ކ. މާލެ
|
19 ޖުލައި 2023 | ބުދަ 11:41
ގަވާއިދުގެ މަގުސަދަކީ ޕްރޮގްރާމް އޮޑިޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅައި އާންމުކުރުން
ގަވާއިދުގެ މަގުސަދަކީ ޕްރޮގްރާމް އޮޑިޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅައި އާންމުކުރުން
ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް
ޕްރޮގްރާމް އޮޑިޓް ގަވާއިދު
މަތީ ތައުލީމާއި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް އޮޑިޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ 8000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރާނެ
 
އެ ޕްރޮގްރާމެއްގެ އިތުރު ބެޗެއް ނެގުމަށް ހުއްދަ ނުދިނުން ފަދަ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާނެ
 
ގަވާއިދުގެ މަގުސަދަކީ ޕްރޮގްރާމް އޮޑިޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅައި އާންމުކުރުން

މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް އޮޑިޓް ކުރުމުގެ ޤަވާއިދާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ 8000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށް، ޕްރޮގްރާމް އޮޑިޓް ޤަވާއިދަށް އިސްލާޙު ގެނެސްފިއެވެ.

މި ގަވާއިދަކީ މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް އޮޑިޓްކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ގޮތުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވާލާފައިވާ ޤަވާއިދެކެވެ.

މި ގަވާއިދުގެ މަގުސަދަކީ ޕްރޮގްރާމް އޮޑިޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅައި އާންމުކުރުމެވެ.

ޤަވާއިދަށް ގެނައި އިސްލާޙުގައި ބުނެފައިވަނީ އެމްކިއުއޭއިން އެކްރެޑިޓް ކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ޕްރޮގްރާމެއްގެ އޮޑިޓް ކުރުމުގެ އެއްވެސް މަރުޙަލާއެއްގައި ޕްރޮގްރާމް އެކްރެޑިޓްކުރުމުގެ އެއްވެސް މިންގަނޑަކާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ މި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

އެގޮތުން ބަލާއިރު، އެކްރެޑިޓޭޝަން މިންގަނޑުތަކާ ޚިލާފުވިކަމެއް ނުވަތަ މި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވި ކަމެއް 1 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަންގައި އިންޒާރުގެ ސިޓީއެއް ފޮނުވާނެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެކަމެއް ރަނގަޅު ނުކޮށްފިނަމަ އެ މަރުކަޒެއް 8,000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރުމާއި، އެ ޕްރޮގްރާމެއްގެ އިތުރު ބެޗެއް ނެގުމަށް ހުއްދަ ނުދިނުން ފަދަ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާނެއެވެ.

އަދި އިތުރު ބެޗްތަކަށް ދަރިވަރުން ނެގުމަށް ދޭ ހުއްދަ ހުއްޓައިލުމަށްފަހު، އެ ހުއްދަ އަލުން ދެވޭނީ އެކްރެޑިޓޭޝަން މިންގަނޑުތަކާ ޚިލާފުވި ކަމެއް އިޞްލާޙުކުރުމަށް ފަހުގައިކަމަށްވެސް ޤަވާއިދުގައި ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް