ކ. މާލެ
|
1 އޯގަސްޓް 2023 | އަންގާރަ 07:57
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ރާއްޖެއެމްވީ
މުޞްޙަފް އެންދި މައްސަލަ
މުޞްޙަފް އެންދުމާއި ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅުނާޅާ ދޫކޮށްލެވިގެން ދިއުމަކީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި ޤަބޫލުކުރެވޭނެކަމެއްނޫން - ސަރުކާރު
 
އަލް-އަޤްސާ މިސްކިތަށް އިސްރާއީލުން މެދުނުކެނޑި ދެމުންގެންދާ ހަމަލާތަކާއި، ހަރިންމަ ތެރެއަށް ހުއްޓުމެއްނެތި ވަނުންވެސް ކުށްވެރިކުރި
 
މިއީ މުޖުތަމުޢު ބައިބައިކޮށް ފިތުނަ ފަސާދަ އުފެއްދުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލެއް
 
އެފަދަ އަމަލުތަކަކީ ހަރުކަށި ފިކުރުތައް ފެތުރުމަށް ބާރުއަޅާ އަމަލުތަކެއް

އިންސާނީ ހައްޤުގެ ނަމުގައި ދީނުގެ އަސާސްތަކުގެ ޚިލާފަށް ހިންގާ މިފަދަ އަމަލުތަކާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅުނާޅާ ދޫކޮށްލެވިގެން ދިއުމަކީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި ޤަބޫލުކުރެވޭނެކަމެއްނޫން ކަމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ބުނެފިއެވެ.

ސަރުކާރުން މިހެން ބުނެފައިވަނީ ސްވީޑަން އަދި ޑެންމާކްގައި މުޞްޙަފް އެންދުމާއި އަލް-އަޤްސާ މިސްކިތުގެ ހަރިންމަ ތެރެއަށް އިސްރޭލުގެ ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ މިނިސްޓަރު ވަނުމާ ގުޅިގެން އޯ.އައި.ސީ. އިން ޚާރިޖީ ވަޒީރުންގެ ފެންވަރުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި، ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަން ދެއްވި ތަގުރީރުގައެވެ.

ދާދިފަހުން ސްވީޑަން އަދި ޑެންމާކްގައި ހުންނަ އިރާޤްގެ އެމްބަސީ ކުރިމަތީގައި މުޞްޙަފް އަންދާލި މައްސަލަ ކުށްވެރިކޮށް އެފަދަ އަމަލުތައް ތަކުރާރުވިޔަނުދިނުމަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅޭގޮތުންނާއި އަލް-އަޤްސާ މިސްކިތުގެ ހަރިންމަ ތެރެއަށް އިސްރޭލުގެ ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ މިނިސްޓަރު ވަދެފައިވާތީ، އެކަން ކުށްވެރިކޮށް، ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އަދި އިރާޤުގެ ސަރުކާރުތަކުން އިސްވެ، އޯގަނައިޒޭޝަން އޮފް އިސްލާމިކް ކޯޕަރޭޝަންގެ (އޯ.އައި.ސީ.) ޚާރިޖީ ވަޒީރުންގެ ފެންވަރުގައި ވަރޗުއަލްކޮށް އެކްސްޓްރާ-އޯޑިނަރީ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައިވެއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ތަޤްރީރުކުރައްވަމުން މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ވަނީ މުސްޙަފް އެންދުން ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރައްވާ، އެފަދަ އަމަލުތަކަކީ ހަރުކަށި ފިކުރުތައް ފެތުރުމަށް ބާރުއަޅާ އަމަލުތަކެއްކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި، އެ އަމަލުތަކަކީ މުސްލިމް އުންމަތައް ލިބޭ ހިތާމައެއްގެ އިތުރުން، މުޖުތަމުޢު ބައިބައިކޮށް ފިތުނަ ފަސާދަ އުފެއްދުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލެއް ގޮތުގައިވެސް މިނިސްޓަރު ޝާހިދުގެ ތަޤްރީރުގައި ވަނީ ސިފަކުރައްވާފައެވެ. ހަމައެއާއެކު، އިންސާނީ ހައްޤުގެ ނަމުގައި ދީނުގެ އަސާސްތަކުގެ ޚިލާފަށް ހިންގާ މިފަދަ އަމަލުތަކާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅުނާޅާ ދޫކޮށްލެވިގެން ދިއުމަކީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި ޤަބޫލުކުރެވޭނެކަމެއްނޫން ކަމުގައިވެސް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

Advertisement

އެގޮތުން، އ.ދ.ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ މަޖިލީހުން މި ހިނގާ ޖުލައި މަހު ފާސްކުރި ޤަރާރަކީ އެކުގައި މަސައްކަތްކޮށްގެން ލިބޭ ކާމިޔާބީއެއްގެ ދަލީލެއް ގޮތުގައިވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި، މިފަދަ އަމަލުތައް ހުއްޓުމަށް ސުލްހަމަސަލަސްކަން ދެމެހެއްޓުމަށާއި އިޚްތިރާމްކުރުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ މުހިންމުކަންވެސް ތަޤްރީރުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، އަލް-އަޤްސާ މިސްކިތަށް އިސްރާއީލުން މެދުނުކެނޑި ދެމުންގެންދާ ހަމަލާތަކާއި، ހަރިންމަ ތެރެއަށް ހުއްޓުމެއްނެތި ވަނުންވެސް ކުށްވެރިކުރެއްވިއެވެ. މިފަދަ އަމަލުތަކަކީ މެދުއިރުމަތީގެ ސުލްހަމަސަލަސްކަން ގެއްލުވާލަފަދަ އަމަލެއްކަން ވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި، އެ މަނިކުފާނުގެ ތަޤްރީރުގައި ދިވެހި ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުން އަބަދުމެހެން ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނާއެކު ވާނެކަމުގައި ވިދާޅުވެ، ފަލަސްތީނުގެ ބިންތަކަށް އިސްރާއީލުން ވެރިވެގަތުން ނިމުމަކަށް ގެނެސް، ފަލަސްތީނުގެ މިނިވަން ދައުލަތެއް ޤާއިމްކޮށް، 1967 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީގެ ބޯޑަރާ ހިސާބަށް އިސްރާއީލުން ފަހަތަށް ޖެހުމަށް ބާރުއަޅާ، ފަލަސްތީނުގެ ދައުލަތުގެ ވެރިރަށުގެ ގޮތުގައި އިރުމަތީ ޤުދުސް އޮންނަން ޖެހޭ ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ބައްދަލުވުން ނިމިގެންދިޔައީ އޯ.އައި.ސީ.ގެ މެންބަރު ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައި މި ދެ އަމަލުތައް ކުށްވެރިކޮށް، މެދުކެނޑުމެއްނެތި މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ހާމަކޮށް، ދެ ޤަރާރެއްވެސް ފާސްކޮށްގެންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް