ކ. މާލެ
|
24 ޖުލައި 2023 | ހޯމަ 12:35
އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް
އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް
އެފްއޭއެމް
އެފްއޭއެމް
އެފްއޭއެމް އިސްލާހު ކުރެވޭނީ ކުލަބުތަކަށް، ފައިސާގެ ދަހިވެތިކަމުގައި ކުލަބުތަކަށް ކޮންމެ ގޮތެއް ވެސް އޯކޭ!
 
އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް ބައްސާމް ކުލަބުތަކަށް ފައިސާ ދޭ ވާހަކަ އަކީ އަބަދުމެ ދެކެވެމުން އަންނަ ވާހަކައެއް

މިހާރު އަނެއްކާ ވެސް މިއީ ދިވެހި ފުޓުބޯޅައިގެ ހާލަތު ދަށްވެފައިވާ ކަމަށް އެންމެން ވެސް ބުނަމުން އަންނަ ދުވަސް ކޮޅެކެވެ. ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް)ގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލު އަދި އޭނާގެ ޓީމު ފެއިލްވެފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ދޫތައް ގިނަ ވެއްޖެ އެވެ. ބައްސާމަށް މިކަން ކުރެެވިދާނެ ކަމަށް މިހާރު ޤަބޫލު ކުރަނީ ވެސް ހަމައެކަނި އޭނާގެ އައުވާނުންނެވެ. ނުވަތަ ކައިރީގައި އުޅޭ ކުދިން ކޮޅެވެ. މިއީ މޮޅު ވާހަކައަކުން ކަންކަން ކުރެވޭނެ ދުވަސްވަރެއް ނޫނެވެ. އަމަލުން ނުދެއްކިއްޖެ ނަމަ، ދެން ހަތިޔާރު ބަހައްޓާފައި ވަޑައިގަންނަވަންވީ އެވެ. ނަމަވެސް ބައްސާމް ވިދާޅުވަނީ އޭނާ އެ މަގާމަށް އައީ ކުލަބުތަކުގެ ތާއީދާއެކު ކަމަށާއި، އެ މަގާމުން ދުރަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ ވެސް ކުލަބުތަކުން އެދުމުން ކަމަށެވެ.

Advertisement

ފުޓުބޯޅަ ރަނގަޅު ކުރާ ވާހަކަ ކިތަންމެ އަޑު ހަރުކޮށް އާންމުން ދެއްކި ނަމަވެސް، ނުވަތަ އެފްއޭއެމާ ދެކޮޅަށް ބޮޑު ހަރަކާތެއް ފެށި ނަމަވެސް، ހަގީގަތުގައި އެފްއޭއެމް ބަދަލު ކުރުމުގެ ބާރު އޮންނަނީ ކުލަބު ތަކަށެވެ. އެކަން ކުރަން ޖެހޭނީ ކުލަބުތަކުންނެވެ. މިއަދާ ހަމައަށް އައިއިރު ދިވެހި ފުޓުބޯޅަ އަޑިއަޅާލުމުގެ ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭ އެންމެ ބޮޑު އެއް ބަޔަކީ ކުލަބުތަކެވެ. ތަކުރާރުކޮށް ބައްސާމް ގޯސް ހައްދަވަމުން ގެންދާކަން އެނގިތިބެމެ، ބައްސާމް ދެ ވަނަ ދައުރަކަށް ވެސް ގެނައީ އެވެ. ރަނގަޅެވެ. އެންމެ ފަހުން އޮތް އިންތިޚާބުގައި ބައްސާމާ ވާދަ ކުރާނެ މީހަކު ވެސް ނުވި އެވެ. ނަމަވެސް ބައްސާމުގެ ނަން އެކަނި އޮތޭ ކިޔާފައި، ކުލަބުތަކުން އޭނާ އަށް އާނބަސް ބުނަން ޖެހޭ ހެއްޔެވެ؟ "ނޫނެކޭ" ނުބުނެވެންވީ ސަބަބެއް ނެތެވެ.

މީގެ ކުރިން 2019 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި އެފްއޭއެމްގެ ކޮންގްރެސްގެ ތެރެއިން - އެފްއޭއެމް

ބައްސާމާ ދެކޮޅަށް މީގެ ކުރިން ކުލަބުތަކުން ހަނގުރާމައެއް ފެށި އެވެ. ބައްސާމުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ނިއުރޭޑިއަންޓާއި ވިކްޓަރީން ސޮއިކުރި އެވެ. މި ދެ ކުލަބުން އޭރު އެފްއޭއެމާ ދެކޮޅަށް ތެދުވީ ވައުދުތަކާ ހިލާފުވުމުންނެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެއް ކަމަކީ ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމުން ލިބެން ޖެހޭ އެއް މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭން ފަހުން އެފްއޭއެމުން އެއްބަސްނުވުމެވެ. ނަމަވެސް މިއާއެކު އެފްއޭއެމުގެ ވިސްނުން މި ކުލަބުތަކާމެދު ބަދަލުވެ، އެންމެ ފަހުން ނިއު، ވިކްޓްރީ ކުރިމަތިވީ ސަސްޕެންޝަނެކެވެ. މިހާރު ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގައި ތިބުމާއެކު މި ކުލަބުތަކުގައި މާބޮޑު ގަދަފަދަ ކަމެއް ނެތެވެ. މިއީ އެފްއޭއެމުން ވެސް ބޭނުންވިގޮތް ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ބުނެ އެވެ.

ފުޓުބޯޅައިގެ މައްސަލައިގައި ތަޖުރިބާކާރުން ބުނާ ގޮތުގައި ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭ ބަޔަކީ ކުލަބުތަކެވެ. ސަބަބަކީ ކުލަަބުތަކުން އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް ބައްސާމު ދޭ ފައިސާ ކޮޅަށް ދީލާލާ ކަމުގެ ތުހުމަތެވެ. މިއީ އަބަދުމެ ދިވެހި ފުޓުބޯޅައިގައި މިހާރު ދެކެވެމުން އަންނަ އެއް ވާހަކަ އެވެ. އަނެއްކޮޅުން މޮޅު ގޮތް ހޯދާލުމަށް ކުލަބުތަކުގެ މީހުން ބައްސާމްގެ އެކްސްކޯ އަށް ލަނީ އެވެ. މަގުމަތީ ބަހުރުވައިން ބުނާނަމަ، ބައްސާމް ކުލަބުތައް ފައި ދަށު ލަނީ އެވެ. ނުވަތަ ބައްސާމަށް ކުލަބުތައް ވިކެނީ އެވެ. ހަގީގަތުގައި މިކަމުގެ އަސަރު ކުރަނީ ދިވެހި ފުޓުބޯޅަ އަށެވެ. ކުލަބު ފުޓުބޯޅަ އަށެވެ. ޤައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުމަށެވެ.

މިހާރު މިއަދާ ހަމައަށް ކިހިނެއް މިވީ؟ އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް ބައްސާމް ކުލަބުތަކުގެ ވެރިންނަށް ފައިސާ ދޭ ވާހަކަ މި އިވެނީ. ދެން އެމީހުންގެ ވޯޓު އޮންނާނީ ބައްސާމަށް. ކުރިން ދުވަހުގެ ޕްރެސްގައި ބައްސާމު އެ ބުނީ އެ ވާހަކަ. ކުލަބުތަކުން ބޭނުންވީމައޭ އައީ ވެސް އަދި ދުރަށް ދާނީ ވެސް. ކުލަބުތަކުން ބޭނުންވޭބާ ދުރު ކުރަން؟ އަޅުގަނޑަށް ހިޔެއް ނުވޭ. ބައްސާމްގެ ނެތެއްނު އެއްވެސް ހާސްކަމެއް ވެސް. ހަމަޖެހިލައިގެން އިނދެ އެހެން އެ ބުނެލީ. އެއީ އަސްލު އެކަން ވާ ގޮތަކީ."
ފުޓުބޯޅައިގެ ތަޖުރިބާކާރު ބޭފުޅެއް
މީގެ ކުރިން 2019 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި އެފްއޭއެމްގެ ކޮންގްރެސްގެ ތެރެއިން - އެފްއޭއެމް

ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ކުލަބުތައް އޮތީ ބައްސާމް "ހައިޖެކް" ކޮށްފަ އެވެ. ސަބަބުތައް ވެސް އެ ބޭފުޅުން ދައްކަވަ އެވެ. އޭގެ އެއް ސަބަބަކީ ބައްސާމްގެ އެކްސްކޯ އަށް ވެސް ކުލަބުތަކުގެ މީހުން ލުމެވެ. ހަގީގަތުގަައި ބައެއް ކުލަބުތަކުގެ ކޯޗުން ވެސް މިކަމާ ދެކޮޅު ހަދަ އެވެ. ނަމަވެސް އެއިން މީހަކު އެ ވާހަކަ ދައްކައިފި ނަމަ، އެމީހަކަށް އެތެރެއިން އެހާ ޕްރެޝަރު އާދެ އެވެ. ނުވަތަ އެމީހުން "މަންޒަރުން" ގެއްލުވާލަ އެވެ. މިހާ ހިސާބަށް ފުޓުބޯޅައިގެ ކަންކަން ދިޔައިރު ވެސް ކުލަބުތަކަށް ހަމަ ހިލަމެއް ވެސް ނުވަނީބާ އެވެ؟ ނުވަތަ އެ މަންޒަރު ފެނުނު ނަމަވެސް، އަމިއްލަ އަށް ކަނު ބަޔަކަށް ވެގެން ތިބެނީބާ އެވެ؟

ތެދު ތެދަށް ދަންނަވާނަމަ، ފުޓުބޯޅައިގެ ހާލަތު ބަދަލު ކުރަން މިއަދު ތެދުވެވަޑައިގަންނަވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާންވީ ޤައުމީ ޓީމުގެ ކުރީގެ މެނޭޖަރު އިބްރާޙީމް އާމިރު (ސަލްސާ އާމިރު)، އެފްއޭއެމްގެ ކުރީގެ ޖެނަރަލް ސެކްރެޓަރީ ހާމިދު ޢަބްދުލް ޣަފޫރު، އެފްއޭއެމްގެ ކުރީގެ ހިންގާ ސެކްރެޓަރީ ޙުސެއިން ރަޝީދު ނުވަތަ ދެން ވެސް ފުޓުބޯޅަ އަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ބޭފުޅުންނެއް ނޫނެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ އެކަމައިގެން ތެދުވާން ޖެހޭނީ ކުލަބުތަކެވެ. ސަލްސާ އާމިރުމެން ފަދަ ބޭބޭފުޅުން އެ ނުކުންނެވީ ކުލަބުތަކަށް އެކަން ނުކުރެވުނީމަ އެވެ. ދިވެހިންގެ އެއް ވަނަ ކުޅިވަރު ފަހަތަށް ސޮއްސާލައިގެން ގޮސް، އަތް ނުފޯރާ ފަށަށް ދާން ކުލަބުތަކުން ވަރިހަަމަ ވެގެން ތިބި ނަމަވެސް، އެ ބޭބޭފުޅުން އެގޮތް ބޭނުންނުވާތީ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް