތިލާއިރު، އެ ފަރާތްތަކަކީވެސް މުޖުތަމައުގައި ގަދަރުވެރިކަމާއެކު ދިރިއުޅޭ، އަދި އެ ފަރާތްތަކަށް ލިބިފައިވާ އިލްމާއި ހިލްމާއި ހުނަރާއި ތަޖުރިބާގެ ބޭނުން މުޖުތަމައުގައި ފަހިވެފައިވާ ފަރާތްތަކަކަށްވާންޖެހެއެވެ. އުފާވެރި މުޖުތަމައުއަކީ ވަކި ވަކި ފަރުދުންނާއި، އާއިލާތަކާއި، އެ ގުޅުންތަކުގެ މެދުގައި އޮންނަ ބަދަހިކަމެވެ.

ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އެމްޑީޕީން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ރާއްޖޭގެ ހިންގުން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ: ނިޔާޒު
ކުޑައިރުގެ އެކުވެރިޔާ، ރައީސް ސާލިހުއާ އޮތް ގާތްގުޅުން ކަނޑާލުންވީ ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނޫން: ރައީސް ނަޝީދު
ފާޑުކިޔުންތަކުން އަޑުކަނޑުވައެއް ނުލެވޭނެ: މާރިޔާ
ސަރުކާރުން ދަނީ ގަސްތުގައި މައުލޫމާތު ހިފަހައްޓައި، ސިއްރުކޮށް، މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމަށް ހުރަސް އަޅަމުން: އެމްޑީޕީ
އިންތިޚާބުތަކުން އެމްޑީޕީ ބަލިވި ސަބަބުތައް ދެނެގަތުމަށް ދިރާސާއެއް ކުރުމަށްފަހު މަގުޗާޓެއް އެކުލަވާލަނީ
މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގުތައް ކަށަވަރުކޮށް ސިޔާސީ ފިކުރަށް ބަލައި މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިނުކުރުމަށް އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި
އެމްޑީޕީން އަބަދުވެސް މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގުގައި މަސައްކަތްކުރާނެ: ރައީސް ސާލިހު
ޑިމޮކްރެޓްސް އާއި އެމްޑީޕީއިން ގުޅިގެން މަޖިލިސް އިންތިޚާބަށް ނުކުތް ނަމަ ފުދޭވަރެއްގެ ގިނަ ގޮނޑިތައް ކާމިޔާބުކުރެވުނީސް: މެންބަރު އާޒިމް