ކ. މާލެ
|
20 ޖުލައި 2023 | ބުރާސްފަތި 21:40
ހޮސްޕިޓަލް ބިލް
ހޮސްޕިޓަލް ބިލް
މަކަރާއި ހީލަތުން ފައިސާ ހޯދުން
ހޮސްޕިޓަލުން ޑިސްޗާޖު ކުރުމަށް ވަރަށް އަވަހަށް ފައިސާ ދައްކަން ޖެހޭކަމަށް ބުނެ، މަކަރާއި ހީލަތުން ފައިސާ ހޯދުން އިތުރު
 
ހީލަތްތެރިޔާގެ އާއިލާ މީހަކު ނުވަތަ ރައްޓެއްސަކު ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓް ކޮށްގެން އުޅޭ ކަމަށް ބުނޭ

ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް މަކަރާއި ހީލަތުން ފައިސާ ހޯދުމަށް މީހުން މަސައްކަތްކުރާ ވާހަކައަކީ މިހާރު އާންމު ވާހަކައެކެވެ. އެއް ގޮތުން ނުވިއްޔާ އަނެއް ގޮތަކުން ފައިސާ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ އަދަދު ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް އަންނަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ހޯދާއިރު ހަމްދަރުދީ ހޯދައިގެންވެސް ފައިސާ ލިބޭތޯ މަސައްކަތް ކުރެއެވެ.

ފައިސާ ހޯދުމަށް އެދި ހަމްދަރުދީގެ ކޯލްތައްވެސް ކުރެއެވެ. މިއީ މިހާރު އާންމު ކޯލްތަކެކެވެ. ބޭންކަށް ފައިސާ ޓްރާންސްފަރކުރާ ފަހުން، އެއީ ނުވެސް ދަންނަ މީހެއްކަން އެނގެއެވެ. އެކަމަކު އޭރު އޮންނަނީ ކަންވެ ނިމިފައެވެ. ނަންބަރު ރަނގަޅަށް ބަލާއިރު އެއީ ނުވެސް ދަންނަ ނަމްބަރެކެވެ. ދެން އެ ނަންބަރަށް ގުޅާއިރު ފޯނު އޮންނަނީ އޮފްކޮށްލާފައެވެ. ބޭންކަށް ގުޅާއިރު، އެ ފައިސާ ފޮނުވި އެކައުންޓްގައި ފައިސާއެއް ނުހުރެއެވެ. އެހެންވެ، އެ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތެއްވެސް ނޯވެއެވެ.

މަކަރާއި ހީލަތުން، އޮޅުވާލައިގެންނާއި، އަދިވެސް މިނޫން ގޮތްގޮތަށް މީހުންގެ އަތުން ފައިސާ ހޯދުމަކީ ޒަމާންތަކަކަށް ދެމިގެންގޮސްފައިވާ އިޖުތިމާއީ ބޮޑު މައްސަލައެކެވެ. މިކަން ހައްލުނުވެ މިހެން ދަމުންގޮސް، ބަދަލުވަމުންދާ ޒަމާނާ އެއްގޮތަށް، މިކަން ކުރާ ގޮތާއި އެކަން ކުރާ މީހުން ގެންގުޅޭ އުކުޅުތަކަށްވެސް ބަދަލު އަންނަމުންދެއެވެ. ތަފާތު އެކި ނަންނަމުގައި މަކަރާއި ހީލަތުން ފައިސާ ހޯދުމުގެ މައްސަލަތައް މިހާރު އިތުރުވަމުންދާތީ ފުލުހުން ވަނީ ސަމާލުވުމަށް އާންމުންނަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ. އެކި ވިޔަފާރިތަކާއި ކުންފުނިތަކާއި އަދި ތަފާތު އެކި ނަންނަމުގައި މަކަރާއި ހީލަތުން ފައިސާ ހޯދުމުގެ މައްސަލަތައް މިހާރަކަށް އައިސް ހުށަހެޅޭ މިންވަރު އިތުރުކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

Advertisement

އެގޮތުން، މަކަރާއި ހީލަތުން ފައިސާ ހޯދުމަށްޓަކައި؛ ފޭސްބުކް، އިންސްޓަގްރާމް ނުވަތަ މިނޫނަސް ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ތަފާތު ޕޭޖުތައް ހަދައި ޕޯސްޓުތައް ދަނީ ޝެއަރކުރަމުންނެވެ. އަދި އެކިކަހަލަ މުދާ އޮންލައިންކޮށް ވިއްކުމުގައިވެސް މަކަރާއި ހީލަތުން ފައިސާ އަތުލާ މައްސަލަތައްވެސް ހުށަހެޅޭކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

އެކި މީހުންނަށް ގުޅައި، ދަންނަ ރަހުމަތްތެރިއެއްކަމަށް ހެދިގެން، ހީލަތްތެރިޔާގެ އާއިލާ މީހަކު ނުވަތަ ރައްޓެއްސަކު ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓް ކޮށްގެން އުޅޭކަމަށާއި، ހޮސްޕިޓަލުން ޑިސްޗާޖު ކުރުމަށްޓަކައި ވަރަށް އަވަހަށް ފައިސާ ދައްކަން ޖެހޭކަމަށް ބުނެ، އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ފައިސާ ދިނުމަށް އެދެއެވެ. އަދި ހީލަތްތެރިޔާގެ އަތުގައި ހުރީ، ބެންކު އޮފް މޯލްޑިވްސް ނޫން އެހެން ބެންކެއްގެ އެކައުންޓެއްގައި ހުރި ޔޫއެސް ޑޮލަރު ކަމަށާއި، އެ ބެންކު މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ފޮނުވިކަން ދެއްކުމުގެ ގޮތުން ފައިސާ ޓްރާންސްފަރ ކުރިކަމުގެ ސައްހަނޫން ސްލިޕް ފޮނުވުމަށްފަހު، މަކަރާއި ހީލަތުން ފައިސާ ހޯދާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

މި މިނޫނަސް އެކި ކަހަލަ ވާހަކަތައް ދައްކައިގެން އެކިއެކި ގޮތްގޮތަށް މަކަރާއި ހީލަތުން ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަންވެސް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން މަކަރާއި ހީލަތުގެ މިފަދަ ކޯލުތަކަށް ސަމާލުވެ ރައްކާތެރިވުމަށާއި، އޮންލައިންކޮށް ތަކެތި ގަންނަ އިރުވެސް އެ ވިޔަފާރި ކުރެވެނީ ރަނގަޅު ބައެއްގެ އަތުންތޯ ކަށަވަރު ކުރުމަށާއި، އަދި މަކަރާއި ހީލަތުން ފައިސާ ހޯދުމުގެ އެކިކަހަލަ މައްސަލަތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ފުލުހުން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ. މުޖުތަމައުގެ ހުރިހާ ފަރުދުން ހޭލުންތެރިވެގެން ނޫނީ މިފަދަ މަކަރުވެރި މީހުންގެ ކިބައިން ރައްކާތެރިއެއް ނުވެވޭނެއެވެ. އެހެންކަމުން ހުރިހާ އެންމެން ވެސް ސަމާލުވާން ޖެހޭނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް