ކ. މާލެ
|
13 ޖުލައި 2023 | ބުރާސްފަތި 18:23
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް
ރާއްޖެއެމްވީ
ދެ ކޮމަންޑޫ ގުޅާލުމުގެ މަޝްރޫއު
ދެ ކޮމަންޑޫ ގުޅާލުމުގެ މަސައްކަތް އޮގަސްޓް މަހު ފަށައި، 6 މަސް، ނޫނީ 8 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާލެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ: އާޒިމް
 
ށ. ކޮމަންޑޫއާއި މަތިކޮމަންޑޫ ގުޅާލުމުގެ މަޝްރޫއު އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 2022 ވަނަ އަހަރު

ދެ ކޮމަންޑޫ ގުޅާލުމުގެ މަސައްކަތް އޮގަސްޓް މަހު ފަށައި، ހަ މަސް ނޫނީ އަށް މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާލެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރެއްވޭ ކަމަށް، އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާޒިމް ވިދާޅުވީ ދެ ކޮމަންޑޫ ގުޅާލުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން، ޖުލައި މަސް ނިމޭއިރު މަތިކޮމަންޑޫ އެއްކޮށް ހިއްކައި ނިމޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އޮގަސްޓު މަހު ދެ ކޮމަންޑޫ ގުޅާލުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. ގޮންޖެހުންތައް ހުރިނަމަވެސް، އެމްޓީސީސީން އަމާޒު ހިފާފައިވަނީ ޓައިމްލައިނާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ނިންމާލުމަށް ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އާޒިމް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އެމްޓީސީސީން ށ. ކޮމަންޑޫގައި ހަތަރު މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށެވެ. ށ. ކޮމަންޑޫއާއި މަތިކޮމަންޑޫ ގުޅާލުމުގެ މަޝްރޫއު އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ނިމިގެންދިޔަ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެމަޝްރޫއުގެ ދަށުން ކޮމަންޑޫގެ ބިން ހިއްކުމާއި ކޮމަންޑޫއާއި މަތިކޮމަންޑޫ ގުޅާލުމުގެ އިތުރުން, ކޮމަންޑޫގެ އެއްގަމުތޮށި އަދި ބަނދަރުގެ ތޮށިގަނޑު މަރާމާތުކުރުން ހިމެނެއެވެ.

Advertisement

މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން މަތިކޮމަންޑޫން 16.7 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކުމަށްފަހު ދެ ކޮމަންޑޫ ގުޅާލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ބްރިޖަކުންނެވެ. މިއީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން 249 މިލިއަނަށްވުރެ ގިިނަ ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫއެކެވެ. މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 730 ދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

ކޮމަންޑޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމަށް އޮތް ހައްލަކީ މަތި ކޮމަންޑޫއާއި ކޮމަންޑޫ ގުޅުވާލުންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. މީގެ ކުރީގެ ސަރުކާރުތަކުގައި ވެސް ދެ ކޮމަންޑޫ ގުޅާލުމުގެ ވާހަކަތައް ވަނީ ދައްކާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބިދޭސީން ކުރާ ކުށްތަކަށް އަދަބު ދިނުމުގައި ވަނީ ނުކުޅެދިފައި، އެކަން ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ - އާޒިމް
މާރުކޭޓަށް ތަކެތި ގެނެސް ވިއްކުމުގެ މުޅި ނިޒާމްގެ ކޮންޓްރޯލް ބިދޭސީން ނަގާފަވާތީ އާޒިމްގެ ކަންބޮޑުވުން
ހުޅުދޫގައި ނެރު ފުން ނުކުރެވި ވަނީ އެމްޓީސީސީ އޮތް ހާލަތުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ބުނެ މިނިސްޓަރ ހެއްދެވީ އިތުރުފުޅު- އާޒިމް
އަލިފުށީ އެއާޕޯޓުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ހުއްޓުނީ ކުރީ ސަރުކާރުގެ އިހުމާލުން ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތަކަށް މޭޔަރު އާޒިމް ރައްދު ދެއްވައިފި
މާއުނގޫދޫ ބަނދަރު ތަަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ 55 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ
މާލެ ސިޓީގެ މަގުތަކުގެ ކާނުތައް ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސާފުކޮށް ނިންމުމަށް ވަނީ އަމާޒުހިފާފައި: އާޒިމް
ބޯހިޔާވަހިކަން ހައްލުކުރުމުގައި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބަހެއް ހިމެނުމަށް ގޮވާލާ ރައީސަށް ސިޓީ އެއް ފޮނުވަނީ
ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހެޔޮ އަގެއްގައި ކުނި އުކޭނެ އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖައްސަނީ