ކ. މާލެ
|
25 ޖުލައި 2023 | އަންގާރަ 07:12
ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
ހާރިޖީ ވުޒާރާ
ޑެންމާކުގައި ޤުރުއާން އެންދުން
ޑެންމާކުގައި ޤުރުއާން އެންދުން ދިވެހި ސަރުކާރުން ކުށްވެެރިކޮށްފި
 
މިފަދަ އަމަލުތަކަކީ ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ތެރެއިން ހިންގި ކަމެއް ކަމަށް ބުނެ ފަރުޖައްސާނުލެވޭނެ
 
ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖުތަމައު ގުޅިގެން، އިސްލާމް ދީނާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ މިފަދަ ހަރުކަށި އަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ

ޑެންމާކުގައި ކީރިތި ޤުރުއާން އެންދި މައްސަލަ ދިވެހި ސަރުކާރުން ކުށްވެރިކޮށްފިއެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ޑެންމާކުގައި ހުންނަ އިރާގުގެ އެމްބަސީ ކުރިމަތީގައި ކީރިތި ޤުރުއާން އަންދާފައިވާ ކަމަށާއި، ދިވެހި ސަރުކާރުން އެ އަމަލު ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރާ ކަމަށެވެ.

މިފަދަ އަމަލުތައް ތަކުރާރުކޮށް ފެންނަމުންދާކަން ފާހަގަކޮށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ ރުޅިވެރިކަމުގެ މިފަދަ އަމަލުތައް ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ތެރެއިން ހިންގި ކަމެއް ކަމަށް ބުނެ ފަރުޖައްސާނުލެވޭނެ ކަމަށެވެ. ނަސްލީ ތަފާތުކުރުމާއި ވަކި ޤައުމަކަށް ނިސްބަތްވީތީ ތަފާތު ކުރުމާއި އެ ނޫންވެސް ތަފާތު ކުރުންތައް ނައްތާލުމުގައި ކުރިއެރުންތައް ހޯދާފައިވިނަމަވެސް މިފަދަ ހަރުކަށި އަމަލުތައް ހިންގުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމުގެ ސަބަބުން ބިރުވެރިކަން އުފެދި މުޖުތަމައުގެ ހަމަނުޖެހުން އުފެދި ހޯދާފައިވާ ކުރިއެރުމުގައި އަނެއްކާ ވެސް ފަހަތަށް ޖެހޭނެ ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement

ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖުތަމައުގެ ގުޅިގެން އިސްލާމް ދީނާމެދު ހިންގާ މިފަދަ ހަރުކަށި އަމަލުތައް ކުށްވެރިކޮށް، ރުޅިވެރިކަމާއި ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލައި ގުޅިގެން ދިރިއުޅެވޭ ފަދަ މުޖުތަމައެއް ބިނާކުރުމަށް ވެސް ދިވެހި ސަރުކާރުން ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖުތަމައު ގުޅިގެން، އިސްލާމް ދީނާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ މިފަދަ ހަރުކަށި އަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވެސް ގޮވާލާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް