ކ. މާލެ
|
11 ޖުލައި 2023 | އަންގާރަ 20:51
ރަސްގެތީމު ސްކޫލް
ރަސްގެތީމު ސްކޫލް
ރަސްގެތީމް ސްކޫލް
ދިވެހިން ތައުލީމު ހާސިލުކުރާ މިންވަރު
ސްކޫލަށް ދާ އުމުރުފުރާގެ 229 ކުދިން ރަސްމީ ތައުލީމުދޭ އެއްވެސް ތަނަކަށް ނުދޭ
 
ދިވެހި ބަހުން ލިޔަން ކިޔަން ދަންނަ ނިސްބަތް ހުރީ 98 އިންސައްތާގައި
 
15 އަހަރުން މަތީގެ އާބާދީގެ 10 އިންސައްތަ ވަނީ ޑިގްރީން މައްޗަށް ތައުލީމު ހާސިލުކޮށްފައި
 
ދިވެހި އާބާދީގެ 33 އިންސައްތައަކީ ސްކޫލް ނުވަތަ ތައުލީމު ދޭ ތަނަކުން މިހާރު ތައުލީމު ހާސިލުކުރަމުންދާ ކުދިން

އުމުރުން 6 އަހަރާ 15 އަހަރާ ދެމެދުގެ, ސްކޫލަށްދާ އުމުރުފުރާގެ ކުދިންގެ ތެރެއިން 229 ކުދިން ރަސްމީ ތައުލީމު ދޭ އެއްވެސް ތަނަކަށް މިވަގުތު ނުދާކަމަށް، 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ބޯހިމެނުމުން ހާމަވެއްޖެއެވެ.

ދުނިޔޭގެ އާބާދީގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވަނީ، މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖޭގައި ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ބޯހިމެނުމުގެ ރިޕޯޓް ނެރެފައެވެ. ރިޕޯޓްގައި ވާގޮތުން، މިއީ ސްކޫލަށްދާ އުމުރުފުރާގެ ކުދިންގެ 0.3 އިންސައްތަ ކުދިންނެވެ.

ބޯހިމެނުމުން ދައްކާގޮތުގައި ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހި އާބާދީގެ 33 އިންސައްތައަކީ ސްކޫލް ނުވަތަ ތައުލީމު ދޭ ތަނަކުން މިހާރު ތައުލީމު ހާސިލުކުރަމުންދާ ކުދިންނެވެ. ޖުމްލަ ކުޑަކުދިންގެ އާބާދީއަކީ 71،635އެވެ. ތައުލީމު ހާސިލުކުރަމުން އަންނަނީ 71،406 ކުދިންނެވެ.

Advertisement

އުމުރުން 15 އަހަރުން މަތީގެ އާބާދީގެ ތައުލީމީ ފެންވަރަށް ބަލާއިރު، އާބާދީގެ ބޮޑު ބައެއް ހާސިލުކޮށްފައިވާ އެންމެ މަތީ ތައުލީމުގެ ފެންވަރަކީ ސާނަވީ ތައުލީމެވެ. އެއީ 39 އިންސައްތައެވެ. އެއަށްފަހު ޕްރައިމަރީ ތައުލީމުގެ ފެންވަރެވެ. އެއީ 18 އިންސައްތައެވެ.

15 އަހަރުން މަތީގެ އާބާދީގެ 10 އިންސައްތަ ވަނީ ޑިގްރީން މައްޗަށް ތައުލީމު ހާސިލުކޮށްފައެވެ.

ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ދިވެހި އާބާދީގައި ދިވެހި ބަހުން ލިޔަން ކިޔަން ދަންނަ ނިސްބަތް ހުރީ 98 އިންސައްތާގައެވެ. އާބާދީގައި އިނގިރޭސި ބަހުން ލިޔަން ކިޔަން ދަންނަ ނިސްބަތް ހުރީ 81 އިންސައްތާގައެވެ. އިނގިރޭސި ބަހުން ލިޔަން ކިޔަން ދަންނަ ފިރިހެނުންނަށްވުރެ އަންހެނުން ގިނަކަމަށް ބޯހިމެނުމުން ދައްކައެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް