ކ. މާލެ
|
23 ޖުލައި 2023 | އާދީއްތަ 21:21
ސާޖަންޓް އާދަމް ހަލީމް ކްރިމިނަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ބިލްޑިންގ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ސާޖަންޓް އާދަމް ހަލީމް ކްރިމިނަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ބިލްޑިންގ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ޕޮލިސް
ތަހުގީގުކުރުން
ތަހުގީގުކުރުމުގެ ފަންނު އިތުރަށް ތަރައްގީކޮށް ހަރުދަނާ ކުރުމަކީ ވަރަށް ޚާއްސަ އަހަމިއްޔަތުކަމެއް ދެމުން އަންނަ ކަމެއް - ސީޕީ
 
ބްރިޖް އަދި ހައިވޭ ބެލެހެއްޓުމުގެ އިޚްތިސާސް ހަވާލުކުރެވެނީ ސާޖަންޓް އާދަމް ހަލީމް ކްރިމިނަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ބިލްޑިންގަށް
 
ފުލުހުންގެ ވާޖިބަކީ ގާނޫނީ ހުކޫމަތުގެ ތެރެއިން، ކުށާއި ކުށުގެ ބިރުވެރިކަން ނައްތާލުންކަން އަބަދުވެސް ހަނދާން ބަހައްޓަންވާނެ
 
ޝަހީދުވާ ފުލުހުންނަކީ އެންމެހައި ފުލުހުން، އެ ބައެއްގެ ގުރުބާނީގެ މައްޗަށް އެންމެ މަތީ ދަރަޖައަށް ފަޚުރުވެރިވާ ބައެއް

ތަހުގީގު ކުރުމުގެ ފަންނު އިތުރަށް ތަރައްގީކޮށް ހަރުދަނާ ކުރުމަކީ ވަރަށް ޚާއްސަ އަހަމިއްޔަތުކަމެއް ދެމުން އަންނަ ކަމެއް ކަމަށް، ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ފުލުހުންގެ ތަހުގީގުތަކަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ހ. ފޯވިންޑުގައި ހަދަމުންދިޔަ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ނިންމައި، ސާޖަންޓް އާދަމް ހަލީމް ކްރިމިނަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ބިލްޑިންގުގެ ނަމުގައި ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު ވަނީ، އެ އިންވެސްޓިގޭޝަން އިމާރާތުގެ ނަން ޚާއްސަވާ، ޝަހީދު އާދަމް ހަލީމްގެ ލޮބުވެތި އާއިލާ މި ރަސްމިއްޔާތަށް ވަޑައިގެންދެއްވިކަމަށްޓަކައި ވަރަށް ޚާއްސަ ޝުކުރެއް އަދާކުރައްވާފައެވެ.

އަދި މި އިމާރާތާއެކު ފުލުހުންގެ ތަހުގީގުގެ މަސައްކަތްތަކަށް އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް ލިބިގެން އަންނާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ތަހުގީގު މަސައްކަތަށް އޮތް ދައްޗެއްކަމުގައި ވެފައިވާ ޖާގައިގެ ދަތިކަމަށް ބޮޑު ލުޔެއް ލިބިގެންދާނެކަމަށާއި، ހެންވޭރު އަވަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށާއި ބްރިޖް އަދި ހައިވޭ ބެލެހެއްޓުމުގެ އިޚްތިސާސް ހަވާލުކުރެވޭ އައު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނެއް ގާއިމުވުމުން ރައްޔިތުންނަށް ގިނަ ފަސޭހަތަކެއް ލިބި، ހެންވޭރު އަވަށަށް ދޭ ސަމާލުކަން އިތުރުވެގެން ދާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ހަމައެއާއެކު މި އިމާރާތް ހުޅުވިގެން މިދަނީ ޝަހީދު ސާޖަންޓް އާދަމް ހަލީމުގެ ހަނދާނުގައި ފުލުހުންގެ މެމޯރިލް ޑޭގައި ކަން ފާހަގަކުރައްވައި، ފުލުހުންގެ "މެމޯރިއަލް ޑޭ" ނިސްބަތްކުރެވިފައި ވަނީ ޝަހީދު ސާޖަންޓް އާދަމް ހަލީމުގެ ކެރުމާއ،ި ހިތްވަރުގަދަކަމާއ،ި ވާޖިބަށް ބެހެއްޓެވި ތެދުވެރިކަން އެންމެހައި ފުލުހުންނަށް ހުރި އިބުރަތާއި ނަމޫނާއެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރުމަށާއި، ފުލުހުންގެ ތެރެއިން ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި ލިބޭ އަނިޔާގައި ޝަހީދުވާ އެންމެހައި ބަތަލުންގެ ޒިކުރާ އާކުރުމުގެ ގޮތުންކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި ފުލުހުންގެ ތެރެއިން ޝަހީދުވާ ފުލުހުންނަކީ އެންމެހައި ފުލުހުން އެބައެއްގެ ގުރުބާނީގެ މައްޗަށް އެންމެ މަތީ ދަރަޖައަށް ފަޚުރުވެރިވާ ބައެއްކަމާއި އެހެންކަމުން ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅެނިކޮށް އެކިއެކި ކާރިސާތަކާއި ހާދިސާތަކުގައި ޝަހީދުވެ ގޮސްފައިވާ ފުލުހުންގެ ޒިކުރާ އައުކުރައްވައި، އާއިލާތަކަށް ތައުޒިޔާވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

އަދި ފުލުހުންގެ މެމޯރިއަލް ދުވަހެއް ފާހަގަކުރަމުންދާއިރު ސާޖަންޓް އާދަމް ހަލީމް ފަދަ ޚިދުމަތްތެރި އެތައް ފުލުހުންނެއް މިއަދު މިދުނިޔެއާ ވަކިވެގެން ގޮސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވައި، އެ ފުލުހުންނަށް ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތް މިންވަރުކުރެއްވުން އެދި ދުއާކުރެއްވިއެވެ.

އަދި ފުލުހުންގެ މަސައްކަތަށް އިތުރުކުރެވިގެންދާ މިފަދަ ކޮންމެ އައު ވަސީލަތަކީ ރައްޔިތުންގެ ޖީބުންކުރާ  ޚަރަދެއްކަން ހަނދާންކޮށް، ފުލުހުންނާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ގާނޫނީ ހުކޫމަތުގެ ތެރެއިން ކުށާއި ކުށުގެ ބިރުވެރިކަން ނައްތާލުންކަން އަބަދުވެސް ހަނދާން ބަހައްޓަންވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 

އަދި ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް ޒިންމާއަކަށްވާނީ ގާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުން ހަވާލުކޮށްފައިވާ ޒިންމާ ވީ އެންމެ ފުރިހަމައަކަށް އަދާކުރަން ކަމަށާއި، ފުލުހުންގެ މަސައްކަތަކީ ބާރުތަކަކާއެކު އިޚްތިޔާރުތަކެއް ވަކިވަކި ފުލުހުންނަށް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ފުލުހުން އަދާކުރާ ދައުރުތަކުގެ ތެރެއިން, ތަހުގީގުކުރުމުގެ މަސައްކަތަކީ ވަރަށް މުހިންމު މަސައްކަތެއް ކަމަށާއި، ތަހުގީގު ކުރުމުގެ ފަންނު އިތުރަށް ތަރައްގީކޮށް ހަރުދަނާ ކުރުމަކީ ވަރަށް ޚާއްސަ އަހަމިއްޔަތުކަމެއް ދެމުން އަންނަ ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ހަމައެއާއެކު ތަހުގީގުކުރާ މުވައްޒަފުން ބިނާކުރުމާއި ހަރުދަނާ އޮނިގަނޑުތައް އެކުލަވާލައި ވަސީލަތްތައް އިތުރުކުރުމަކީ، ފުލުހުންގެ ފަސް އަހަރުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭނުގެ ވޮލިއުމް އެންޑް ހައި ކްރައިމް އިމްޕެކްޓް ކްރައިމްގެ ޕްރައިއޯރިޓީއާ ގުޅިފައިވާ ވަރަށް މުހިންމު ބައިތަކެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް