ކ. މާލެ
|
20 ޖުލައި 2023 | ބުރާސްފަތި 15:57
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް، މުހައްމަދު ހަމީދު
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް، މުހައްމަދު ހަމީދު
ޕޮލިސް
އިންސްޕެކްޓަރ ކޯސް ނިންމުން
ފުލުހުންގެ މަސައްކަތުގައި ކުރިއަށްދެވޭނީ މަސައްކަތާމެދު ޚާއްސަ ލޯތްބަކާއި ޝައުގެއް ބަހައްޓައިގެން: ސީޕީ ހަމީދު
 
މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ އިލްމާއި ހުނަރާއި ގާބިލުކަން ހޯދުމުގައި ކޮންމެ މުވައްޒަފެއްގެ ވެސް ވަރަށް މުހިންމު ޒިންމާއެއް އޮވޭ

ފުލުހުންގެ މަސައްކަތުގައި ކުރިއަށްދެވޭނީ މަސައްކަތާ ދޭތެރޭ ވަރަށް ޚާއްސަ ލޯތްބަކާއި ޝައުގެއް ބަހައްޓައި، އެ ޝައުގުވެރިކަން ދަމަހައްޓައިގެން ކަމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މިހެން ވިދާޅުވީ ނޭޝަނަލް ކޮލެޖް އޮފް ޕޮލިސިންގ އެންޑް ލޯ އެންފޯސްމަންޓުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ  ދެވަނަ ''އިންސްޕެކްޓަރ ކޯސް'' ނިންމުމުގެ ރަސްމިޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައެވެ.

އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ކޮމިޝަނަރުގެ ވާހަކަފުޅު ފެއްޓެވުމުގެ ގޮތުން، އިންސްޕެކްޓަރ ކޯހުން ދަސްވެނިވި ފުލުހުންނަށާއި އެ ފުލުހުން ނިސްބަތްވާ ބަހާތަކުގެ ވެރިންނަށާއި އަދި އެ ފުލުހުންގެ އާއިލާތަކަށް ތަހުނިޔާއާއި މުބާރަކުބާދީ ފޮނުއްވާފައެވެ. އަދި ކޯހުން ވަނަތައް ހާސިލުކުރި ފުލުހުންނަށް އޭނާ މަރުހަބާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ފުލުހުންގެ ކެރިއަރުގައި އެ ހުރިހާ ފުލުހުންވެސް ހޯދީ ވަރަށްވެސް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކާމިޔާބީއެއްކަމަށާއި، މިކާމިޔާބީއަކީ ހަމަ އެ ފުލުހުން ކުރި މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މަސައްކަތު މާހައުލާއި އާއިލާއާއި އަދި އެނޫންވެސް އަމިއްލަ އެތައްކަމެއް ދޫކޮށް، އައްޑޫ ސިޓީގައި ގާއިމުކޮށްފައި ހުރި ތަމްރީނު މަރުކަޒަށް އައިސް ދަސްކުރި އެންމެހައި އިލްމަކީ ދިވެހި ފުލުހެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ފުރިހަމައަށް ތަންފީޒުކުރާނެ ކަންކަމަށް ވުމަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ހަމައެހެންމެ މި ތަމްރީނަކީ އަދި މިނޫންވެސް ފުލުހުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ ކޮންމެ ތަމްރީނަކާއި އުނގެނުމުގެ ފުރުސަތަކީ، އެ ތަމްރީނެއް ފުރިހަމަކުރާ މުވައްޒަފަށާއި މުޅި މުއައްސަސާއަށްވެސް ގިނަގުނަ ފައިދާތަކެއް ކުރާނެ ކަމެއް ކަން ޔަގީންކުރައްވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ހަމަ މިމޭރުމުން ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންދަވަމުން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ އިލްމާއި ހުނަރާއި ގާބިލުކަން ހޯދުމުގައި ކޮންމެ މުވައްޒަފެއްގެވެސް ވަރަށް މުހިންމު ޒިންމާއެއް ވާކަމާއި ދެފުށް ފެންނަ ނިޒާމެއްގެ ދަށުން ތަމްރީނުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޮވިގެން ދިއުމަކީ ވަރަށް އިސްކަންދެއްވާ ކަމެއްކަމަށެވެ. އަދި ފުލުހުންނަށް ދެވޭ ތަމްރީނުތަކުގެ ތެރެއިން އިންސްޕެކްޓަރ ކޯސް ޚާއްސަވާ މުހިންމު ސަބަބަކީ މިއީ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ކޮމިޝަންޑު ރޭންކުތަކުގެ އޮފިސަރުންގެ ގިންތިއަށް ކުރިއެރުން ހޯދުމަށް ފުރިހަމަކުރަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަމްރީނެއްކަމަށާއި، މި ތަމްރީނާއި މި ގިންތީގެ ރޭންކުތަކަށް ބޭނުންވާ ލީޑަރޝިޕާއި މެނޭޖްމަންޓުގެ ހުނަރު ކޯހުގެ ބައިވެރިންނަށް ދެވިފައިވާތީކަމަށެވެ. އަދި ކޯސް ނިންމި ފުލުހުންގެ ތެރެއިން މި ޚާއްސަ ކްލަބަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު މުސްތަގުބަލުގައި ލިބިގެންދާ ފުލުހުންނަށް އެ ލިބެނީ ވަރަށް ޚާއްސަ ޝަރަފެއްކަމަށާއި، ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ މުސްތަގުބަލުގެ ލީޑަރުން ބިނާކުރުމަށްޓަކައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި، ކޯސް ނިންމި ފުލުހުންނަށްވެސް ތަފާތު ފުރުސަތުތަކާއި ތަޖުރިބާތައް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަމަށާއި، އަދި ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނަށް އެ މީހަކަށް ހައްގު ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވާނެ ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

މިގޮތުން، އިންސްޕެކްޓަރ ކޯހުން މަތީ ވަނަ ހޯދާ ފުލުހުންނަށް، ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ ޚާއްސަ ފެލޯޝިޕެއް ތައާރަފުކުރެއްވުމަށް ނިންމަވާފައިވާކަމަށާއި، މި ފެލޯޝިޕް ލިބޭ ފުލުހުންނަށް، އެ ފުލުހެއްގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ބޭރުގައުމެއްގެ ފުލުހުންގެ އިދާރާއެއްގައި ކަނޑައެޅޭ މުއްދަތަކަށް ތަޖުރިބާ ހޯދުމަށް އެޓޭޗްމަންޓުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދެވޭނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މި ފެލޯޝިޕާ ގުޅޭ އިތުރު ތަފްސީލު އެކަމާ ގުޅޭ ބަހާއިން ވަރަށް އަވަހަށް އިއުލާނުކުރާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ކޮންމެ ފުލުހަކީވެސް އެ ފުލުހެއްގެ މަގާމުގެ ނިސްބަތުން، އަދާކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުގައި ލީޑަރޝިޕް ދައްކަންޖެހޭނެ މުވައްޒަފުންކަމަށާއި، ޒަމާނީ ޕޮލިސިންގގެ އޮނިގަނޑުތަކާއި އިންތިޒާމުތައް ފުލުހުންގެ ތެރޭގައިވެސް އެބަހުރިކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެެ. އަދި ފުލުހުންގެ މަސައްކަތުގައި މަސައްކަތުގެ ޕެޝަން ވަރަށް މުހިންމުކަމަށާއި، ފުލުހުންގެ މަސައްކަތަކީ ވަރަށް ޑިމާންޑިންގ މަސައްކަތެއްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މި މަސައްކަތުގައި ޕެޝަނާއެކު ދިގުމުއްދަތެއްގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ރަނގަޅު ޕޮޒިޓިވް އެޓިޓިއުޑެއްގައި ހުރުން އެއީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި މިއަދު ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއަށްވެސް ބޭނުންވަނީ މުސްތަގުބަލުގެ ތުރެޓްތަކާއި އާންމު ރައްކާތެރިކަމަށް ހުރި ރިސްކުތައް ދަށްކުރުމަށް ހައްލު ހޯދޭނެ ގާބިލުކަމާއި ހުނަރު ހުރި ފުލުހުންކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ބަވަނަވަމުން، ބަދަލުވަމުންދާ ދުނިޔެއެއްގައި އަލަށް ތައާރަފުވަމުން އަންނަ ކުށްތަކަށްވެސް އުފެއްދުންތެރި އައު ހައްލުތައް ހޯދުމަށާއި، މިއަދު ފުރިހަމަކުރި ތަމްރީނުގެ އަލީގައި އެފަދަ އައު ހައްލުތައް ހުށަހަޅައި ތަންފީޒުކުރާނެ ފުލުހުންކަމުގައި ކޯހުގެ ބައިވެރިން ވާނެކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް