ކ. މާލެ
|
30 ޖުލައި 2023 | އާދީއްތަ 11:54
ޖައިލަމްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ދައުވާ އުފުލާފައިވާ 4 މީހުންގެ މައްޗަށްވެސް ކުށް ސާބިތުނުވާކަމަށް ވަނީ ޙުކުމްކޮށްފައި
ޖައިލަމްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ދައުވާ އުފުލާފައިވާ 4 މީހުންގެ މައްޗަށްވެސް ކުށް ސާބިތުނުވާކަމަށް ވަނީ ޙުކުމްކޮށްފައި
ރާއްޖެއެމްވީ
ޖައިލަމްގެ މަރު
ޖައިލަމްގެ މަރު: އިރުފާނަށް ޗިޓް ރައްދު ނުކުރެވޭތީ އިސްތިއުނާފު އަޑުއެހުން ކުރިއަށް ނުގެންދެވުނު
 
ދައުލަތުން 8 ސިއްރު ހެކިވެރިއަކު ހުށައެޅި ނަމަވެސް އޭގެ ތެރެއިން 5 ހެކިވެރިއަކު ހާޒިރުވެފައެއް ނުވޭ
 
ހުމައިދު ފިޔަވައި ދެން ތިބި 3 މީހުންގެ ބައި ދައުލަތުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރި
 
ޖައިލަމް މަރާލާފައިވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު

ހ. ހަންޑްރެޑް ފްލާވަރސް, ޖައިލަމް އަހުމަދު ޝާކިރުގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ދައުވާ އުފުލާފައިވާ 4 މީހުންގެ މައްޗަށްވެސް ކުށް ސާބިތުނުވާކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފައިވާއިރު، އެ ޙުކުމުގެ އިސްތިއުނާފު އަޑުއެހުން ކެންސަލްވެއްޖެއެވެ.

އެ މައްސަލައިގައި ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ގަސްތުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ދައުވާކުރި ހަތަރު މީހުންނަކީ ނަސީބު ސައީދު، ވީނަސްވިލާ، ސ. ފޭދޫ، އިސްމާއިލް އަނީގު، ވ. ސިނަމާލެ، އަލީ އިރުފާން، ޖަމްނާ، ފުވައްމުލަކު އަދި މުހައްމަދު ހުމައިދު، ފިޔަޖަހާގެ، ގއ. ވިލިނގިލިއެވެ.

އޭގެ ތެރެއިން ހުމައިދު ފިޔަވައި ދެން ތިބި 3 މީހުންގެ ބައި ދައުލަތުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރީއެވެ.

މި އަޑުއެހުން ހައިކޯޓުގައި ތާވަލު ކޮށްފައި އޮތީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:15 އަށެވެ. ނަމަވެސް އަޑުއެހުން ކެންސަލްވެފައިވަނީ މި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އަލީ އިރުފާނަށް ޗިޓް ރައްދުކޮށްދެވިފައިނުވާތީއެވެ.

ޖައިލަމް މަރާލާފައިވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހުގެ ރެއެވެ. އޭނާއަށް ހަމަލާދިނީ ދަރުބާރުގެ ކައިރީގައި ހުންނަ އޭނާގެ ގެ, ހ. ހަންޑްރެޑްފްލާވަރސް ކައިރީގައެވެ. އޭނާގެ ހަށިގަނޑުގެ 12 ތަނަކަށް ވަޅި ހަރާފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ދައުލަތުން ހުށައެޅި ހެކިވެރިން ބުނާ ގޮތުގައި ޖައިލަމް އޭޑީކޭއަށް ގެންދިޔައިރުވެސް ހަރަކާތެއް ނެތެވެ. އޭނާގެ ފުއްޕާމެއާއި، ބޮޑެތި ލޭނާރުތަކަަށް އަނިޔާވެފައިވެއެވެ. ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ގިނަ ޒަޚަމްތަކެއް ދީފައިވާތީ، ޝޮކެއް ޖެހި މީހާ މަރުވާ ވަރަށް ހަށިގަނޑުން ލޭ ބޭރުވެފައި ހުއްޓެވެ. ހެކިތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ޖައިލަމް މަރުވީ "ހައިޕޯވޮލެމިކް ޝޮކް"އެއް ޖެހިގެންނެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ދައުވާ އުފުލާފައިވާ 4 މީހުންގެ މައްޗަށްވެސް ކުށް ސާބިތުނުވާކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފައިވަނީ 10 މާރޗު 2022ގައެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ދައުލަތުން 8 ސިއްރު ހެކިވެރިއަކު ހުށައެޅި ނަމަވެސް އޭގެ ތެރެއިން 5 ހެކިވެރިއަކު ހާޒިރުވެފައެއް ނުވެއެވެ.

Advertisement

އެކި ފަހަރު އެމީހުން ހާޒިރު ކުރުމަށް މަސައްކަތްވެސް ކުރެވުނެވެ. ވުމާއެކު، އެމީހުން ތަހުގީގަށް ދީފައިވާ ބަޔާނަށްވެސް ޝަރީއަތުން ރިއާޔަތް ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ހާޒިރުވި 3 ހެކިންގެ ތެރެއިންވެސް 2 މީހުން ބުނެފައިވަނީ ހާދިސާ ހިނގި މަންޒަރު ނުފެންނަކަމާއި، ދައުވާލިބޭ ފަރާތްތައް އައިޑެންޓިފައި ކުރަން ނޭނގޭކަމަށެވެ.

ދެން ހުރި ހެކިވެރިޔާވެސް ފަހުން ވަނީ އެއީ އޭނާ މަސްތުގެ ހާލަތުގައި ހުރެ ދިން ހެކިބަހެއްކަމަށް ބުނެ ކޯޓަށް ސިޓީއެއް ހުށައަޅާފައެވެ. އެކަން އިތުރަށް ކަށަވަރުކުރުމަށް އެ ހެކިވެރިޔާ ހާޒިރު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް އޭނާ ހާޒިރުވެފައެއްވެސް ނުވެއެވެ.

އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ދައުވާލިބޭ މީހުންނަށް އޭގައި ހުރި މައުލޫމާތު ބަލައި ސުވާލު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް އެއްޗަކަށް ނުވާއިރު، އެ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުމަށް މައުލޫމާތު ދިން ފަރާތްތައް ހާޒިރު ކުރެވިފައިނުވާތީ މައްސަލައިގެ ނިންމުމަށް ވާސިލުވުމަށް އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓަށް ޝަރީއަތުން ރިއާޔަތެއް ނުކުރެއެވެ.

ގާޒީ ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި އެމީހުން ހާޒިރު ކުރެވުނު ނަމަ އެ ހާލަތު ތަފާތުވީހެވެ.

ދައުލަތުން ހާދިސާ ހިނގިއިރު ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ އަމަލުތައް ފެންނަ އަދި އެއާ ގުޅުންހުރި 19 ސީޑީއެއް ހުށައަޅާފައިވާއިރު، އޭގެ މައްޗަށް 4 "ވީޑިއޯ އެންޑް އިމޭޖް އެނާލިސިސް ރިޕޯޓް"އެއް ހުށައަޅާފައިވެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، ފުޓޭޖްތައް ނެގި ލޮކޭޝަންއާއި، ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއާ ހަމައަށް އެ ފުޓޭޖްތައް އައި ގޮތް ބަޔާންކޮށްދޭ ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީއެއް އެއްވެސް ސީޑީއަކާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ހުށައަޅާފައެއް ނުވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް